Lisatud: 12. juuli 2018

Viimati muudetud: 13. august 2018

A A A
Prindi rss

Uudised

12Jul2018 Pindalatoetustega seotud tööde tähtaegadest ja kontrollist

15. juunil lõppes PRIAs pindalatoetuste ja MAK loomapõhiste toetuste taotluste vastuvõtt. Sel aastal oli ühtse pindalatoetuse taotlejaid kokku 14 546, kes taotlesid toetust 963 147 ha suurusele pinnale.

Peale taotlusperioodi lõppu algab kohapealse kontrolli periood, mis kestab oktoobri lõpuni. Sellel perioodil kontrollib PRIA, et taotlustel olevad andmed on õiged ning vajadusel täpsustatakse koos kliendiga taotlusel olevat infot. Et kontrolli tegevused toimuksid ladusalt palume kliendil või tema esindajal võimalusel viibida kohapealse kontrolli juures. See  muudab infovahetuse kliendi ja PRIA vahel oluliselt lihtsamaks ja selgemaks.

Taotluse andmete kontrollimiseks saadab PRIA klientidele ka täpsustavaid järelpärimisi või teavitusi. Olenevalt kliendi soovist tehakse seda nii telefonitsi kui ka e-kirja teel. Seega palume klientidel sel perioodil olla tähelepanelikud, et PRIA poolt saadetud küsimused saaksid kindlasti vastatud, et vältida vigu esitatud taotlusel ja arusaamatusi, mida vigased andmed tekitada võivad.

Pindala- ja loomatoetuste valimi raames viivad kontrolle peale PRIA läbi ka veel Keskkonnaamet, Veterinaar- ja Toiduamet ja Põllumajandusamet; nõuetele vastavuse osas ka Keskkonnainspektsioon.

 

Taotlejatele kehtivad peamised tähtajad

 Tegevus

Tähtaeg

Kultuur on külvatud, maha pandud või istutatud

hiljemalt 15. juuni

Püsirohumaade hekseldamisega alustamine

lubatud alates 5. juulist

Poolloodusliku koosluse (PLK) esinemisala niitmine

lubatud alates 10. juulist

Rohumaa niitmine või muul viisil hooldamine, mis annab niitmisega sarnase tulemuse ning niite kokku kogumine

hiljemalt 20. august

Hooldamistööd viljapuu- ja marjaaias – puude ja põõsaste võraaluste ja reavahede niitmine vm viisil hooldamine, mis annab niitmisega sarnase tulemuse; niite kokku kogumine

hiljemalt 20. august

Rohestamise mitmekesistamise tava raames peab põllumajanduskultuur kasvama samal kohal

15. juuni kuni 15. august

Ökoalana märgitud söödil/kesal on hooldamistegevused keelatud

kuni 15. augustini*

Kui toetust taotletakse keskkonnasõbraliku majandamise toetuse (KSM) raames mesilaste korjealade rajamise lisategevuse eest, siis peab kasvatama toetusõiguslikul maal mesilasperedest kuni 200 m kaugusel puhaskultuurina vähemalt kolme korjetaime liiki.

________________________________________________

kuni 15. august

Loomade heaolu toetuse  (LHT) taotlejatel kehtib veiste, vasikate ja hobuste karjatamisperiood ning karjatamise andmed peavad olema kantud põlluraamatusse või karjatamispäevikusse.

vähemalt 1.juunist 31. augustini

PLK toetuse taotlemise korral niidetava poolloodusliku koosluse niitmine ja niite kokku kogumine

hiljemalt 1. september

PLK taotlemise korral karjatatava poolloodusliku koosluse nõuetekohane karjatamine (rohustu on vähemalt 50% ulatuses madalaks söödud, ülejäänud ala valdavalt söödud).

hiljemalt 1. oktoober

Lämmastikku siduva kultuuri kasvatamisel ökoalana ei ole lubatud nimetatud ala sisse künda ega kasutada muid taimikut kahjustavaid mullaharimisviise,  v.a talivilja kasvatamise korral.

kuni 15. oktoober

KSM ja mahetoetuse (MAH) taotlejatel peab nõutud ulatuses maad olema talvise taimkatte all

1. november kuni 31. märts

KSM ja MAH taotlejad peavad saatma nõutud hulga mullaproove analüüsimiseks akrediteeritud laboratooriumisse

1. detsember

 * 2018.a kehtib erand, millega on ökoala kesal/söödil  lubatud loomadele sööda varumine ja karjatamine enne tähtaega. 

Tähtaegadest rohumaadel toimuva põllumajandusliku tootmise korral

Rohumaal loetakse tootmistegevuseks peamiselt need tegevused, mille tulemusena niidetakse ja koristatakse rohumaal kasvav taimik haljasmassiks, siloks, heinaks (sh allapanuks) või kui rohumaal karjatatakse loomi. Rohumaa, sealhulgas ka sööti jäänud maa, tootmistegevuseks kasutamiseks peavad niitmise- ja koristustegevused olema tuvastatavad hiljemalt 1. septembriks.

Kui pärast 1. septembrit on rohumaal niide maas või seda maad on ilma eelneva tootmistegevuseta hekseldatud pärast hooldamise tähtaega (vt tabelist), siis ei ole selline tegevus käsitletav tootmistegevusena ja sellised põllud ei ole ühtse pindalatoetuse jaoks sel aastal toetusõiguslikud.


Tähelapanuks KSM ja MAH taotlejatele

Eelnevad aastad on näidanud, et KSM ja MAH taotluste juures tekitab klientides segadust viljavahelduse nõue. Kuna viimaste aastate muutlik ilmastik on avaldanud mõju ka põllukultuuride kasvatamisele, siis palume hoolikalt üle vaadata oma viljavaheldusplaanid ja teha neisse vajadusel korrektuure. Et andmete kontrollimist lihtsustada kordame siinkohal üle viljavahelduse nõuded:

* samal maal võib kasvatada sama liiki põllukultuuri või köögivilja kuni kahel järjestikusel aastal;

* samal maal võib kasvatada teravilja kuni kolmel järjestikusel aastal;

* ristõieliste sugukonda kuuluvaid põllumajanduskultuure võib kasvatada samal maal mitte tihedamini kui igal neljandal aastal, st kolm aastat peab vahet olema.

 

Püsirohumaade üles harimisest

Põllutööde planeerimisel palume arvestada, et püsirohumaid ei ole lubatud üles harida. Taotlejad, kes 2017. aastal ei rajanud püsirohumaad tagasi kogu kohustuse ulatuses, peavad 2018. aastal tagasi rajama püsirohumaa ulatuses, mis jäi 2017. aastal rajamata. Tagasi rajamata jätmine toob kaasa rohestamise toetuse vähenduse. Tagasirajamist jälgitakse kindlasti ka kohapealsete kontrollide käigus.

 

Vääramatu jõu ja erandlikud asjaolud

Palume tähelepanu pöörata ka sellele, et kui toetuste nõudeid ei ole võimalik täita vääramatu jõu või erandlike asjaolude tõttu (nt taotleja pikaajaline haigestumine, raske loodusõnnetus vms), tuleb sellest esimesel võimalusel PRIAt teavitada. Selleks tuleks esitada teatis koos vajalike tõenditega hiljemalt 15 tööpäeva jooksul alates hetkest, mil vääramatu jõud või erandlik asjaolu ilmnes ja taotlejal oli võimalik selle kohta PRIAle teavitus esitada.

PRIA hindab seejärel, kas nõude täitmist takistava asjaolu puhul on tegemist vääramatu jõu või erandliku asjaoluga ja teavitab hinnangu tulemusest taotlejat. Kui vaja, kontrollitakse teatises toodud andmeid ka kohapeal.

 

Kõikide toetustega seotud nõuete kohta on põhjalik info üleval ka PRIA kodulehelwww.pria.ee .Küsimuste korral saab abi otsetoetuste infotelefonil 7377 679.

Uudised

Euroopa Kontrollikoda on 2019.a. aasta alguses avaldanud oma eriaruande 01/2019 „Võitlemine pettustega ELi raha kasutamisel: vajadus tegutseda“. Kontrollikoda on Euroopa Liidu sõltumatu audiitor ja annab hinnangu nii Euroopa Komisjoni kui ka liikmesriikide süsteemidele. Kontrollikoja eriaruande hinnangul peaks EL tugevdama võitlust pettuste vastu ja anti mitmeid soovitusi, kuidas tuleks pettustevastast süsteemi

Kõik uudised »

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Infokeskus bronn-vaike Arvamuse bänner