Lisatud: 02. veebruar 2011

Viimati muudetud: 26. juuli 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

02Veebr2011 PRIA maksis mullu 4,07 miljardit krooni toetusi

PRIA maksis 2010.aasta jooksul põllumajandustootjatele, metsandus- ja kalandussektori esindajatele ja maaelu edendajatele 4,07 miljardit krooni toetusi.

Mulluste toetuste summa oli 2009.aastaga võrreldes üle 0,7 miljardi krooni suurem. Toetusi oli 76 liiki ning raha määrati kokku 70 573 taotluse alusel.

"Küllap oli see neli miljardit krooni majanduslikult keerulisel ajal toeks ja aitas paljudel majandustegevust jätkata," ütles PRIA peadirektor Jaan Kallas. Samas tõdes ta, et Maaelu Arengukava (MAK) 2007-2013 ja eriti Euroopa Kalandusfondi (EKF) eelarvetest on Eestil veel üle poole kasutamata. 2010.a oli PRIA toetuste eelarve kokku 4,37 miljardit krooni.

Suurima osa toetustest moodustas detsembris makstud 1,1 miljardit krooni ühtset pindalatoetust, mida said ligi 16 000 taotlejat 871 453 ha põllumajandusmaa eest. See toetus tuleb Euroopa Liidult. Veel 540 mln kr maksti Eesti täiendavaid ühikupõhiseid lisatoetusi (nn top-up) põllukultuuride ja põllumajandusloomade kohta. Mullu jõudis piimatootjateni ka kaks uut ELi rahastatavat toetust - ühekordne piimakvoodi alusel määratu ning kuni 100-pealiste piimalehmakarjade toetus, kokku 40 mln krooni.

Põllumajandusettevõtjad said ka üle 860 mln krooni MAKi toetusi keskkonna ja paikkonna säilitamiseks. Need toetused  aitavad toime tulla ebasoodsamates piirkondades, kasvatada kohalikku liiki ohustatud tõugu põllumajandusloomi või Sangaste rukist, majandada keskkonnasõbralikult või Natura 2000 aladel, tegeleda mahetoomisega, taastada kiviaedu, hoida korras puisniite ja poollooduslikke kooslusi.

MAKi investeeringutoetused metsaomanikele, põllumajandusettevõtete ja töötleva tööstuse ajakohastamiseks, maapiirkondades põllumajandustootmisele alternatiive pakkuva ettevõtluse arendamiseks, noortele põllumajandustootjatele starditoetuseks  ning tootjate ühistegevuse alustamiseks moodustasid kokku üle 660 mln krooni. Lisaks said külaelu arendajad ja LEADER-meetme raames tegutsejad 335 mln krooni.

MAKist rahastati ligi 17 mln krooniga ka koolitus- ja teavitustegevusi ning nõuandeteenust, 12 mln krooni said elatustalu pidavad FIEd.

Enamiku investeeringumeetme puhul tuleb ettevõtjal oma projekt kahe aasta jooksul ellu viia ning toetuse saab ta kätte siis, kulutuste tasumist kinnitavad dokumendid PRIAsse esitab. Neid toetusi on määratud oluliselt suuremas mahus kui seni välja makstud. Investeeringute elluviimise aeg veel kas kestab või on palutud selleks pikendust.

Programmperioodi algusest 31.detsembrini 2010 oli MAKi toetusi määratud kokku 6,78 miljardit ja välja makstud 4,63 miljardit krooni. See tähendab, et 46%-le eelarvest on kasutus määratud ja  32% rahast on välja makstud.

Kalandustoetusi rahastatakse suures osas Euroopa Kalandusfondi (EKF) 2007-2013 raames. Kokku oli kolme aasta jooksul 31.detsembriks toetusi määratud 811 mln kr ja välja makstud 328 mln krooni (vastavalt 46% ja 19% eelarvest). Üle 29 mln lisandus kalandussektorile turukorraldustoetusi.

Mullu maksime EKFi meetmete toetusi 191 mln krooni. Suuremad olid summad tootjaorganisatsioonide ühisinvesteeringuteks (74 mln) ning kala töötlemise ja turustuse investeeringuteks (31 mln).  21,6 mln krooni maksti riigiabi suurte kalalaevade utiliseerimiseks või otstarbe muutmiseks. Ligi 15 mln krooni maksti investeeringutoetusi vesiviljeluseks ehk kala- ja vähikasvatusteks.

PRIA toetuste hulgas on ka meetmed turuarenduseks, õppepraktika juhendamiseks, aretustegevusteks, põllumajandustootja asendusteenuseks, kindlustustoetuseks jne.  Üle 20 mln kr kulus koolipiima rahastamiseks, 2,2 mln krooniga toetati koolipuuvilja-programmi. Euroopa ühenduse toiduabi läks maksma 11 mln krooni. 13 mln kr maksis PRIA eksporditoetusi, 166 mln kr said tootjad ja töötlejad teravilja ja piimatoodete sekkumisvarudesse müümise eest.

Toetuste määramiste kohta võib juriidiliste isikute toetuste andmeid vaadata meetmete lõikes PRIA kodulehelt. Perioodil 2004-2010 ehk aastatel, mil Eesti kuulub Euroopa Liitu, on PRIA riiklike ning ELi toetuste menetleja ja vahendajana välja maksnud kokku 18,76 miljardit krooni.

 

Lisa:

Toetuste maksmine maakonniti 2010

Maakond

2010 makstud mln kr

Harjumaa

417,5

Hiiumaa

77,9

Ida-Virumaa

128,9

Jõgevamaa

273,1

Järvamaa

301,8

Läänemaa

247,4

Lääne-Virumaa

408,9

Põlvamaa

216,1

Pärnumaa

349,7

Raplamaa

256,3

Saaremaa

236,3

Tartumaa

423,1

Valgamaa

181,9

Viljandimaa

320,6

Võrumaa

218,7

Toetused Eestis tegutsevatele  välismaal registreeritud ettevõtetele (eksport, toiduabi toodete tarnimine)

12,8

KOKKU

4071

Allikas: PRIA statistika ja analüüsi büroo

 


 

Infokeskus bronn-vaike Arvamuse bänner