Lisatud: 29. oktoober 2009

Viimati muudetud: 29. oktoober 2009

A A A
Prindi rss

Uudised

29Okt2009 PRIA valmistub pindalatoetusi maksma ja registrit korrastama

AHTI BLEIVE, PRIA peadirektori asetäitja


Suvine põldude kontrolli periood on läbi ja PRIA hakkab lõplikult kokku arvestama iga toe­tusmeetme abikõlbulikke pindu ning põllumeestel saadaolevaid toetusi. Pindalapõhiste otse­toetuste ning pindala- ja loomapõhiste keskkonnatoetuste saajate sihtgrupp on PRIA klientide seas arvukaim: ainuüksi ühtset pindalatoetust taotles tänavu kevadel ligi 16 000 maaharijat.


949 miljonit krooni ühtset pindalatoetust on suurim summa, mille PRIA käesoleval aastal ühe meetme vahendusel Eesti põllumeestele maksab. Selle toetuse tahame kõigile välja maksta jõuluks - nii on see olnud ka varasematel aastatel. Lisaks on tänavu kevadel esitatud pindala-toetuste eelarves 122,5 mln krooni põllukul­tuuri kasvatamise täiendavat otsetoetuse jaoks ja  75,3 mln kr põllumajanduskultuuri täiendava otse­toetuse jaoks. Ka nende maksmine algab detsembris. 0,8 miljonit krooni heinaseemne täiendavat otsetoetust said 54 põllumeest  21. oktoobri paiku juba kätte.

Kokku on tänavuste pindala- ja keskkonnatoetuste ning ebasoodsamate piirkondade toetuse taotluste rahuldamiseks eelarves ligi 1,84 miljardit krooni.  Keskkonnatoetuste maksmine jääb valdavalt tuleva aasta veebruarikuusse.


Register on kõige alus

Oluliseks osaks pindalatoetuste administreerimisel on põllumassiivide register. Ka Euroopa Komisjoni esindajad on toonitanud, et heal tasemel geoinfosüsteem ja register on aluseks kor­rektsetele pindalatoetuste maksetele. Registriga seoses on kohustuslik teha kõigi taotletud põldude andmete osas sajaprotsendiline ristkontroll.  Kohapeale kontrollima tuleb jõuda vä­hemalt 5% taotlejate juurde.

Oktoobri alguses toimus Tallinnas kõigi EL-i liikmesriikide esindajate osavõtul põldude re­gistri ja geoinformaatika alane konverents „LPIS 2009", kus arutati põldude registri uuendami­sega seotud küsimusi. Toonitati registri kvaliteedi olulisust ja tõdeti, et registris ole­vaid and­meid peab uuendama erinevaid võimalusi kasutades. Registri ajakohasena hoidmi­seks kasu­tatakse Eestis õhust tehtud ortofotosid, mida teeb Maa-amet arvestusega, et iga Eesti piir­konna kohta vähemalt kord viie aasta jooksul uus kaart valmiks; samuti tehakse registris täp­sustusi kohapealse kontrolli tulemuste ja maakasutajate endi ettepanekute põhjal.

PRIA järgib ka Euroopa Komisjoni kehtestatud nn 75/90 reeglit ehk - põllumassiivide kaar­did tuleb koostada nii, et vähemalt 75% põllumassiividest on vähemalt 90% ulatuses täis taotletud. Selle nõude täitmiseks on Eestis ära tehtud päris suur töö. Tulemus teeb kahtlemata lihtsamaks pindalatoetuste taotluste esitamise ja vähendab vigu õigete põllupiiride märkimisel kaardile, mis omakorda on aluseks selle pinna arvestamisel, mille kohta toetust makstakse.


Parandused on paratamatud

Eestis on põllumassiivide register iga aastaga täpsustunud ja täpsustub ka edasidi. Järjest kva­liteetsemate ortofotode ja tootjapõhiste massiivide kasutuselevõtt annab paremaid tulemusi ja rahulolematust on taotlejate seas vähem.

PRIA register põhineb põllumassiivide süsteemil. Sellele loodi alus 2003/2004.a toimunud põllumajandusmaade deklareerimisega, kui põllumassiivide piirid said registrisse paika tol ajal aluseks olnud ortofotode baasil. Fikseeritud seis on siiani aluseks pindalatoetuste jaoks toetusõiguslikule maale ning 2003.a piiridest väljajäävaid maid pole võimalik veel vähemalt 2013. aastani registrisse kanda.

2008.a alustati üleminekut tootjapõhistele massiividele, mis teeb taotlemise ja menetlemise lihtsamaks. Tahame võimalusel anda igale maakasutajale taotluse vormistamiseks tema enda maade kaardi. Kui enam ei pea mitu põllumeest ühe suure põllumassiivi kaardile igaüks eraldi oma põlde märkima, siis väheneb ka võimalus, et kokku arvestatult on nende põllutükkide pindala suurem kui terve massiivi oma või mõnel põlluribal on mitu taotlejat korraga.

Päris ilma probleemideta siiski läbi ei saa. Endiselt tekib PRIAl taotlejaga üksikuid lahkarva­musi registris olevate piiride osas ja ka kohapealses kontrollis.

Tootjatelt endilt laekub suhteliselt vähe infot registris esinevate probleemsete piiride ja põl­dude kohta. Ent Euroopa Komisjoni määruse 796/2004 art12 lg 4 kohustab taotlejat PRIAle ise teatama, kui tema maakasutus või põllupiirid on muutunud. Pole harvad juhused, kus ko­hapealne kontroll tuvastab põllul mittetoetusõiguslikke objekte: näiteks on sinna tekkinud kraav või tiik, püsivalt liigniiske põllu osa, ehitatud mõni hoone. Nende alune maa arvesta­takse toetusõigusliku pindala hulgast välja.

Probleemide vältimiseks on taotlejal otstarbekas sellistest kohtadest oma põllumajandusmaal PRIAt teavitada. Samuti saab taotleda erinevate massiivide liitmist üheks massiiviks või vas­tupidi, jagamist tootjapõhisteks massiivideks. Õige aeg on seda teha just talvisel ajal, sest pindalatoetuste taotlusperioodil on PRIA koormus väga suur ja muudatuste tegemine registris võtab aega.

Teeme omalt poolt kõik, et probleemide tekkimist ennetada. Novembris-detsembris saadame taotlejatele meeldetuletuse registriandmete korrastamise kohta koos infoga sellest, kuidas PRIAle probleemsetest kohtadest teada anda ja milliseid muudatusi üldse saab registris teha. Kõige aluseks jääb siiski endiselt 2003/2004.a deklareeritud põllumajandusmaa oma piiri­dega.


Uued ortofotod, uus veebikaart

Maa-ametil valmivad 2009.a suvel tehtud uued ortofotod Põhja-Eesti ja Valgamaa piirkonna kohta. Samuti sai valmis põllumassiivide uus veebikaart, kus saab vaadata ja välja trükkida põllumassiivide kaarte.  Veebikaart on kättesaadav PRIA kodulehelt aadressil https://kls.eesti.ee/pria_avalik_kaart/.

See kaart on väga sarnane  e-PRIAs taotlemiseks kasutatava veebikaardiga. Seetõttu võiksid vähemalt need taotlejad, kes planeerivad järgmisel aastal esi­tada pindalatoetuse taotluse e-PRIAs, uue kaardirakendusega juba tutvust teha. Oma põldude piire siiski veebikaardil digi­taalselt märkima hakata ei saa: see rakendus jääb e-PRIAsse ja loodame selle teenuse avada aegsasti enne 2010. aasta taotlemise algust.

Soovimetaotlejate abiga talve jooksul põldude registri andmete kvaliteeti märgatavalt paran­dada, et järgneva taotlusperioodi probleeme võimalikult palju ennetada. Samas ei saa register kunagi lõplikult valmis ja korrektseks, sest kultuurmaastik muutub aasta-aastalt nii looduse kui ka inimtegevuse abil.

 

Pindalatoetustega seotud küsimustes saab teavet PRIA infotelefonil 737 7679, põllu­massiivide registri teemal telefonil 737 7628.

Uudised

Maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise toetusmeetme raames oli ettevõtjatel võimalus taotleda PRIA vahendusel investeeringutoetust projektidele, mis aitavad mitmekesistada maapiirkondade majandustegevust väljaspool põllumajandustootmist. Toetuse eesmärgiks on maapiirkondades eelduste loomine uute töökohtade tekkeks väljaspool põllumajandussektorit.

Kõik uudised »

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Arvamuse bänner Infokeskus bronn-vaike