Lisatud: 13. märts 2008

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

13Mar2008 Loomapidajad saavad toetust

Tootmisega otseselt seotud toetusi on kaks: ammlehma kasvatamise ja ute kasvatamise täiendav otsetoe­tus praegu karjas olevate loomade eest. Tootmisest lahti seotud toetu­si saab aga taotleda eelmisel aastal kindlaks määratud veise loomühi­kute, piimatootmiskvoodi või utte­de arvu alusel.

Toetused loomade kasvatamise eest

Ammlehma kasvatamiseks saab loomapidaja toetust taotleda nen­de lihatõugu või lihatõuga ristami­sel saadud ammlehmade ja lehm­mullikate kohta, kes on tema ni­mel registreeritud PRIA põlluma­jandusloomade registris 19. märt­si 2008 seisuga. Toetusalused loo­mad peavad olema vähemalt 8 kuu vanused.

Toetusõiguslike lihaveise tõugude ja aktsepteeritavate ristandite loete­lu on kirjas toetuse määruses ja ju­hendis. Veistel peab olema nõuete­kohane märgistus ja veisepass, kar-jaraamatu kanded korras jne.

Ka ute kasvatamise toetuse taotlemisel saab taotlusse märki­da vaid neid loomi, kes on karjas olemas 19. märtsi seisuga ning 12. maiks vähemalt ühe aasta vanu­sed. Uttesid peab olema vähemalt kümme, neilgi peab olema nõue­tekohane märgistus ning kanded karjaraamatus.

Nii ammlehmade kui uttede kas­vatamise toetuste puhul peavad taotlusalused loomad karjas ole­ma vähemalt 12. maini. Seejuures ammlehmi ja mullikaid teise loo­maga asendada ei saa, uttede pu­hul tuleb säilitada vähemalt nen­de taotluses olev arv.

Tootmisest lahti seotud toetused

Loomatoetuste tootmisest lahti si­dumine tähendab lihtsustatult, et toetuse taotlemise ajal ei pea taot­leja loomi enam pidama.

Loomatoetuste tootmisest lah­ti sidumine on PRIA toetuste osa­konna juhataja Terje Kuke kinnitusel Euroopa Liidu liikmesriikides sisse viidud selleks, et loo­mapidajad ei sõltuks oma majan­dustegevuse planeerimisel ainu­Ã¼ksi sellest, milliseid toetusi para­jasti saada on, vaid oleksid vaba­mad tootma seda, mis on kõige kasumlikum ja mida turg tegelikult nõuab.

Selliste toetuste määramise alu­seks on varasematel, nn referents-aastatel kindlaks määratud loom­Ã¼hikud või piimakvoot. Oluline on, et taotleja tegutseks põllumajan-dussektoris edasi (tal peab olema registri andmeil kas või üks põllu­majandusloom või hoiab ta põllu­majandusmaad heas korras, kas-vatab põllukultuuri vms).

Nii saab piimatootmiskvoodi alusel makstavat tootmisest lahti seotud täiendavat otsetoetust see, kel oli 2007. aasta 31. märtsi seisuga määratud piimatootmiskvoot. Veise loomühikute alusel võib toe­tust taotleda see, kel oli 2007. aas­tal samasisulise toetuse menetle­mise käigus kindlaks määratud hulk loomühikuid.

Kui ta 2007. a toetust millegipä­rast taotlema ei tulnud, aga taotles 2006. aastal, saab loomühikute mää­ramisel aluseks võtta 2006. a toe­tuse menetlemisel kindlaksmää-ratud loomad.

Piimatootmiskvoodi ja veiste loomühikute alusel makstava toe­tuse taotlemise õigust ei saa taotle­ja teisele isikule üle anda.

Ute täiendava otsetoetuse taot­lemisel on aluseks 2007. a ute kas­vatamise täiendava otsetoetuse menetlemisel kindlaks tehtud ut­tede arv, neid pidi karjas olema vä­hemalt kümme.

Utetoetuse puhul saab uus loo­mapidaja endiselt taotlejalt-looma-pidajalt taotlemise õiguse üle võtta juhul, kui vähemalt eelmisel aas­tal kindlaks määratud arv uttesid või üleandmise ajal karjas olnud loomad on üle antud-vastu võe­tud hiljemalt 31. dets 2007. Ãœlean­tud karja puhul tuleb lisaks taot­lusele esitada PRIA-le ka looma­de üleandja ja vastuvõtja allkirja­dega akt.

Kõiki kolme tootmisest lahti seotud toetust on varasema taot­leja surma korral võimalik taotle­da tema ametlikul pärijal, esita­des taotlusele lisaks pärimisdokumendid.

Taotlemine, määramine, maksmine

Ajaleheruum ei võimalda kirjeldada kõiki taotluse esitamise ük­sikasju ja taotluste menetlemist PRIAs. Taotlejad saavad kõik vaja­liku teada PRIA kõdulehelt www. pria.ee või piirkondlikest büroo­dest. Büroodest või e-PRIAst vee-biaadressil www.eesti.ee/epria võib saada ka ettetrükki toetusõigusli-ke ammlehmade kohta.

Loomakasvatuse täiendava ot­setoetuste taotlusi saab esitada 19. märtsist 6. aprillini PRIA piir­kondlikesse büroodesse. Tänavu on taotlemine kõigil võimalik ka e-PRIA vahendusel, mille kasuta­mise juhendi saadab PRIA käes­oleval nädalal koos toetuse taotle­mise juhistega 7334 potentsiaalse­le taotlejale koju kätte.

Toetuse määramise otsustab PRIA hiljemalt 10. juuniks. Loo­matoetuste tänavune eelarve on ligi 400 miljonit krooni. Toetu­se suurus iga ühiku kohta sõltub taotlustes esitatavatest toetuskõlb-like loomade, loomühikute ja piimakvoodi kogustest. Raha maksab PRIA taotlejaile välja hiljemalt 30. septembriks.

2007. aastal maksis PRIA looma­kasvatuse toetusi välja kokku 473 miljonit krooni, seejuures maks­ti veise loomühiku eest 1230 kr, ammlehma eest 1889 kr, ute eest 219 kr ning piimakvoodi iga pii­makilogrammi eest 40 senti.

(Maaleht, 13.03.2008)

Uudised

Mahekonkursside parimad on selgunud. Eesti aasta parim mahetootja on Tammejuure Mahetalu. Aasta parim mahetoode on Kasekunst OÜ tume kasesiirup. Täna Vabaõhumuuseumis toimunud leivapäeval valisid külastajad oma lemmikuks Mätiku Talumeierei OÜ küpsetusjuustu.

Kõik uudised »

Liitu meie postiloendiga!

* kohustuslikud väljad
struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Arvamuse bänner Infokeskus bronn-vaike