Lisatud: 04. veebruar 2010

Viimati muudetud: 04. veebruar 2010

A A A
Prindi rss

Uudised

04Veebr2010 Mida näitas 2009. aastal nõuetele vastavuse kontroll

Mariell Jõesalu, PRIA otsetoetuste osakonna kontrollibüroo juhataja


2009. aastal rakendus esmakordselt Eestis revolutsiooniline nõuetele vastavuse süsteem, mis põhjustas enne kontrolle põllumeestes palju furoori ja hirmu. Eks selleks oli osaliselt alust, sest kontrollvalimisse sattunud taotlejat võis tulla inspekteerima koguni kolm  järelvalveasutust - PRIA, Keskkonnainspektsioon (KKI) ning ja Veterinaar- ja Toiduamet (VTA). Väetiste- ja taimekaitsevahendite (VTK) miinimumnõudeid kontrollis lisaks KKI-le Taimetoodangu Inspektsioon (TTI, nüüdne Põllumajandusamet).

Kui vaadata mulluse kontrollperioodi statistikat, võib tõdeda, et hirmul olid suured silmad.

Nõuetele vastavuse kontrollvalimis oli 168 taotlejat

VTK miinimumnõudeid kontrollisid KKI ja TTI  39 korral

Vihjete põhjal võeti valimisse 27 taotlejat.

 

Kokku tuvastati 262 rikkumist, neist 76 valimis olnute Arvudest on näha, et suur rikkumiste hulk tuvastati valimi väliselt, järelevalveasutuste tehtud tavakontrollide raames.

Rääkisime juba kevadel toimunud teabepäevadel, et esmase rikkumise tuvastamise aastal on rikkumiste puhul sanktsiooniks toetussumma maksimaalselt 5-protsendiline vähendamine. Nüüd saame kinnitada, et täpselt nii ka käitusime - enamik nõuete rikkujaid pääses vaid kuni  5% vähendamisega. Paljudel taotlejatel tuvastati rikkumisi mitmes valdkonnas, näiteks leidis PRIA inspektor rikkumise heade põllumajandus- ja keskkonnatingimuste osas ning VTA inspektor rikkumise loomade märgistamise osas. Sellisel juhul rikkumised küll liideti, kuid maksimaalne vähendamine ei ületa  5% toetussummast.

Esmased rikkumised:

 • Toetust vähendati 1% - 34 juhul
 • Toetust vähendati 3% - 152 juhul
 • Toetust vähendati 4% - 5 juhul
 • Toetust vähendati 5% - 47 juhul

 

Rasketel juhtudel on sanktsioon tõsisem

Kui peamiselt jäävad nõuete rikkujate toetuste vähendamised vahemikku 1-5%, siis erandkorras, kui tegemist on teadlike ja pahatahtlike rikkumistega, võib rikkumise määratleda tahtlikuks. 2009. aastal määrati 2 tahtlikku rikkumist:

1. KKI kohapealses kontrollis tuvastati VTK rikkumine: Põllumajandusloomade pidamisel peab sõnnikuhoidla või sõnniku- ja virtsahoidla mahutama vähemalt nende 8 kuu sõnniku ja virtsa. Lautades, kus loomi peetakse sügavallapanul ning tingimusel, et laut võimaldab säilitada aastase sõnnikukoguse, ei ole sõnniku- ja virtsahoidlat vaja. Seejuures peavad sõnnikuga kokkupuutuvad konstruktsioonid vastama sõnnikuhoidlatele esitatavatele nõuetele. Kui loomapidaja suunab sõnniku hoidmisele või töötlemisele oma ettevõtte teise hoidlasse, töötlemiskohta või lepingu alusel teise isiku hoidlasse või töötlemiskohta, peab loomakasvatushoone kasutamisel olema tagatud lekkekindla hoidla olemasolu, mis mahutab vähemalt ühe kuu sõnnikukoguse.  -   Ettevõte omas vedelsõnniku hoidlat, mis vastab õigusaktidega kehtestatud nõuetele, kuid  ta kasutas ka tahesõnnikuhoidlat, mis ei vasta kehtestatud nõuetele. Ettevõtjal oli võimalus juhtida sõnnik nõuetele vastavasse hoidlasse, kui seda ei tehtud. Selline rikkumine hinnati pikaajaliseks  ja korduvaks, toetust vähendati 25%.

2. PRIA kohapealses kontrollis tuvastati rikkumine järgmise nõude osas: Enne taotluse esitamise aastat rajatud rohumaa peab olema vähemalt üks kord enne 31. juulit niidetud või olema seal karjatatud loomi. 31. juuliks peab niide olema koristatud või hekseldatud.   -   Taotleja kirjutas heade põllumajandus- ja keskkonnanõuete rikkumise kontroll-lehele „Ei tahtnud niita". (Toetuse vähendamine 100%)

Kuna head põllumajandus- ja keskkonnatingimused kehtivad taotlejale juba mitmendat aastat, tuvastasime ka korduvaid nõude rikkumisi, mille puhul on maksimaalne karistus toetussummast kuni 15%.

Korduvad rikkumised:

 • Toetust vähendati 6% - 1 juhul
 • Toetust vähendati 9% - 4 juhul
 • Toetust vähendati 12% - 1 juhul
 • Toetust vähendati 15% - 4 juhul

Nagu siit järeldub, on nõuetele vastavuse süsteem n-ö distsiplineeriv süsteem - kui rikkumine tuvastatakse esimest korda, siis on karistus väike ning õpetlik. Kui sama taotleja juures tuvastatakse rikkumisi ka järgnevatel aastatel, on karistused märksa suuremad ning teatud juhtudel võib inspekor rikkumise tahtlikuks hinnata  ning kogu toetuse tühistada.

Kuna loomadega seotud sündmustest teavitamise info on meil loomade registris kättesaadav, siis saame teavitamisega hilinemisi jälgida otse registrist ning rikkumiste olemasolu korral ka neid arvesse võtta. Seega palun loomapidajatel registri teavitustega täpne olla, kuna neid rikkumisi leidsime 2009. aasta päris palju.

 


 

Rikkumiste  TOP valmis olnud taotlejatel

27           Loomapidaja ei edastanud tähtaegselt  PRIAle nõutud vormis loomade sündmustega seotud andmeid

21           31. juuliks niitmise/karjatamise  nõue täitmata

15           Kõrvamärke ei kinnitatud veise kõrva nõutud tähtaja jooksul

12           Põlluraamatu pidamise nõue täitmata

11           Viljavaheldus- või külvikorraplaani nõue täitmata

 

Rikkumiste TOP valimivälistel taotlejatel

96           31. juuliks niitmise/karjatamise nõue täitmata

58           Põlluraamatu pidamise nõue  täitmata

24           Põllumajandusmaal kasvatav põllumajanduskultuur,  polnud külvatud, maha pandud või istutatud 15. juuniks; kultuur oli umbrohtunud; mustkesa rajamata/hooldamata

16           Tuulekaerast teavitamise nõue tähtaegselt täitmata

14           Loomapidaja ei edastanud PRIAle tähtaegselt nõutud vormis loomade sündmustega seotud andmeid

 


 

 

Meeldetuletuseks:

Järgige niitmise/karjatamise tähtaegu

 • Viljavaheldus- või külvikorraplaan on kohustuslik ka ÜPT toetuse korral
 • Põlluraamatut tuleb säilitada 10 aastat
 • Tuulekaerast tuleb Põllumajandusametit teavitada 31. juuliks
 • Liigniiskuse või muude erandlike asjaolude korral, mis takistavad toetuse saamise nõuete tähtaegset täitmist, teavitada PRIAt.

 

 

Uudised

Maaeluminister Tarmo Tamm andis täna Maaeluministeeriumis toimunud Eesti Vabariigi 101. aastapäevale pühendanud aktusel põllumajanduse ja maaelu edendajatele üle 3 ministeeriumi kuldmärki ja 33 hõbemärki.

Kõik uudised »

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Infokeskus Arvamuse bänner bronn-vaike