Lisatud: 02. september 2010

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

02Sep2010 Kas põllumajandustootja jaksab investeerida?

Maaelu arengukava (MAK) 2007-2013 investeeringumeetmete esimesed taotlusvoorud avanesid 2007/2008 talvel. Esimestel, kellele PRIA toetused määras, täitub projekti elluviimise ja kuludokumentide esitamise kaheaastane tähtaeg.

Majandussurutise aastad on mõjutanud põllumajandustootja investeerimisvõimet. Kes kahe aasta jooksul investeeringut ära teha ei jõua, jääb määratud toetusest ilma, kui tähtaja pikendamiseks mõjuvaid põhjusi pole. Paljud küsivad PRIAst nõu, kuidas toimida, kui investeeringu sisu või hind muutub või ei suudeta tähtajaks kõike lõpetada.
Selgitab PRIA maaelu investeeringutoetuste büroo juhtivspetsialist  Karine Siil.

Muudatustest tuleb teatada
Kõigist sisulistest muudatustest esialgses investeeringuprojektis tuleb PRIAt teavitada, põhjusi seletada, vajadusel uus hinnapakkumine hankida ja saada muudatusteks PRIA nõusolek.

PRIA lahendab muudatuste-taotlused juhtumipõhiselt. Näiteks kui põllumees plaanis osta traktori ja mitu lisaseadet, aga jätaks ühe seadme ostmata, siis ülejäänud masinatega saab ta töötada, st investeering on abikõlbulik. Toetusesumma väheneb ostmata jääva seadme hinna võrra. Kui aga toetus määrati veiselauda ehitamiseks ja nüüd soovitakse hoopis lüpsirobotit, siis sellist muudatust PRIA ei aktsepteeri, sest sisuliselt muutub kogu taotlus.

Paljusid hindu, eriti ehituses, on masu-aeg mõjutanud odavnemise suunas. Tootjad küsivad, kas nad võivad siis vabanevat raha millegi muu jaoks kasutada. Vastus on ei, sest nii muutub sisuliselt jällegi kogu esialgne taotlus.

On olukordi, kus ettevõtja investeeringut tegema asudes avastab, et omaaegne hinnapakkuja on vahepeal tegevuse lõpetanud. Sel juhul võib kauba või teenuse võtta taotlemise aegse teise hinnapakkuja juurest või otsida uus pakkuja. Kuid PRIA makstav toetus ei saa olla suurem kui oli esialgse hinnapakkumise alusel määratu. Hinnapakkuja vahetamisel tuleb silmas pidada, et oleks täidetud hinnapakkujale seatud nõuded. Hinnapakkuja ja taotleja ei tohi olla omavahel seotud. Ehituste puhul peab aga ehitaja olema kantud majandustegevuse registrisse (http://mtr.mkm.ee/).

On ka neid, kes loobuvad investeeringu elluviimisest. Kui see otsus tehakse enne ühegi kuludokumendi PRIAsse esitamist, võtab PRIA loobumise teadmiseks ning ettevõtja võib samasisulise projekti esitada mõnes järgmises taotlusvoorus. Kui aga osa kulutusi on juba tehtud, toetus osalt välja makstud ja nüüd soovib ettevõtja mõne tegevuse katki jätta, siis vaatab PRIA, kas juba tehtud osa investeeringust on võimalik kasutada sihipäraselt ehk taotluses kirjeldatud viisil. Näiteks kui laudaehitus jääb pooleli - põrandad on valatud, seinad poolikud, katust pole - , siis tuleb tõenäoliselt ka esimeste etappide eest saadud toetus tagasi maksta. Kui aga laut sai valmis ning juurdepääsutee asfalt mitte, siis lauda kasutamist see tõenäoliselt ei takista.

Kui PRIA pole taotlejalt investeeringu elluvimise tähtaja jooksul kõiki kuludokumente saanud, tehakse üldjuhul ettekirjutus ning edasine sõltub kliendi vastusest ja selgitustest. Põhjendatud juhtudel on PRIA tähtaega pikendanud.

 

Kuidas edeneb?

Järgnevalt kokkuvõte populaarsemate investeeringumeetmete rakendumisest.

Noortaluniku toetus (MAK meede 1.2) makstakse välja kohe pärast määramist - 233 noortalunikku on kolmes taotlusvoorus 139,9 mln krooni kätte saanud. 2008. a toetusesaajatel tuleb tänavu (kahe aasta täitumisel toetuse määramisest) esitada PRIAsse dokumendid selle kohta, et vähemalt 50% toetusest kasutati taotluses kirjeldatud põhivara soetamiseks.

Mikropõllumajandusettevõtte investeeringutoetus (MAK 1.4.1) on määratud 1687 ettevõtjale. 1086 projekti on lõpetatud, 598 pooleli, katkestatud kolm. Esimese taotlusvooru toetusesaajail on kaheaastane tähtaeg juba käes, PRIA tegi sellega seoses 52 ettekirjutust. Laekus ka tähtaja pikendamise avaldusi. Määratud toetuste summa on kokku veidi üle miljardi, välja on makstud 774,1 mln kr.

Loomakasvatusehitise investeeringutoetuse (MAK 1.4.2) taotlejaist on mitu pöördunud PRIA poole murega, et ei jõua kaheaastase tähtaja jooksul projekti lõpetada. Ju pole nendeni jõudnud info, et tähtaegu pikendati: 2007/2008 talvise taotlusvooru osas nelja, ülejäänute osas kolme aastani toetuse määramisest arvates. 300 toetusesaajast olid augustikuu alguseks 86 investeeringu ellu viinud, 211-l on see pooleli ning kolm on loobunud. Kümmekond taotlejat on soovinud esialgset projekti muuta, hetkel on avaldusi menetluses 9. Toetusteks määratud 954,6 mln  kroonist on välja makstud 341,2 mln.

MAK meede 1.6 toetab investeeringuid metsa- ja põllumajandussaaduste töötlemisse. Summad on suhteliselt suured. Esimese vooru taotlejail saabub tähtaeg novembri lõpus - 38 investeeringust on 11 lõpetatud, 25 lõpetamata ja 2 katkestatud. Palju on sisulisi muutmistaotlusi, neid lahendame individuaalselt.  10 ettevõtjat pole esitanud ühtki kuludokumenti, nende plaanid on PRIA-le teadmata.

Kõige rohkem probleeme planeeritud investeeringu teostamisega on maaelu mitmekesistamise (MAK 3.1) toetuse taotlejail. Esimese taotlusvooru toetusesaajail saab aeg ümber sügisel. 116 projekti on lõpetatud, 183 pooleli ja 7 katkestatud, ehkki üle poole taotlusvooru eelarvest on välja makstud. Palju on muutmisavaldusi turismi- ja puhkemajanduse ettevõtjatelt: nende äritegevus pole majandussurutise tõttu olnud nii edukas kui loodetud.

Kokku on kolmes taotlusvoorus määratud 545 toetust, 127 objekti on lõpetatud ja kolmandik toetuste üldsummast välja makstud.

Külade arengu meetme (MAK 3.2) I taotlusvooru investeeringute tegemise tähtaeg sai kevadel mööda, aga 270 investeeringust on veel 30 lõpetamata. Menetluses on mitu ettekirjutust ja tähtaja pikendamist. Kokku on 972 heakskiidetud projektist lõpetatud 399.

Karine Siil tõdeb, et viimastel kuudel on PRIAsse esitatud päris palju investeeringutoetuste kuludokumente - näib, et taas leitakse võimalusi oma projekte ellu viia. Välja maksmata jääva toetuseraha suunab aga põllumajandusministeerium edaspidiste taotlusvoorude eelarvetes uuesti kasutusse.

 

Uudised

Euroopa Kontrollikoda on 2019.a. aasta alguses avaldanud oma eriaruande 01/2019 „Võitlemine pettustega ELi raha kasutamisel: vajadus tegutseda“. Kontrollikoda on Euroopa Liidu sõltumatu audiitor ja annab hinnangu nii Euroopa Komisjoni kui ka liikmesriikide süsteemidele. Kontrollikoja eriaruande hinnangul peaks EL tugevdama võitlust pettuste vastu ja anti mitmeid soovitusi, kuidas tuleks pettustevastast süsteemi

Kõik uudised »

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Arvamuse bänner Infokeskus bronn-vaike