Lisatud: 31. mai 2013

Viimati muudetud: 31. mai 2013

A A A
Prindi rss

Uudised

31Mai2013 LEADER – euroraha kohaliku elu heaks

LEADER-programm on üks edukamaid Euroopa Komisjoni algatusi, mis algas juba üle 20 aasta tagasi. Aastatel 2007-2013 rakendatakse LEADER-meedet maaelu arengukavade toetus­meetmena. Meetme eesmärk on soodustada maapiirkonna elanike algatust kohaliku elu- ja ettevõtluskeskkonna arendamisel, leidmaks uudseid lahendusi oma piirkonna eripärasid arvestades.

Eestis alustati LEADER-meetmega aastal 2006, mil kohalikud  tegevusgrupid (toona oli neid 24) alustasid kohaliku arengu strateegiate koostamisega. Käesoleval rahastusperioodil lisandus veel kaks tegevusgruppi. Kokku katavad nad 99% Eesti maapiirkonnast.

Eesti maaelu arengukava 2007-2013 (MAK) eelarvest otsustas riik jagada LEADER-meetme kaudu 10%. Toetusraha on kokku 86 mln eurot, mis jaguneb erinevate näitajate alusel 26 tegevusgrupi vahel.  Euroopa Komisjoni nõude kohaselt jagatakse eelarvest vähemalt 80% (Eestis umbes 68,5 mln eurot) laiali maapiirkonna projektitoetuse taotlejatele kohaliku arengu strateegiate rakendamise kaudu. Kuni 20% (ca 17,1 mln eurot) eelarvest saavad kohalikud tegevusgrupid kasutada projektitoetuste taotlusvoorude korraldamiseks, tegevus­piirkonna teavitus- ja arendustegevusteks ja ülalpidamis­kuludeks.

Kohalikud otsustavad, PRIA rahastab

Parimate projektide väljavalimine ja heakskiitmine tegevusgruppide poolt ning PRIA poolt toetuse määramine ja maksmine on toimunud aktiivselt juba 2008. aastast. Lõppeesmärgiks on leida eraldatud eelarve abil parimad võimalused maaelu edendamiseks. Tänaseks on selle kõige mahukama investeeringumeetme osas PRIA-le esitatud rohkem kui 6670 erinevat projektitoetuse taotlust. Lõplikult on toetus välja makstud 4350 projekti osas (ca 65%), mis on suhteliselt hea tulemus. Kõikidel projekti elluviijatel tuleb esitada tegevuse elluviimist tõendavad kuludokumendid PRIAsse hiljemalt 2014. a detsembri lõpuks.

Üks LEADER-meetmega seotud keerulistest ja mahukatest küsimustest on kuludokumentide rohkus. MAKi ja Euroopa Kalandusfondi (EKF) 18 investeeringumeetmega seoses esitati 2012. aastal kokku ligi 29 100 erinevat kuludokumenti tehtud kulude tõendamiseks ja toetuse saamiseks. LEADER-meetmega seotud dokumentide osakaal neist on ca 17 700 ehk 61%.  Vajalik on leida võimalused klientide elu lihtsustamiseks. Kaaluda tuleb ka e-PRIA kasutamise tõhustamise võimaluste leidmist või täielikult e-teenustele üleminemist.

Tegevusgruppidel on haldusorgani kohustused ja vastutus

Vastavalt EL-i ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadusele võib projektitoetuse taotluste kinnitamise otsuseid teha kohalik tegevusgrupp, kellele on sellekohane õigus antud halduslepinguga. PRIA sõlmis eelmise aasta detsembris kõikide tegevusgruppidega halduslepingud, kontrollides eelnevalt üle projektide hindamise töörühma moodustamine töökorrad.

PRIA hinnangul on praegused kogemused näidanud ka seda, et tegevusgruppide juhatustes on liikmeid palju, aga vajalikud teadmised, eelkõige õigusaktidest tulenevatest nõuetest, ei ole paljudel juhtudel nendeni jõudnud. PRIA LEADER-toetuste büroo teeb innukalt kontrolle. Senise kaheksa kohapealse kontrolli osas saab öelda, et suurimad eksimused seonduvad projektitaotluste hindamise ja hindamiskomisjonide koosseisule kehtivate nõuete rikkumisega. Kõik osapooled peavad tagama ausa ja läbipaistva tegevuse.

LEADER jätkub ka uuel perioodil

LEADER-lähenemine on Euroopa Komisjoni arvates tõestanud oma kasulikkust kohaliku elu arengus, ning ka uuel programmperioodil on liikmesriikidel kohustas LEADER meedet rakendada minimaalselt 5% ulatuses kogu MAKi eelarvest. Seega jätkub LEADER-meede Eestis kindlasti veel vähemalt aastani 2020. Tõenäoliselt saab uue perioodi eelarve Eestis olema LEADERi osas veidi alla 10% ehk umbes 93 mln eurot.

Kui praegu rahastatakse LEADER-programmi Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist, siis 2014. aastast on võimalik LEADER-lähenemist rakendada ka teistes fondides (Euroopa Regionaalarengu Fond, Ühtekuuluvusfond). Kuid see ei ole kohustuslik ja uute tegevusvaldkondade lisandumine sõltub nendest teistest fondidest.

Selle ja ka järgmise aasta võtmeküsimusteks laias pildis on - mis saab uuel perioodil maapiirkonna mõistest ja kuidas käsitletakse vallasiseseid linnu. Suure tõenäosusega võib uus nõue tegevusgrupi liikmelisuse osas (praegu peab tegevusgrupi liikmete hulka kuuluma minimaalselt kaks piirkonda jäävat kohalikku omavalitsust, edaspidi vähemalt kolm) tuua muudatusi praeguses  tegevusgruppide nimistus. Teadaoleva kava kohaselt hakkab Põllumajandusministeerium tegevusgruppide koostatavaid uue perioodi kohaliku arengu strateegiaid läbi vaatame järgmise aasta alguses.

PRIA tahab uuel programmperioodil muuta toetuste menetlemine kiiremaks ja kvaliteetsemaks, et parandada ning säilitada efektiivust ja klientide rahuolu. Selleks tehakse juba täna kõvasti arendustööd ja otsitakse võimalusi toetuste kiiremaks menetluseks.

bronn-vaike Infokeskus Arvamuse bänner