Lisatud: 29. oktoober 2004

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

29Okt2004 Keskkonnatoetused seotakse keskkonnanõuete täitmisega


Määruse menetluse  käigus lisati sinna 10 üldist keskkonnanõuet, mille rikkumise korral on Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametil (PRIA-l) õigus põllumajanduslikku keskkonnatoetust ja ebasoodsamate piirkondade toetust vähendada määruses sätestatud protsendi võrra.  Juhul, kui taotleja on rikkunud vähemalt kolme üldist keskkonnanõuet, võib PRIA jätta rikkumise kindlakstegemise aastal taotlus rahuldamata. Nõuete täitmist kontrollivad PRIA ja Keskkonnainspektsioon.

 

Kuna lisandunud nõuded on võetud kehtivatest õigusaktidest (veeseadus, taimekaitseseadus, loomakaitseseadus), on tootjad pidanud neid punkte juba varem järgima.

 

Lisandunud nõuded hakkavad toetuse saamise suhtes kehtima 1. jaanuarist 2005. a.

 

Teise olulisema muudatusena täpsustati, et juhul kui põllumajandusliku keskkonnatoetuse taotleja poolt esitatud viljavaheldusplaan ei vasta kohustuse perioodi taotlemise aastale järgnevatel aastatel nõuetele, teavitab PRIA taotlejat puuduste olemasolust kirjalikult. Taotleja esitab ülejäänud kohustuseperioodi osas vajalikud muudatused järgmistel aastatel taotluse põldude loetelu vormis.

 

Täiendavat informatsiooni toetuste kohta saab PRIA kodulehelt www.pria.ee ja Põllumajandusministeeriumist.

 

Lisas:

A. Toetuste taotlemise ajal kehtinud üldised keskkonnanõuded

B. Lisandunud nõuded

 

_________________________

Põllumajandusministeerium
Pressibüroo
Tel 625 6254; 625 6110

A. Toetuste taotlemise ajal kehtinud üldised keskkonnanõuded

1. Looduslikul rohumaal on keelatud kasutada väetisi ja taimekaitsevahendeid.

2. Tuleohtlikul ajal on keelatud kulu põletamine. Tuleohtlik aeg tuleohtlikul alal algab kevadel pärast lume sulamist ning lõpeb sügisel vihmaste ilmade saabumisel.

3. Põllumajandustootja peab pidama põlluraamatut.

4. Sõnnikuga on lubatud anda haritava maa ühe hektari kohta keskmisena kuni 170 kg lämmastikku aastas.

5. Kasutuses olev taimekaitseseade peab läbima korralise tehnilise kontrolli iga kolme aasta järel; ülevaatusel kontrollitakse taimekaitseseadme tehnilise seisundi nõuetekohasust.

6. Loomapidaja peab pidama arvestust ravimite kasutamise üle.

7. Loomapidaja on kohustatud pidama oma põllumajandusloomade kohta arvestust, sealhulgas registreerima kõik surmajuhud.

 

B. Lisandunud nõuded

8. Orgaanilisi ja mineraalväetisi ei tohi laotada 1. novembrist kuni 31. märtsini ja muul ajal, kui maapind on kaetud lumega, külmunud või perioodiliselt üleujutatud, või veega küllastunud maale.

9. Põllumajandusloomade pidamisel peab sõnnikuhoidla või sõnniku- ja virtsahoidla mahutama vähemalt nende kaheksa kuu sõnniku ja virtsa.

10. Väetise laotamine pinnale on keelatud haritaval maal, mille maapinna kalle on üle 10 protsendi. Kui maapinna kalle on 5–10 protsenti, on pinnale väetise laotamine keelatud 1.novembrist kuni 15.aprillini.

11. Veekaitsevööndis on keelatud väetise, keemilise taimekaitsevahendi ja reoveesette kasutamine ning sõnnikuhoidla või -auna paigaldamine. Lubatud on taimekaitsevahendi kasutamine taimehaiguste korral ja kahjurite puhanguliste kollete likvideerimisel keskkonnateenistuse igakordsel loal.

12. Reoveesette kasutaja on kohustatud kandma vastavad andmed põlluraamatusse.

13. Põllumajanduses on keelatud kasutada töötlemata reoveesetet.

14. Maal, kus kasvatatakse köögivilja- või marjakultuure ning ravim- või maitsetaimi, on töödeldud reoveesette kasutamine keelatud.

15. Taimekaitsevahendi turule lubamise otsuses ettenähtud juhul peab taimekaitsevahendi kasutaja olema läbinud taimekaitsekoolituse ja tal peab olema taimekaitsetunnistus. 16. Rohumaa peab vähemalt üks kord enne 31.juulit olema niidetud või peab seal olema loomi karjatatud. Hiljemalt 31.juuliks peab niide olema ära veetud või hekseldatud. Nõue ei kehti rohumaa rajamise aastal, heinaseemnepõldude kohta ja poollooduslike koosluste kohta.

17. Loomapidaja peab tagama oma majandusüksuses peetavatele põllumajandusloomadele sööda ja joogivee kättesaadavuse.

 

 

Uudised

15. maiks tuli mesinikel teatada PRIA-le põllumajandusloomade registri jaoks mesilasperede arvud ja seakasvatajatel enda peetavate sigade arvud 1. mai 2018 seisuga.

Kõik uudised »

avatud taotlusvoorud

Leader-meetme raames antav projektitoetus (MAK 2014-2020 meede 19.2, 19.3)

Piima- ja piimatoodete sektori tootmise kavandamise kokkulepped

Koolikava toetus

Teravilja sekkumiskokkuost

Piimatoodete sekkumiskokkuost 2018

Lõssipulbri müük sekkumisvarudest 2018

Metsaala arengu ja metsade elujõulisuse parandamise investeeringutoetus (MAK 2014-2020 meede 8.6) 2018 IV voor

Loomade heaolu toetus (MAK 2014-2020 meede 14.1) 2018

Ohustatud tõugu looma pidamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.6) 2018

Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine (EMKF meede 3.3 projektitoetus) 2016-2019

Algatusrühma koostöötegevused (EMKF meede 3.4) 2016-2019

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi tegemise toetus (EMKF meede 4.4.3) 2018

Eesti maaelu arengukava 2014-2020 (MAK) rahastamisvahend

Pindalatoetused 2018 ÜLDINFO

Väikepõllumajandustootja toetus 2018

Noore põllumajandustootja toetus 2018

Puu- ja köögiviljade kasvatamise otsetoetus 2018

Ühtne pindalatoetus ning kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade toetus 2018

Piirkondlik mullakaitse toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.3) 2018

Keskkonnasõbraliku aianduse toetus köögivilja-, ravimtaime- ja maitsetaimekasvatuse ning maasikakasvatuse eest (MAK 2014-2020 meede 10.1.4) 2018

Keskkonnasõbraliku aianduse toetus puuvilja- ja marjakasvatuse ning sellega seotud tegevuste elluviimise eest (MAK 2014-2020 meede 10.1.4) 2018

Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.5) 2018

Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.7) 2018

Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa kohta antava toetuse taotlemine (MAK 2014-2020 meede 12.1) 2018

Põllumajanduskultuuri ja heinaseemne üleminekutoetus 2018

Keskkonnasõbraliku majandamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.1) 2018

Piirkondlik veekaitse toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.2) 2018

Erakorraline toetus talivilja kasvatajatele 2018

Lühikeste tarneahelate või kohalike turgude kaudu põllumajandustoodete ja toidu turustamisvõimaluste arendamise toetus (MAK 2014-2020 meede 16.4) 2018

Liitu infokirja listiga

struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Arvamuse bänner bronn-vaike Infokeskus