Lisatud: 05. juuni 2008

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

05Jun2008 Kas pindalatoetus sai ikka õigesti vormistatud?
Administratiivne kontroll toimub PRIA põldude registris olevate kaartide alusel – jälgitakse, et põllumassiivid poleks „lõhki“ taotletud ehk kõik tootjad, kes esitavad taotlusi sama põllumassiivi kohta, poleks taotlenud massiivist suuremale pinnale. Sellisel juhul saadab PRIA taotlejaile teatised ja järgneb sanktsioon. Ebameeldivuste vältimiseks saab praegu veel taotlustesse muudatusi teha, esitades maakondlikku PRIA büroosse kirjaliku avalduse. Taotluse muutmise vormi saab büroodest või PRIA kodulehelt.
Muudatustest tuleb teatada ka siis, kui ei külvatud põllukultuure nii suurele pinnale kui taotlusse kirja sai või külvati teistsuguseid kultuure kui teatatud. Muudatusi saab teha kuni kohapealse kontrolli toimumiseni või PRIA poolt vigadest teadaandmiseni. Kui PRIA on vea juba tuvastanud, pole muudatuste tegemine ilma sanktsioonita enam võimalik.
Lisaks on 16. juunini veel võimalik oma taotlusele kanda pinda, mille kohta jäi taotlus varem vormistamata.

Vigade parandus on taotleja huvides

Taotluste esmasel kontrollil tuvastavad PRIA büroode töötajad sageli selliseid puudusi, mille kõrvaldamiseks tuleb taotlejal büroosse kohale minna: näiteks on mõnel dokumendil allkiri puudu, kaardile on põllupiir valesti joonistatud vms. Kui taotlejat telefonitsi PRIA büroosse pabereid korda tegema palutakse, tasub kiirustada vigu parandama, sest vigaste dokumentide alusel ei saa paljudel juhtudel taotlust menetlusse võttagi.
Meeldetuletuseks: taotleja ise vastutab taotlusel esitatud andmete õigsuse eest!
Juunikuus algavad vähemalt 5% taotlejate maadel kohapealsed kontrollid. Neljal alal toimub kontroll ka õhuseirena, mille käigus kontrollitakse üle kõik taotletud põllud ja toetusenõuete täitmine neil maadel. Esimesed värsked satelliitfotod on PRIAl juba olemas.

Aluseks on 2003. aasta andmed

Aasta-aastalt on p̵hiosa rikkumistest olnud seotud pinnaerinevustega Рtoetust taotletakse suuremale pinnale kui tegelikult haritakse. R̵hutan, et PRIA saadetud kaartidel on p̵llumassiividel maksimaalse toetusaluse maa piirid, kuid haritava maa tegelik piir v̵ib olla teistsugune.
See on põhjustanud arusaamatusi ja vaideid, ent PRIA on kohustatud lähtuma Euroopa Liidus kehtivast reeglitest. Eestis saab toetusi taotleda vaid sellistele põllumassiividele, mis on kantud põllumassiivide registrisse kui 2003.aasta 30. juuni seisuga heas põllumajanduslikus korras olevad maad. Ehkki hilisematel aastatel võib korralikult haritavat maad olla juurde tulnud , ei saa sellele toetust taotleda, kui seda pole 2003. a registrisse kantud. Samuti ei saa väljaspool registrisse kantud massiivi piire üles haritud maaga kompenseerida seda, kui osal registris oleval maal on toetuse nõuded täitmata. Siis läheb nõuetele mittevastav registrisse kantud maa küll toetusõigusliku pinna arvestusest maha, aga väljaspool massiivipiiri reaalselt haritud maad selle asemel toetusõiguslikuks lugeda pole PRIA-l õigust.

Enim esinevad vead

Küllaltki palju on juhuseid, et põllumassiivile taotleb üheaegselt toetust mitu taotlejat, näiteks nii maa omanik kui rentnik. Kui taotluse täitjail on teada, et samal maal võib olla teinegi taotleja, tuleks osapooltel aegsasti selgitada, kellele kuulub toetuse taotlemise õigus. Mitmekordne taotlemine tuleb kontrolli käigus välja.
Lisaks pinnaerinevustele on eelnevatel aastatel olnud rohkesti rikkumisi rohumaade hooldamisega.. Samuti on probleemiks põlluraamatu puudumine või selle puudulik täitmine.
Pindalatoetuste puhul peab põllumajandustootja jälgima, et head põllumajandus- ja keskkonnatingimused oleksid järgitud kogu põllumajandusmaal (vt juuresolev loend).
Kui 5-aastase nõuete täitmisega kohustuse puhul on kohustus ühelt taotlejalt teisele üle läinud – näiteks maaomaniku vahetuse tõttu –, ei tohi unustada kohustuse üleandmist-ülevõtmist PRIAs vormistada. Vastasel juhul võib varasemat kohustuse võtnut oodata sanktsioonina koguni varem makstud toetuse tagasinõudmine.
Taotlejad, kelle maadele kontroll saabub, on mõnigi kord pahandanud selle üle, miks saabub kontroll ette teatamata. Vastavalt Euroopa Liidu nõuetele see just nii toimubki ning kuni 48-tunnine etteteatamine on lubatud juhul, kui see ei kahjusta kontrollimise eesmärki.
Kui aga kontrollija taotleja juurde kohale jõuab, siis on valdajal igati soovitatav kontrollijaga kaasa minna ja vajadusel selgitusi anda. See aitab vältida hilisemaid vaidlusi ja arusaamatusi.
Traditsioonilistele kontrollidele lisaks on tänavu augustis Eestisse oodata Euroopa Komisjoni pindalatoetuste auditi kontrolli visiiti, ning selle liikmed tulevad ka taotlejate juurde kohapeale põlde üle kontrollima.
Pindalatoetustega seotud küsimustele saab vastused infovihikust „Abiks taotlejale“ või helistades telefonil 7377 679.


Olulisemad head põllumajandus-ja keskkonnanõuded

•    Põllukultuur peab olema külvatud 15. juuniks, või peab kasutuses olevat põllumajandusmaad hoidma mustkesas.
•    Enne taotluse esitamise aastat rajatud rohumaa peab olema 31. juuliks niidetud ja niide koristatud/hekseldatud või peab seal olema loomi karjatatud koormusega, mis tagab niitmisega sarnase tulemuse; vajadusel tuleb karjatatud maad üle niita. Pindalapõhistel loodus(kaitse)objektidel tuleb see nõue täita 20. augustiks.
•    Kogu põllumajandusmaal tehtavad tegevused tuleb kanda põlluraamatusse või tegevuste aruandesse, juhul kui puudub põlluraamatu pidamise kohustus.
•    Kui põldudel esineb tuulekaera, on maavaldaja kohustatud sellest kohe teatama Taimetoodangu Inspektsioonile 31. juuliks.
•    kasutusest ajutiselt väljas olevale põllumajandusmaale tuleb külvata põllumajanduskultuur või rajada mustkesa 1. juuliks või teha mehhaaniline umbrohutõrje 31. juuliks
•    Põllumajandusmaa, millele taotleja toetust ei taotle, peab olema hooldatud, kasutades selliseid agrotehnilisi võtteid, mis välistavad ebasoovitava taimestiku ulatuslikku levikut ning võimaldavad seda maad kasutusele võtta põllumajandusliku tegevusega tegelemiseks ilma lisakuludeta järgmisel kasvuperioodil

Nõuete täielik loetelu toodud infovihikus „Abiks Taotlejas“, PRIA kodulehel: www.pria.ee.
Uudised

Maaeluminister Tarmo Tamm andis täna Maaeluministeeriumis toimunud Eesti Vabariigi 101. aastapäevale pühendanud aktusel põllumajanduse ja maaelu edendajatele üle 3 ministeeriumi kuldmärki ja 33 hõbemärki.

Kõik uudised »

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Infokeskus Arvamuse bänner bronn-vaike