Lisatud: 14. jaanuar 2003

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

14Jan2003 Põllumajanduse ja maaelu arengu nõukogu istung


Muudatused programmis:

·        laiendati meede 1 (põllumajandustootmise investeeringutoetus) ja meede 3 (maapiirkonnas alternatiivse majandusliku tegevuse arendamise ja mitmekesistamise investeeringutoetus) investeeringuobjektide loetelu, millele saab toetust taotleda; meede 4 (maapiirkonna infrastruktuuri investeeringutoetus) puhul laieneb investeeringu tegemise territoorium küla piirkonnast maapiirkonnale;

·        suurendatud on avaliku sektori poolset kaasfinantseerimist meede 1 alameetme 4 (taimekasvatus) puhul 30-lt 50%-le ning meede 4 puhul võib avaliku sektori poolne kaasfinantseerimine ulatuda kuni 75%-ni mitte olulist tulutoovate investeeringuobjektide puhul;

·        meetmete 1, 3 ja 4 puhul on suurendatud maksimaalset avaliku sektori poolset toetust ühe põllumajandustootja kohta aastas ja kogu programmi vältel.

Lisaks juba 2001. aastal rakendunud neljale meetmele, on kavas 2003. aastast rakendada ka kaks uut investeeringutoetuse meedet:

1)  Külade taastamise ja arendamise investeeringutoetus (meede 6)

Meede 6 eesmärk on toetada maapiirkonnas küla territooriumil kohalikul omaalgatusel põhinevaid tegevusi, mis edendavad küla arengut, suurendavad elanikkonna omaalgatust ja koostöötahet ning parandavad üldist elukvaliteeti külas.

2)  Metsastamise investeeringutoetus (meede 8)

Meede 8 eesmärk on põllumajandusmaa metsastamine, soodustada metsade säästlikku majandamist ja aidata kaasa maastiku mitmekesisuse kujundamisele ning tulevikus kvaliteetse puidutoodangu saamine.

Lisaks programmis tehtud muudatustele on kavas lihtsustada investeeringuobjekti pakkumismenetlust, võimaldada taotlejale toetust ka investeeringuobjektiga seotud ettevalmistavatele töödele ning saada toetuse väljamakseid osadena. Vastavate määruste muutmise eelnõudega Põllumajandusministeeriumi koduleheküljel www.agri.ee Õigusloome rubriigi alt.

PMAN istungil anti ülevaade ka Maaelu arengukava 2004-2006 kavandatavatest meetmetest, mida on kavas rakendada liitumisjärgselt ning mida kaasfinantseeritakse Euroopa Põllumajanduse Arendus- ja Tagatisfondi tagatissektsioonist. Kavandatavad toetusmeetmed on alljärgnevad:

1) Põllumajanduslik keskkonnatoetus – et toetada keskkonnasäästlikku põllumajandust ja parandada elukeskkonda.

2) Toetus ebasoodsamatele piirkondadele ja keskkonnaalaste kitsendustega aladele Рet toetada maakasutuse ja asustuse kestvust piirkondades, kus p̵llumajandusel on oluline roll kultuurmaastike kujundajana, kuid tootmine ei ole looduslike tingimuste t̵ttu konkurentsiv̵imeline.

3) Põllumaade metsastamise toetus – et toetada kasutusest väljajäänud väheviljakate maade paremat kasutamist (puidutootmine ja maastiku mitmekesistamine).

4) Toetus põllumajandustootmise EL nõuetega vastavusse viimiseks – et tasandada Eesti loomakasvatajate mahajäämust keskkonnahoius ja vähendada vastavate investeeringutega kaasnevat käibevahendite vajakut.

5) Põllumajandusliku väiketalu kohandamise toetus – et toetada väiksemate põllumajanduslike ettevõtjate majanduslikku jätkusuutlikkust.

Viimase päevakorrapunktina tutvustas põllumajandusosakonna juhataja Mai Talvik 8. jaanuaril 2003 toimunud Vabariigi valitsuse ja põllumajandustootjate esindajate vaheliste läbirääkimiste tulemusi. Läbirääkimistel lepiti kokku 2003. aasta tulutoetuste liikides ja toetussummades põllumajandustootjatele.

Põllumajanduse ja maaelu arengu nõukogu tegi ettepaneku suurendada piimalehma kasvatamise toetust 10 miljoni krooni võrra. Põllumajandusminister Jaanus Marrandi edastab PMAN ettepaneku põllumajandustootjate delegatsioonile.

Kadri Liimal
Põllumajansuministeeriumi pressiesindaja
6256 110

Uudised

15. juunil lõppes PRIAs pindalatoetuste ja MAK loomapõhiste toetuste taotluste vastuvõtt. Sel aastal oli ühtse pindalatoetuse taotlejaid kokku 14 546, kes taotlesid toetust 963 147 ha suurusele pinnale. Peale taotlusperioodi lõppu algab kohapealse kontrolli periood, mis kestab oktoobri lõpuni. Sellel perioodil kontrollib PRIA, et taotlustel olevad andmed on õiged ning vajadusel täpsustatakse koos kliendiga taotlusel olevat infot. Et kontrolli tegevused toimuksid ladusalt palume kliendil või tema esindajal võimalusel viibida kohapealse kontrolli juures. See muudab infovahetuse kliendi ja PRIA vahel oluliselt lihtsamaks ja selgemaks.

Kõik uudised »

Liitu infokirja listiga

struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Arvamuse bänner Infokeskus bronn-vaike