Lisatud: 02. juuli 2015

Viimati muudetud: 02. juuli 2015

A A A
Prindi rss

Uudised

02Jul2015 Pindalatoetuste kohapealsed kontrollid on alanud

Pindalatoetuste taotlusvoor kestis 7.-25. maini ning hilinenult oli võimalik taotluseid esitada kuni 19. juunini. Kohe pärast taotluste vastuvõttu algas kontrolliperiood, mis võib vajadusel kesta kuni aasta lõpuni.

PRIA kontrollib kõiki pindalatoetuste taotlusvoorus esitatud taotluseid administratiivselt. Lisaks koostatakse valim taotlejatest, kelle juures viiakse läbi kohapealsed kontrollid. Peamiselt kontrollivad PRIA inspektorid kohapeal, kas kasvatatav põllumajanduskultuur ja maakasutus vastavad taotlusele märgitule ning kas toetuse saamise nõuded on täidetud. Nn rohestamise valimis olevatel taotlejatel kontrollitakse kuni 15. augustini põllul kasvavat kultuuri ja ökoaladeks märgitud kesadel tootmiskeelust kinnipidamist.
Erinevad asutused kontrollivad aastaringselt ka nõuetele vastavuse süsteemi kuuluvate nõuete täitmist. Kuna nõuete täitmise tähtajad on erinevad, tuleb arvestada, et lisaks põhikontrollile võib toimuda hiljem ka täiendavaid kontrolle.

Mida kohapealses kontrollis vaja võib minna?

PRIA võib kontrolle läbi viia etteteatamisega või ka ette teatamata. Etteteatamine ei ole kohustuslik ja oluline on põhimõte, et etteteatamine ei tohi kahjustada kontrolli eesmärki. Kliendi kohalolek ei ole pindalatoetuste kontrollide juures kohustuslik.
Kui aga kliendile on kontrollist teatatud ja tal on võimalik viibida kontrolli juures, soovitab PRIA kontrolli sujuvamaks kulgemiseks eelnevalt välja otsida vajalikud dokumendid. 

See, millised dokumente täpsemalt vaja on, sõltub taotletud toetustest. Nendeks võivad olla näiteks:  

 • põlluraamat(ud) koos sinna kantud seireandmetega,
 • viljavaheldus- või külvikorraplaan(id),
 • maa kasutusõigust tõendav dokument,
 • nõuetekohaselt täidetud väetusplaan(id),
 • põldtunnustamisakt,
 • mullaanalüüside katseprotokollid,
 • puuviljaaia aiaplaan,
 • koolituste tunnistused,
 • sertifitseeritud seemnete külvatud seemne müügipakendite etiketid ja sertifitseeritud seemne ostmist tõendavad dokumendid,
 • heinaseemne kasvatamisel põldtunnustamise akt.

Loomadega seotud kontrollides soovitakse sõltuvalt taotletud loomagrupist näha:

 • hobuse- ja veisepasse,
 • ostu-müügiarveid,
 • karjaregistrit,
 • karjatamispäevikut,
 • loomade liikumist tõendavaid dokumente,
 • munakanade arvestust,
 • sigade arvestust ja sigadega seotud toimingute arvestust (nt manustatud ravimid, veterinaarsed toimingud).

Loomadega seotud kontrollide puhul on lisaks oluline, et kui taotlejale on kontrollist teatatud, tuleb tal kontrollitavad loomad kokku ajada ja hoida loomi selliselt, et oleks võimalik kontrollida:
1) veise, kitse ja lamba kõrvamärkide olemasolu ja identifitseerimisenumbrit;
2) hobuse transpondri numbrit, juhul kui hobusele on paigaldatud transponder, muul juhul hobuse välimikku.

Kuidas pindu kontrollitakse?

Põllupindade ning ökoalade kohapealseks kontrollimiseks kasutab PRIA kalibreeritud GPS-seadmeid. PRIA inspektorid mõõdavad pinda mööda toetusõigusliku põllumajandusmaa ja põllumajanduskultuuri piiri kõndides või ATVdega sõites juhul, kui ATVga on võimalik kogu põllu ulatuses mööda piiri liikuda.

Lisaks kontrollib inspektor visuaalselt, kas pindala hulka arvestatud maastikuelemendid ja ökoalad vastavad nõutud parameetritele (näiteks sõltuvalt maastikuelemendi tüübist kontrollitakse selle suurust, laiust, kõrgust või pikkust jms) ja asukohale ning kas põllu maakasutus vastab maastikuelemendiga seotud maakasutusele. Kui taotlusel märgitu ja tegelikkuse vahel leitakse erinevusi, siis maastikuelemendid või ökoalad mõõdistatakse ning mittevastavad elemendid arvestatakse pindalast välja.


Nõuetele vastavuse nõudest toetusõiguslikkuse nõudeks

Nõuetele vastavuse süsteemi (NV) nõudeid peavad järgima kõik toetuste taotlejad peale nende, kes osalevad ainult väiketootjate skeemis.  NV nõuded kehtivad 1. jaanuarist 31. detsembrini ja PRIA kontrollib nende hulgast maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise (HPK) nõuete täitmist. NV nõuded kehtivad kogu majapidamises, mis tähendab, et kontrollitakse ka kasutuses olevaid põllumajandusmaid ja loomi, mille või kelle osas toetusi ei taotleta. Kui inspektor leiab kohapealses kontrollis põlde, mida taotleja põllumajanduslikult kasutab ja mis on tema valduses, kuid ei ole taotlusel, siis need põllud mõõdetakse ja hinnatakse ka seal NV nõuete täitmist.

Sel aastal on NV nõuetes muudatuseks, et niitmise-karjatamise-hekseldamise nõuded, 15. juuniks kultuuri külvamise ja ebasoovitava taimestiku vältimise nõuded ei kuulu enam HPK nõuete alla, vaid on muudetud otsetoetuste toetusõiguslikkuse nõueteks. Lihtsamalt öeldes tähendab see, et nende nõuete täitmine on ühtse pindalatoetuse saamise lahutamatuks eelduseks.

HPK maastikuelementide säilitamise osasse on alates käesolevast aastast lisandunud põllusaar, metsasiil, puude rivi, hekk, kraav ja kiviaed.

Kõik nõuetele vastavuse süsteemi nõuded ning samuti enda taotletud toetuste nõuded ja kontrolliks vajaminevad dokumendid on võimalik üle vaadata PRIA kodulehel www.pria.ee. Sujuvaid kontrolle!

 

 Olulised kuupäevad

Tegevus

Tähtaeg

 • Püsirohumaade hekseldamisega alustamine

alates 5.juulist

 • Rohumaa niitmine ja niite kokku kogumine; hekseldamine või  muul viisil hooldamine
 • Viljapuude ja marjaaluste võraaluste ja reavahede niitmine ja niite kokku kogumine; hekseldamine vm viisil hooldamine

hiljemalt 10.august

 • Looduskaitselise piiranguga alal niitmine ja niite kokku kogumine (püsirohumaa põllult niite äravedamine); hekseldamine vm viisil hooldamine
 • Looduskaitselise piiranguga alal viljapuude ja marjaaluste võraaluste ja reavahede niitmine ja niite kokku kogumine; hekseldamine vm viisil hooldamine

hiljemalt 20.august

 • MAK 2014-2020 KSM toetuse raames mitmeaastaste korjetaimedega rajatud põllu, millele taotletakse toetust mesilaste korjealade rajamise lisategevuse eest, niitmine või hekseldamine vm viisil hooldamine

hiljemalt 15.september

 

Arvamuse bänner Infokeskus bronn-vaike