Lisatud: 12. jaanuar 2009

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

12Jan2009 Põllumajandustoetuste suurus hakkab sõltuma kohustuslike majandamisnõuete täitmisest

Uuest aastast tagatakse toetuste täies mahus maksmine vaid neile, kes täidavad kohustuslike majandamisnõuetena kehtestatud õigusaktidest tulenevaid nõudeid ning majandavad põllumajandusmaal häid põllumajandus- ja keskkonnatingimusi järgides. Sellest aastast seotakse osad põllumajandustoetused keskkonna ning loomade identifitseerimise ja registreerimise valdkonna majandamisnõuete täitmisega. Alates 2011. aastast lisanduvad neile inimeste ja loomade tervishoidu ja taimetervise valdkonda ning 2013. aastast loomade heaolu valdkonda puudutavad nõuded.

Põllumajandusministeeriumi asekantsleri Toomas Kevvai sõnul on oluline silmas pidada, et kohustuslike majandamisnõuete jõustumisel ei lisandu toetuse saamiseks ühtegi uut tingimust. “Põllumajandustoetuste saamine seotakse Eestis juba kehtivate õigusaktidega ja tõhustatakse kontrolli nende täitmise üle,” märkis ta.

Keskkonna valdkonnas on 18 seadustest tulnevat nõuet, mis hõlmavad näiteks tegevusi loodusliku linnustiku kaitsel, kitsendusi kaitse- ja hoiualal ning püsielupaigas, põhjavee kaitset ohtlikest ainetest lähtuva reostuse eest, reoveesette kasutamist ning nitraadireostuse vältimist nitraaditundlikul alal.
Loomade identifitseerimise ja registreerimise valdkonna on nõudeid 17, mis puudutavad nii põllumajandustootja kui loomade registreerimist, loomade nõuetekohast märgistamist ning loomade liikumise aruandlust ja veisepasse.

Nõuetele vastavus kehtib ühtse pindalatoetuse, energiakultuuri toetuse, ebasoodsamate piirkondade toetuse, loomade karjatamise toetuse, erametsamaale või põllumajandusmaale antava Natura 2000 toetuse, keskkonnasõbraliku majandamise toetuse, mahepõllumajandusliku tootmise toetuse, ohustatud tõugu looma pidamise toetuse, kohalikku sorti taimede kasvatamise toetuse ja poolloodusliku koosluse hooldamise toetuse taotlejatele.

Nõuete täitmist kontrollitakse ühe protsenti taotlejate juures kohapeal. Kontrollimisse on kaasatud oma pädevuse piires Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet, Keskkonnainspektsioon, Veterinaar-ja Toiduamet ning alates 2011. aastast Taimetoodangu Inspektsioon.

Kohustuslikud majandamisnõuded on avaldatud Põllumajandusministeeriumi koduleheküljel www.agri.ee/MAK ja Põllumajanduse Registrite ja  Informatsiooni Ameti koduleheküljel www.pria.ee/riiklikud_toetused/nouetele_vastavus/

Uudised

15. juunil lõppes PRIAs pindalatoetuste ja MAK loomapõhiste toetuste taotluste vastuvõtt. Sel aastal oli ühtse pindalatoetuse taotlejaid kokku 14 546, kes taotlesid toetust 963 147 ha suurusele pinnale. Peale taotlusperioodi lõppu algab kohapealse kontrolli periood, mis kestab oktoobri lõpuni. Sellel perioodil kontrollib PRIA, et taotlustel olevad andmed on õiged ning vajadusel täpsustatakse koos kliendiga taotlusel olevat infot. Et kontrolli tegevused toimuksid ladusalt palume kliendil või tema esindajal võimalusel viibida kohapealse kontrolli juures. See muudab infovahetuse kliendi ja PRIA vahel oluliselt lihtsamaks ja selgemaks.

Kõik uudised »

Liitu infokirja listiga

struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Arvamuse bänner Infokeskus bronn-vaike