Lisatud: 21. juuni 2016

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

21Jun2016 Kuidas teatada taotlusandmete muudatustest ja nõuete täitmist takistavatest asjaoludest

Kuni 17. juunini võisid pindalatoetuste taotlejad esitatud taotlusele põldude andmeid lisada või põllu pindala suurendada. Sama kuupäevani sai taotluses kõrvaldada puudusi, mille osas on taotlejat teavitatud e-PRIA vahendusel või kirjalikult. Pärast 17. juunit on lubatud taotlust osaliselt või tervenisti tagasi võtta kuni kohapealse kontrolli toimumiseni või sellest teatamiseni, PRIA leitud vigadest teadaandmiseni, ületaotlemiskirja saamiseni või toetuse määramise otsuse tegemiseni.

Hilisemate muudatuste osas võidakse muudatust nõuete täitmise hindamisel küll arvestada, kuid toetust muudatusega seotud põllule siiski maksta ei saa. Näiteks kui pärast 17. juunit teavitada põllul kasvatatava põllumajanduskultuuri muutumisest, siis ei maksta toetust selle põllu-osa kohta, kus kasvav „uus“ kultuur jääb algselt taotlusele märgituga võrreldes erinevasse ühikumääragruppi. Taotleja peab PRIAt 10 päeva jooksul kirjalikult teavitama pärast taotluste esitamist tekkinud olulistest muudatustest (nt ta asendab taotlusel esitatud põllumajanduskultuuri või vähendab põllumajandusmaa pindala) ja nõuete täitmist takistavatest asjaoludest (nt niitmise hilinemine pikaajalise sajuperioodi tõttu jms).

Vääramatu jõud või erandlik asjaolu

Kui toetuse saamise nõudeid ei ole võimalik täita vääramatust jõust või erandlikest asjaoludest tulenevalt, siis makstakse taotlejale nende asjaoludega seotud maa ja loomade osas siiski otsetoetust. Maaelu arengukava toetuseid sellisel juhul loomade ja pinna kohta toetusi ei maksta. Samas MAK pikaajaliste kohustustega toetuste korral ei järgne siis kohustuse-aluste ühikute vähenemist ega eelnevatel aastatel saadud toetuse tagasinõudmist.

Kui pärast taotluse esitamist selgub, et toetuste nõudeid ei ole võimalik täita vääramatu jõu või erandlike asjaolude tõttu (nt taotleja pikaajaline haigestumine, raske loodusõnnetus vms), tuleb sellest esimesel võimalusel PRIAt teavitada. Teatis koos vajalike tõenditega tuleb esitada hiljemalt 15 tööpäeva jooksul alates hetkest, mil vääramatu jõud või erandlik asjaolu ilmnes ja taotlejal oli võimalik selle kohta PRIAle teavitus esitada.

PRIA hindab seejärel, kas nõude täitmist takistava asjaolu puhul on tegemist vääramatu jõu või erandliku asjaoluga ja teavitab hinnangu tulemusest taotlejat. Kui vaja, kontrollitakse teatises toodud andmeid ka kohapeal.

Vääramatuks jõuks või erandlikuks asjaoluks ei loeta näiteks

  • nõuete täitmiseks vajaliku tehnikaga seotud asjaolusid: purunemine, puudumine, ebapiisavus vms;
  • majanduslikke kaalutlusi ja kõiki taotleja mõjusfääris olevaid asjaolusid, mis ei ole seadusandluses aluseks tööde tegemiseks hilisemal tähtajal – lepingud teiste osapooltega, maa jätmine mesilaste korjealaks, loomadele sööda kogumine tähtajast hiljem (heinategu, söödavihad jms), puidu jm materjali ajutine ladustamine, hõivatus teiste töödega, finantsraskused, seemnete hankimine, töötajate ja vajalike tehniliste vahendite olemasolu, personali oskused;
  • karja suurus ei võimalda maid tähtajaks nõuetekohaselt karjatada (ja tegemist ei ole taotleja tahtest sõltumatu loomade karjast välja liikumisega pärast taotluse esitamist);
  • maad ei saa hooldada maastikulisest iseärasusest tingituna – liiga künklik, mättaline, kivine vms;
  • liigniiskus, mis ei tulene konkreetse aasta äärmuslikest asjaoludest pikemal perioodil. Jne.

Kirjeldatud olukordades tuleb taotlejal leida vahendid nõuete tähtaegseks täitmiseks või loobuda toetuse taotlemisest kõnealuste loomade või pindade osas.

Kui taotlemise andmed on muutunud või ei suuda taotleja tähajaks nõudeid täita ning sellest ei ole PRIAt teavitatud, siis võib see kaasa tuua toetussumma täiendava vähendamise või sellest ilmajäämise.

Arvamuse bänner bronn-vaike Infokeskus