Lisatud: 13. juuni 2016

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

13Jun2016 Mikro- ja väikeettevõtjad saavad investeeringutoetust põllumajandustoodete töötlemiseks

27. juunist 1. juulini võtab PRIA mikro- ja väikeettevõtjatelt vastu taotlusi investeeringutoetuse saamiseks maaelu arengukava meetmest, mis aitab rahastada kulutusi  põllumajandustoodete töötlemiseks ja turustamiseks.

Meetme eelarve kogu perioodiks 2014-2020 on 25 mln eurot. Eelolev taotlusvoor on teine ning toetusteks on planeeritud 7 250 000  eurot. Toetust on võimalik saada kuni 40% kavandatava investeeringu abikõlblikust kulust, mahetunnustatud ettevõtjatel mahetoodangu töötlemisega seoses kuni 45%. Ülejäänu tuleb katta omaosalusega.

Toetuse andmise ja kasutamise tingimused sätestab maaeluministri  8. mai 2015 määrus 58 Mikro- ja väikeettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetus. Selgitavat teavet ja vorme saab PRIA kodulehelt www.pria.ee, nõu võib küsida infotelefonil 7377 678.

Taotlusi võetakse vastu paberil täidetult (saata või tuua PRIA keskusse Tartus, Tähe 4) ja digitaalselt allkirjastatult e-posti aadressil info@pria.ee.

Kes saab toetust ja milleks?

Määrusest saab teada täpsed tingimused selle kohta, millised ettevõtted saavad toetust taotlema tulla – kui suur, kellena tegutseb ja kui kaua, milliste majandusnäitajatega, mida toodab ja töödelda tahab.

Toetust saab seadmete ja ehitiste jaoks, mis on vajalikud teatud toodete töötlemiseks või töötlemiseks + turustamiseks (ainult turustamiseks toetust ei saa). Ehitistena käsitletakse ehitise püstitamist, laiendamist, rekonstrueerimist, rajamist ja paigaldamist. Teatud tingimustel saab toetust ka kasutatud seadmete jaoks.

Võrreldes eelmise taotlusvooruga aasta tagasi on meetme määruses muudatusi. Näiteks ei ole käibemaks enam abikõlblik kulu. Ehitusloa saanutel pole vaja esitada keskkonnahindamise aruannet. Ehitisega seotud viimase toetuse-osa kohta maksetaotluse esitamise ajaks peab ehitusregistris olema selle ehitise kasutusluba või -teatis, jne.

Muudetud on liisingu kui finantseerimise viisi kasutuspõhimõtet - varem kanti toetusraha liisinguandja arvelduskontole, nüüd makstakse raha toetuse saajale tema tegelikult tehtud liisingu-kulude alusel. Liisingu korral on toetusesaajal tegevuse elluviimiseks ja dokumentide esitamiseks aega kuni viis aastat ja kuludokumente saab PRIAle esitada kuni neljas osas igal kalendriaastal.

Kui  toetusega soetatava seadme kasutamiseks on vajalik seadme müüja või paigaldaja poolne esialgne tutvustus või väljaõpe, siis sellega seotud kulud on nüüd abikõlblikud. Samuti paigaldamise ja/või seadistamise maksumus, kui seadme eripärast tulenevalt saab seda teha üksnes seadme müüja või kvalifitseeritud spetsialist. Lisaks on seadme paigaldamisel abikõlblik lisaelektrivõimsuse soetamise kulu - lisaamprite ostmine.

 

Täpsustatud on ka kulusid, mida ei loeta abikõlblikeks, nt lepingu sõlmimisega ja kindlustusega seotud kulud ning intressikulud.

Ehitusega seotud toetuse soovijatelt nõutakse taotluse juurde teatud lisadokumente.

Otsus tuleb 18.novembriks.

Investeeringu elluviimisega võib soovi korral alustada kohe toetustaotluse esitamisele järgneval päeval. Otsused toetuste osas teeb PRIA pärast taotluste menetlemist ja hindamist hiljemalt 18. novembriks. NB! Ka hindamiskriteeriumides ja –lävendis on muudatusi – vt määrust. Toetuse saamiseks peab taotlus saama vähemalt 8 hindepunkti maksimaalsest 26st.

Toetuse saab ettevõtja kätte siis, kui on investeeringu täielikult või osadena ära teinud ning esitab selle kohta maksetaotluse. Tegevuste elluviimiseks on aega kaks aastat toetuse määramisest arvates.

Investeeringu rahastamisel pakub põllumajandustootjatest ettevõtjatele muuhulgas laene ja tagatisi Maaelu Edendamise Sihtasutus. Ettevõtjat aitab ka võimalus taotleda toetuse väljamaksmist enne täismahus kulutuste tegemist (tasutud peab siiski olema omaosalusega kaetav summa). Toetusena saadav raha tuleb seejärel viivitamata üle kanda sellele isikule, kellelt kaup või teenus osteti ning esitada PRIAle teatis koos maksmist tõendavate dokumentidega. – Nii selle rahastusviisi kui MESi rahastusvahendi kohta saab infot PRIA kodulehelt.

Edukat taotlemist!

 (Artikkel on avaldatud ajakirjas Põllumehe Teataja, juuni 2016)

Uudised

Euroopa Kontrollikoda on 2019.a. aasta alguses avaldanud oma eriaruande 01/2019 „Võitlemine pettustega ELi raha kasutamisel: vajadus tegutseda“. Kontrollikoda on Euroopa Liidu sõltumatu audiitor ja annab hinnangu nii Euroopa Komisjoni kui ka liikmesriikide süsteemidele. Kontrollikoja eriaruande hinnangul peaks EL tugevdama võitlust pettuste vastu ja anti mitmeid soovitusi, kuidas tuleks pettustevastast süsteemi

Kõik uudised »

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

bronn-vaike Infokeskus Arvamuse bänner