Lisatud: 21. juuni 2016

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

21Jun2016 Kuidas teatada taotlusandmete muudatustest ja nõuete täitmist takistavatest asjaoludest

Kuni 17. juunini võisid pindalatoetuste taotlejad esitatud taotlusele põldude andmeid lisada või põllu pindala suurendada. Sama kuupäevani sai taotluses kõrvaldada puudusi, mille osas on taotlejat teavitatud e-PRIA vahendusel või kirjalikult. Pärast 17. juunit on lubatud taotlust osaliselt või tervenisti tagasi võtta kuni kohapealse kontrolli toimumiseni või sellest teatamiseni, PRIA leitud vigadest teadaandmiseni, ületaotlemiskirja saamiseni või toetuse määramise otsuse tegemiseni.

Hilisemate muudatuste osas võidakse muudatust nõuete täitmise hindamisel küll arvestada, kuid toetust muudatusega seotud põllule siiski maksta ei saa. Näiteks kui pärast 17. juunit teavitada põllul kasvatatava põllumajanduskultuuri muutumisest, siis ei maksta toetust selle põllu-osa kohta, kus kasvav „uus“ kultuur jääb algselt taotlusele märgituga võrreldes erinevasse ühikumääragruppi. Taotleja peab PRIAt 10 päeva jooksul kirjalikult teavitama pärast taotluste esitamist tekkinud olulistest muudatustest (nt ta asendab taotlusel esitatud põllumajanduskultuuri või vähendab põllumajandusmaa pindala) ja nõuete täitmist takistavatest asjaoludest (nt niitmise hilinemine pikaajalise sajuperioodi tõttu jms).

Vääramatu jõud või erandlik asjaolu

Kui toetuse saamise nõudeid ei ole võimalik täita vääramatust jõust või erandlikest asjaoludest tulenevalt, siis makstakse taotlejale nende asjaoludega seotud maa ja loomade osas siiski otsetoetust. Maaelu arengukava toetuseid sellisel juhul loomade ja pinna kohta toetusi ei maksta. Samas MAK pikaajaliste kohustustega toetuste korral ei järgne siis kohustuse-aluste ühikute vähenemist ega eelnevatel aastatel saadud toetuse tagasinõudmist.

Kui pärast taotluse esitamist selgub, et toetuste nõudeid ei ole võimalik täita vääramatu jõu või erandlike asjaolude tõttu (nt taotleja pikaajaline haigestumine, raske loodusõnnetus vms), tuleb sellest esimesel võimalusel PRIAt teavitada. Teatis koos vajalike tõenditega tuleb esitada hiljemalt 15 tööpäeva jooksul alates hetkest, mil vääramatu jõud või erandlik asjaolu ilmnes ja taotlejal oli võimalik selle kohta PRIAle teavitus esitada.

PRIA hindab seejärel, kas nõude täitmist takistava asjaolu puhul on tegemist vääramatu jõu või erandliku asjaoluga ja teavitab hinnangu tulemusest taotlejat. Kui vaja, kontrollitakse teatises toodud andmeid ka kohapeal.

Vääramatuks jõuks või erandlikuks asjaoluks ei loeta näiteks

  • nõuete täitmiseks vajaliku tehnikaga seotud asjaolusid: purunemine, puudumine, ebapiisavus vms;
  • majanduslikke kaalutlusi ja kõiki taotleja mõjusfääris olevaid asjaolusid, mis ei ole seadusandluses aluseks tööde tegemiseks hilisemal tähtajal – lepingud teiste osapooltega, maa jätmine mesilaste korjealaks, loomadele sööda kogumine tähtajast hiljem (heinategu, söödavihad jms), puidu jm materjali ajutine ladustamine, hõivatus teiste töödega, finantsraskused, seemnete hankimine, töötajate ja vajalike tehniliste vahendite olemasolu, personali oskused;
  • karja suurus ei võimalda maid tähtajaks nõuetekohaselt karjatada (ja tegemist ei ole taotleja tahtest sõltumatu loomade karjast välja liikumisega pärast taotluse esitamist);
  • maad ei saa hooldada maastikulisest iseärasusest tingituna – liiga künklik, mättaline, kivine vms;
  • liigniiskus, mis ei tulene konkreetse aasta äärmuslikest asjaoludest pikemal perioodil. Jne.

Kirjeldatud olukordades tuleb taotlejal leida vahendid nõuete tähtaegseks täitmiseks või loobuda toetuse taotlemisest kõnealuste loomade või pindade osas.

Kui taotlemise andmed on muutunud või ei suuda taotleja tähajaks nõudeid täita ning sellest ei ole PRIAt teavitatud, siis võib see kaasa tuua toetussumma täiendava vähendamise või sellest ilmajäämise.

Uudised

15. maiks tuli mesinikel teatada PRIA-le põllumajandusloomade registri jaoks mesilasperede arvud ja seakasvatajatel enda peetavate sigade arvud 1. mai 2018 seisuga.

Kõik uudised »

avatud taotlusvoorud

Leader-meetme raames antav projektitoetus (MAK 2014-2020 meede 19.2, 19.3)

Piima- ja piimatoodete sektori tootmise kavandamise kokkulepped

Koolikava toetus

Teravilja sekkumiskokkuost

Piimatoodete sekkumiskokkuost 2018

Lõssipulbri müük sekkumisvarudest 2018

Metsaala arengu ja metsade elujõulisuse parandamise investeeringutoetus (MAK 2014-2020 meede 8.6) 2018 IV voor

Loomade heaolu toetus (MAK 2014-2020 meede 14.1) 2018

Ohustatud tõugu looma pidamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.6) 2018

Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine (EMKF meede 3.3 projektitoetus) 2016-2019

Algatusrühma koostöötegevused (EMKF meede 3.4) 2016-2019

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi tegemise toetus (EMKF meede 4.4.3) 2018

Eesti maaelu arengukava 2014-2020 (MAK) rahastamisvahend

Pindalatoetused 2018 ÜLDINFO

Väikepõllumajandustootja toetus 2018

Noore põllumajandustootja toetus 2018

Puu- ja köögiviljade kasvatamise otsetoetus 2018

Ühtne pindalatoetus ning kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade toetus 2018

Piirkondlik mullakaitse toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.3) 2018

Keskkonnasõbraliku aianduse toetus köögivilja-, ravimtaime- ja maitsetaimekasvatuse ning maasikakasvatuse eest (MAK 2014-2020 meede 10.1.4) 2018

Keskkonnasõbraliku aianduse toetus puuvilja- ja marjakasvatuse ning sellega seotud tegevuste elluviimise eest (MAK 2014-2020 meede 10.1.4) 2018

Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.5) 2018

Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.7) 2018

Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa kohta antava toetuse taotlemine (MAK 2014-2020 meede 12.1) 2018

Põllumajanduskultuuri ja heinaseemne üleminekutoetus 2018

Keskkonnasõbraliku majandamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.1) 2018

Piirkondlik veekaitse toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.2) 2018

Erakorraline toetus talivilja kasvatajatele 2018

Lühikeste tarneahelate või kohalike turgude kaudu põllumajandustoodete ja toidu turustamisvõimaluste arendamise toetus (MAK 2014-2020 meede 16.4) 2018

Liitu infokirja listiga

Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Infokeskus Arvamuse bänner bronn-vaike