Lisatud: 16. september 2016

Viimati muudetud: 11. oktoober 2016

A A A
Prindi rss

Uudised

16Sep2016 Põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetus

10.-17. oktoobril toimub MAK alanud programmperioodi esimene põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetuse (meede 6.1) taotlusvoor. Alates 3. oktoobrist on taotlust võimalik eeltäita uues e-PRIAs. Taotluste esitamine toimub ainult elektroonselt uue e-PRIA kaudu.

Soovitame toetusest huvitatutel aegsasti esitada avaldus ja oma andmed PRIA kliendiks saamiseks ning vajadusel vormistada taotluse esitajale volitus. -  Palume mitte jätta neid toiminguid viimasele päevale!

Sellel perioodil on laiendatud taotlejate ringi - lisaks füüsilisest isikust ettevõtjale ja osaühingule saavad taotlejaks olla ka aktsiaselts, täis- ja usaldusühing. FIE, äriühingu osanik või aktsionär peab taotluse esitamise ajal olema noorem kui 40 aastat.

Programmperioodiks kavandatud meetme eelarve on 22,1 miljonit eurot, sellest eelolevaks vooruks 4 miljonit eurot. Taotleja saab programmperioodil esitada ainult ühe taotluse, toetuse piirmäär on 40 000 eurot.

Toetuse taotleja võib olla mikro- või väikeettevõtja. FIE-l, äriühingu osanikul või aktsionäril peab olema põllumajanduslik haridus ja  -töökogemus või tuleb need omandada 36 kuu jooksul arvates taotluse rahuldamise otsuse tegemisest. 

Toetust ei saa enam taotleda äriühingu osanik/aktsionär või FIE, kes on varem saanud toetust mõne teise ettevõtte kaudu MAK 2007-2013 meetmest 1.2 „Noorte põllumajandustootjate tegevuse alustamine“ ja oli ettevõttes osaniku või omanik (FIE). 

Täiesti uus mõiste on määruses põllumajandusliku standardkogutoodangu väärtus. Kõik alustavad ettevõtjad, kes tulevad toetust taotlema ja ei ole omandanud tegutsevat ettevõtet, peavad äriplaanis kavandama taotlemisele järgneva esimese ja teise  majandusaasta lõpuks põllumajandusliku standardkogutoodangu väärtuse üle 14 000 euro kummalgi aastal. Selle arvutamiseks on Maamajanduse Infokeskuse kodulehel majandusliku suuruse ja tootmistüübi kalkulaator: http://www.maainfo.ee/data/so_calc/ . Samasugune tabel on sisse ehitatud uude e-PRIAsse, kus taotleja saab selle täita.

Veel on lisandunud nõue, et taotleja peab muutuma aktiivseks põllumajandustootjaks taotluse esitamisele järgneva majandusaasta jooksul, kui ta taotlemise hetkel sellistele nõuetele ei vasta. Taotleja, kes tuleb toetust taotlema alustava ettevõtjana ning ei ole omandanud juba tegutsevat ettevõtet, loetakse aktiivseks põllumajandustootjaks siis, kui tema taotlemisele järgneva majandusaasta omatoodetud põllumajanduslike toodete müügitulu  moodustab üle 50 %  taotleja kogu müügitulust. 

Taotleja, kes oma tegevusalast sõltuvalt ei pea planeerima põllumajanduslikku müügitulu (põhitegevusalaks on puuvilja-, marja-, pähkli-, köögivilja-, viinamarja-, veise- või hobusekasvatus või mesindus), loetakse aktiivseks põllumajandustootjaks, kui tema põllumajandusliku standardkogutoodangu väärtus on üle 14 000 euro taotlemisele järgneval majandusaastal.

Taotlejad, kes on omandanud juba tegutseva põllumajandusettevõtte ja tulevad sellega seoses toetust taotlema, vastavad taotlemise hetkel aktiivse põllumajandustootja määratlusele.

Toetatavad tegevused on sarnased eelmise programmperioodiga. 50 % äriplaanis kavandatud tegevuste maksumusest tuleb kasutada materiaalse põhivara soetamiseks, mida saab kasutada põllumajandustoodete tootmiseks või töötlemiseks otse ja korduvalt järelevalveperioodi lõpuni (investeering). Järelevalveperiood on üks aasta arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest.

Toetustaotlusi hinnatakse hindamiskriteeriumite alusel. Minimaalne hindepunktide summa toetustaotluse rahuldamiseks on 15 hindepunkti.

Taotluse rahuldamise otsuse teeb PRIA hiljemalt 11.jaanuaril 2017. Muutunud on toetuse maksmise kord - toetust makstakse kahes osas. Toetuse esimene osa moodustab 75 % kogu määratud summast ja see makstakse välja 30 tööpäeva jooksul arvates taotluse rahuldamise otsuse tegemisest. 

Toetuse teine osa makstakse välja kolme kuu jooksul arvates kõigi äriplaanis ettenähtud tegevuste elluviimisest ja selle kohta nõuetekohaste dokumentide PRIAsse laekumisest. (Tehtud tegevuste aruanded ja maksetaotlus tuleb esitada samuti elektroonselt PRIA e-teenuse keskkonna kaudu.)

Äriplaanis kavandatud tegevused tuleb ellu viia kahe aasta jooksul, seejuures vähemalt 75 % ühe aasta jooksul arvates taotluse rahuldamise otsuse tegemisest. Äriplaanis kajastatud tegevuste hulka kuulub ka põllumajandusliku hariduse omandamine, seetõttu ei maksta toetuse teist osa välja enne, kui taotleja on omandanud põllumajandusliku hariduse, kui tal see puudus.

Toetuse saajal on kohustus tagada, et tema omatoodetud põllumajanduslike toodete müügitulu on üle 4000 euro ja moodustab üle 50 % tema kogu müügitulust taotlemisele järgneva majandusaasta lõpust kuni toetuse abil tehtud investeeringu sihipärase kasutamise perioodi lõpuni.

Need, kelle  põhitegevusalaks on puuvilja-, marja-, pähkli-, köögivilja-, viinamarja-, veise- või hobusekasvatus või mesindus ning kes planeerivad standardkogutoodangu väärtust, peavad tagama, et see on üle 14 000 euro taotlemisele järgneva majandusaasta lõpust kuni investeeringu sihipärase kasutamise perioodi lõpuni.  

Infot meetme kohta saab PRIA kodulehelt ja meetme määrusest,  abi võib küsida infotelefonil 7377678 ning juhised taotluse esitamiseks on e-PRIAs.

Uudised

Täna, 2. mai südaööl avanesid PRIA elektroonilise kliendiportaali e-PRIA teenused pindalatoetuste ja maaelu arengukava loomatoetuste taotluste esitamiseks.

Kõik uudised »

avatud taotlusvoorud

Leader-meetme raames antav projektitoetus (MAK 2014-2020 meede 19.2, 19.3)

Piima- ja piimatoodete sektori tootmise kavandamise kokkulepped

Koolikava toetus

Teravilja sekkumiskokkuost

Piimatoodete sekkumiskokkuost 2018

Lõssipulbri müük sekkumisvarudest 2018

Metsaala arengu ja metsade elujõulisuse parandamise investeeringutoetus (MAK 2014-2020 meede 8.6) 2018 IV voor

Loomade heaolu toetus (MAK 2014-2020 meede 14.1) 2018

Ohustatud tõugu looma pidamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.6) 2018

Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine (EMKF meede 3.3 projektitoetus) 2016-2019

Algatusrühma koostöötegevused (EMKF meede 3.4) 2016-2019

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi tegemise toetus (EMKF meede 4.4.3) 2018

Eesti maaelu arengukava 2014-2020 (MAK) rahastamisvahend

Pindalatoetused 2018 ÜLDINFO

Väikepõllumajandustootja toetus 2018

Noore põllumajandustootja toetus 2018

Puu- ja köögiviljade kasvatamise otsetoetus 2018

Ühtne pindalatoetus ning kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade toetus 2018

Piirkondlik mullakaitse toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.3) 2018

Keskkonnasõbraliku aianduse toetus köögivilja-, ravimtaime- ja maitsetaimekasvatuse ning maasikakasvatuse eest (MAK 2014-2020 meede 10.1.4) 2018

Keskkonnasõbraliku aianduse toetus puuvilja- ja marjakasvatuse ning sellega seotud tegevuste elluviimise eest (MAK 2014-2020 meede 10.1.4) 2018

Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.5) 2018

Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.7) 2018

Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa kohta antava toetuse taotlemine (MAK 2014-2020 meede 12.1) 2018

Põllumajanduskultuuri ja heinaseemne üleminekutoetus 2018

Keskkonnasõbraliku majandamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.1) 2018

Piirkondlik veekaitse toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.2) 2018

Erakorraline toetus talivilja kasvatajatele 2018

Lühikeste tarneahelate või kohalike turgude kaudu põllumajandustoodete ja toidu turustamisvõimaluste arendamise toetus (MAK 2014-2020 meede 16.4) 2018

Liitu infokirja listiga

struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Infokeskus Arvamuse bänner bronn-vaike