Lisatud: 07. aprill 2003

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

07Apr2003 Põllumajandustootjad saavad taotleda maaparandussüsteemi hooldustoetust


Maaparandussüsteemi hooldustoetus on rahaline abi, millega osaliselt hüvitatakse maaparandussüsteemi hooldustööde maksumus. Toetust on õigus taotleda põllumajandustootjal, kes valdab maaparandussüsteemi ja mittetulundusühingul, kelle põhikirjaliseks eesmärgiks on maaparandushoid ja kes hooldab maaparandussüsteemi, mis ei ole kantud riigi poolt korrashoitavate eesvoolude nimekirja.


Põllumajandusminister kehtestas määrusega maaparandussüsteemide hooldustööde loetelu, mille eest maaparandussüsteemide hooldustoetust antakse ja hooldustöödele esitatavad nõuded. Hooldustöödele esitatavate nõuete väljatöötamisel on arvestatud, et tehtud tööd tagaksid maaparandussüsteemi toimimise ja oleksid majanduslikult põhjendatud.


Toetust antakse järgmiste hooldustööde tegemise eest: 1) veejuhtmel rohttaimede ja peenvõsa niitmine; 2) veejuhtmel võsa ja metsa raiumine; 3) veejuhtme sängist takistuste eemaldamine; 4) veejuhtme sängist sette eemaldamine; 5) drenaa¸isuudme settest puhastamine; 6) drenaa¸isuudme korrastamine; 7) truubi settest puhastamine; 8) drenaa¸ikaevu settest puhastamine; 9) drenaa¸ikaevu korrastamine; 10) poldri hooldamine, selle maa ulatuses, mis on põllumajanduslikus kasutuses; 11) kännuvalli laialiajamine.


Maaparandussüsteemi hooldustööde üldnõueteks on, et hooldamist vajaval maaparandussüsteemil tuleb hooldustööga tagada selle nõuetekohane toimimine ning hooldustööd tuleb teha maaparandussüsteemi hooldustööde aastakavas ettenähtud mahus ja maaparandussüsteemi kaardil tähistatud asukohas.


Taotlus maaparandussüsteemi hooldustoetuse saamiseks koos maaparandussüsteemi hooldustööde aastakavaga ning toetuse esmakordsel taotlemisel avaldus andmete põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse kandmiseks tuleb esitada Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile ajavahemikul 1. maist kuni 1. juunini.


Hooldustööde aastakava koostamiseks esitab taotleja 15. aprilliks maaparandusbüroole aastakava kavandi. Maaparandusbüroo korraldab taotleja maaparandussüsteemil ülevaatuse, mille käigus koostöös taotlejaga koostatakse aastakava. Maaparandusbüroo väljastab taotlejale maaparandussüsteemi kaardi, millele märgitakse tehtavad hooldustööd.


PRIA arvutab taotlejale makstava toetuse suuruse lähtudes lisaks aastakavas esitatud hooldustööde mahtudele hooldustööde ühikmääradest ja taotlejale antava toetuse maksimaalsuurusest.


Pärast hooldustööde lõpetamist esitab taotleja viie päeva jooksul, kuid mitte hiljem kui 15. novembriks PRIAle kinnituse hooldustööde tegemise kohta. Eriti oluline on, et aastakavas toodud hooldustööde maht vastaks aastakavas esitatule. Lähtutud on põhimõttest, et taotleja saab toetust ainult siis kui ta on nõuetekohaselt teinud kõik aastakavas ettenähtud hooldustööd.


PRIA maksab toetusraha välja arvates kinnituse saamisest 30 tööpäeva jooksul. Nimetatud ajavahemikku mahub hooldustööde kontrollimine vähemalt kümnel protsendil taotlejate maaparandussüsteemidel, mida kohapeal teevad maaparandusbürood või Maaparanduse Ehitusjärelevalve ja Ekspertiisibüroo.

 

Kadri Liimal
Põllumajandusministeeriumi pressiesindaja
6256 110

Uudised

15. juunil lõppes PRIAs pindalatoetuste ja MAK loomapõhiste toetuste taotluste vastuvõtt. Sel aastal oli ühtse pindalatoetuse taotlejaid kokku 14 546, kes taotlesid toetust 963 147 ha suurusele pinnale. Peale taotlusperioodi lõppu algab kohapealse kontrolli periood, mis kestab oktoobri lõpuni. Sellel perioodil kontrollib PRIA, et taotlustel olevad andmed on õiged ning vajadusel täpsustatakse koos kliendiga taotlusel olevat infot. Et kontrolli tegevused toimuksid ladusalt palume kliendil või tema esindajal võimalusel viibida kohapealse kontrolli juures. See muudab infovahetuse kliendi ja PRIA vahel oluliselt lihtsamaks ja selgemaks.

Kõik uudised »

Liitu infokirja listiga

Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Arvamuse bänner Infokeskus bronn-vaike