Lisatud: 23. aprill 2009

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

23Apr2009 Natura piiride muutmine laiendab toetusesaajate hulka

Neljapäeval, 23. aprillil kiitis Vabariigi Valitsus heaks Keskkonnaministeeriumi algatatud Natura 2000 piiride muutmise, mille tulemusel suureneb Natura alale jäävate poollooduslike koosluste hooldamise, metsa- ja põllumaade eest eurotoetust saavate maakasutajate hulk.

Eesti esitas esmakordselt Natura 2000 võrgustikku kuuluvate alade piirid Euroopa Komisjonile 2004. aastal ning selle teabe alusel on toimunud ka metsa- ja maaomanikele toetuste väljamaksmine.

"Aastatel 2004-2007 on aga Eestis looduse kaitseks juurde moodustatud ja riikliku kaitse alla võetud 64 uut kaitseala, 343 hoiuala ja 235 püsielupaika ning laiendatud 115 kaitseala, mistõttu tuleb muuta ka Natura piire," selgitas Keskkonnaministeeriumi asekantsler Andres Talijärv. "Tänase otsusega hakkavadki Natura alade piirid kattuma looduskaitseseaduse alusel kaitstavate alade piiridega ja see laiendab oluliselt Euroopa Liidust Natura toetusi saavate kaitsealuste maade kasutajate hulka."

Osa põllumajandusmaid, mis aastal 2004 olid arvatud Natura 2000 võrgustikku, jäid aga kaitsealade moodustamise käigus eksperthinnangute alusel välja, kuna nendel maadel puudub looduskaitseline tähtsus. Sellistele looduskaitseliste piiranguteta põllumaade maakasutajatele Natura põllumajandusmaa toetust ei maksta. Samal ajal lisandub Natura võrgustikku uusi põllumajandusmaid, millele saab alates käesolevast aastast taotleda Natura põllumaatoetust.

Kokku suureneb Natura-alade pindala 37 547 ha võrra, lisandunud aladest on 12 897 ha eraomandis.

Keskkonnaministeerium teavitab võimalikest Natura piiride muudatustest kõiki pindalaliste põllutoetuste saajaid, keda see võib puudutada ning Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA) saadab neile uued kaardid Natura 2000 võrgustiku täpsustatud piiridega. Seega palume vastavasisulise teate saanutel põllumaataotluse esitamisega oodata seni, kuni nad on PRIAst kätte saanud uue kirja koos täpsustatud kaardiga.

Natura 2000 piirid on aluseks kolmele "Maaelu arengukavas" maaomanikele ja maakasutajatele ettenähtud Natura toetusele: erametsatoetus, toetus põllumajandusmaale ja poollooduslike koosluste hooldamise toetus.

Natura põllumaatoetuse määr on 502 kr ha kohta aastas ja seda saab taotleda PRIA kaudu. Natura erametsatoetust saavad taotleda Natura aladele jäävad erametsamaade omanikud. Toetuse määr on kaitsealade ja püsielupaikade piiranguvööndis ning hoiualadel 940 kr ha kohta ja kaitsealade ja püsielupaikade sihtkaitsevööndis 1720 kr ha kohta aastas. Toetusi saab taotleda Erametsakeskuse kaudu.

Poollooduslike koosluste hooldamise toetust makstakse puisniidu, puiskarjamaa, rannaniidu, lamminiidu, soostunud ja sooniidu, loopealse, kadastiku, nõmme ja aruniidu niitmiseks ja seal loomade karjatamiseks. Toetuse määr puisniidu hooldamise eest on 3725 kr ha kohta, kõigi ülejäänud koosluste hooldamise eest on 2910 kr ha kohta aastas. Toetuste saamiseks tuleb esitada taotlus PRIAsse, olles esmalt kooskõlastanud koosluste nimekirja ja kaardi Keskkonnaametis.

Kõiki neid toetusi saab taotleda alates 2. maist kuni 21 maini.

Kokku on Natura 2000 alade pindala Eestis nüüd 1 458 575 ha, millest ligi pool jääb mere alla. Täpsustatud piire näeb alates 24. aprillist Maa-ameti kaardirakenduse Looduskaitse ja Natura 2000 rakenduses http://xgis.maaamet.ee/ ja Keskkonnaregistri avaliku teenuse Kaitstavate loodusobjektide osas http://register.keskkonnainfo.ee.

Vaata ka http://www.envir.ee/1095902.

 

Uudised

Maaeluminister Tarmo Tamm allkirjastas mesilaspere toetuse määruse. Mesilasperede toetus aitab kaasa bioloogilise mitmekesisuse säilitamisele ja põllumajanduskultuuride saagikuse kasvule.

Kõik uudised »

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Arvamuse bänner bronn-vaike Infokeskus