Lisatud: 07. aprill 2011

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

07Apr2011 Maaelu investeeringuprojektide rahastamine läheb kergemaks

Põllumajandustootjatel ja maaelu edendajatel muutub PRIAst saadavate toetuste abil investeeringute rahastamine senisest kergemaks, sest mitme meetme puhul võib toetust saada ka osaliselt tasutud kuludokumentide alusel.

Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondi toetusi, millega Eestis rahastatakse Maaelu arengukava 2007-2013 meetmeid, makstakse reeglina välja alles siis, kui toetusesaaja on investeeringu ellu viinud ja kulude eest tasunud. Halvenenud majanduskeskkonnas on aga paljudel ettevõtjatel finantsraskusi ning laenude saamine on keeruline.

Omafinantseeringuga võrdne summa peab tasutud olema

Olukorra kergendamiseks on põllumajandusministeerium rakendanud siseriikliku rahastamismehhanismi, mis leevendab raskusi investeeringuprojektide esialgsel rahastamisel. PRIA-l on nüüd võimalik investeeringutoetusi välja maksta osaliselt tasutud kuludokumentide (OTKA) alusel enne, kui klient on abikõlbulike tööde, teenuste või kauba eest täies mahus tasunud. Eelduseks on, et kõnealune investeering või selle osa on tehtud (töö või teenus lõpetatud, kaup ostetud), klient on selle vastu võtnud ning teenuse/kauba pakkujale tasunud vähemalt omafinantseeringuga võrdse rahasumma.

Mis meetmetel OTKA kehtib?

Niisugune rahastamisviis ei kehti veel kõigi toetusmeetmete puhul, küll aga saab OTKA toetuse väljamaksmist taotleda juba praegu LEADER-meetme, külade uuendamise ja arendamise (MAK meede 3.2) ning uute toodete-tehnoloogiate arendamise alase koostöö meetme (MAK 1.7.1) puhul.

PRIAsse jõudvad kuludeklaratsioonid näitavad, et OTKA-rahastusskeem kogub kiiresti populaarsust. Esimesena rakendus see mullu aasta algul LEADER-meetmes ning oktoobrikuu alguseks moodustasid OTKAga kuludeklaratsioonid kõigist maksetaotlustest pisut alla poole.

Praegu on koostamisel põllumajandusministri määrus, millega OTKAde põhimõttel toetuse saamine rakendub ka mikropõllumajandusettevõtete, loomakasvatusehitiste ja maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise investeeringumeetmete puhul. Edaspidi lisandub OTKA-säte ka nn tööstuste meetmele (MAK 1.6) ja maaparanduse-meetmele (MAK 1.8).

Kõigi toetusmeetmete puhul, millele OTKA juba kehtib, võivad seda kasutada ka varasemates taotlusvoorudes toetuse saanud ettevõtted, kel investeeringud veel lõpetamata.

Kes viib investeeringu ellu mitmes osas, see võib esitada iga kord OTKAga kuludeklaratsiooni. Enne  tuleb aga tal endal jõuda kokkuleppele kauba müüja, teenuse pakkuja või töö tegijaga, et ka too oleks nõus ootama lõpliku summa kättesaamisega seni, kuni PRIAst toetus laekub ja klient selle talle ära maksab.

OTKA-skeemi pole võimalik kasutada neil, kes kasutavad investeeringu tegemiseks kapitalirenti.

Millele pöörata tähelepanu

OTKA kuludeklaratsioonide ja maksedokumentide esitamisel tuleb järgida kindlaid reegleid:

  • OTKA kuludeklaratsiooni esitamise puhul peab toetusesaajal olema arve-saatelehel kajastatud abikõlblikest kuludest tasutud omafinantseeringu jagu - ehk see osa, mis jääb alles, kui arvele kirjutatud abikõlblike kulude kogusummast lahutada toetusmäära alusel arvutatava toetuse summa. Koos kuludeklaratsiooniga esitage omafinantseeringuga võrdse summa tasumist tõendavad dokumendid.
  • Kui OTKA kuludeklaratsiooni juurde lisataval arve-saatelehel on lisaks ka mitteabikõlblikke kulusid, siis ka need peavad olema tasutud. Näiteks kui toetuse saaja on käibemaksukohustuslane ja arvel kajastub ka käibemaks, siis on käibemaks mitteabikõlblik kulu ja peab olema toetusesaajal tasutud enne, kui PRIA teeb toetatava tegevuse elluviimise rahastamise otsuse.
  • Kui kuludeklaratsioon on PRIAsse laekunud, kontrollib PRIA kulutuste abikõlbulikkust ja taotleja usaldusväärsust. PRIA kannab toetatavate tegevuste elluviimise eest taotlejale raha üle kolme kuu jooksul.

Usaldusväärsust kontrollitakse samasuguste näitajate alusel nagu toetuse määramisel: kliendil ei tohi olla maksuvõlga või kui on, siis peab see olema ajatatud ja maksed õigeaegselt tasutud; tema suhtes ei toimu likvideerimismenetlust ega ole tehtud pankrotiotsust;  kui tal on kohustus tagasi maksta muid toetusi või riigiabi, siis on need tähtaegselt tagasi makstud või ajatatud ja maksed õigeaegselt tasutud.

  • Laekuvat raha tohib kasutada ainult arve-saatelehel märgitud abikõlbulike kulutuste eest tasumiseks. PRIAst laekuva raha peab toetusesaaja kauba müüjale või teenuse/töö tegijale viivitamatult üle kandma. 7 tööpäeva jooksul arvates raha laekumisest oma pangakontole peab toetusesaaja esitama PRIAle kuludeklaratsiooni koos summade maksmist tõendavate dokumentidega.

7-tööpäevast tähtaega palume hoolega järgida, sest tähtaja rikkujale järgmisel korral OTKA alusel rahastamist enam ei võimaldata. Kes jätab maksedokumendid PRIAle esitamata , neilt võib PRIA makstud summa ka tagasi nõuda.

  • Toetuse maksmise otsuse teeb PRIA 25 tööpäeva jooksul pärast nõuetekohaste dokumentide (kuludeklaratsioon koos algselt tasumata jäänud summa maksmist tõendavate dokumentidega) laekumist. Väljamakstavalt toetuselt arvestatakse tasaarvelduse korras maha see summa, mis maksti kliendile välja tegevuse elluviimise rahastamise otsuse alusel.

Üksikasjalisemaid selgitusi kirjeldatud rahastamisskeemi kohta soovitame lugeda meetmete määrustest ning juhenditest „Abiks taotlejale" PRIA kodulehel. Abi võib saada ka infotelefonil 737 7678.

Sigmar Suu, PRIA arengutoetuste osak.juhataja asetäitja

(Artikkel ilmus 7.apr Maalehe lisas Messileht)

Uudised

Euroopa Kontrollikoda on 2019.a. aasta alguses avaldanud oma eriaruande 01/2019 „Võitlemine pettustega ELi raha kasutamisel: vajadus tegutseda“. Kontrollikoda on Euroopa Liidu sõltumatu audiitor ja annab hinnangu nii Euroopa Komisjoni kui ka liikmesriikide süsteemidele. Kontrollikoja eriaruande hinnangul peaks EL tugevdama võitlust pettuste vastu ja anti mitmeid soovitusi, kuidas tuleks pettustevastast süsteemi

Kõik uudised »

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Arvamuse bänner Infokeskus bronn-vaike