Lisatud: 13. aprill 2009

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

13Apr2009 Investeering peab vastama esialgsele taotlusele

Põllumajandustootjatel, kellele on PRIA investeeringutoetusi määranud, on projekti elluviimiseks aega kaks aastat ja raha makstakse välja kuludokumentide põhjal. Toetust tuleb kasutada sihipäraselt ning kaubad-teenused peavad vastama nendele hinnapakkumistele, mis taotlusdokumentide hulgas esitati.
Kahe aasta jooksul  võivad aga hinnad muutuda, omaaegsesse hinnapakkumisse kirja saanud masinat enam ei müüdagi või on hinnapakkumise teinud firma tegevuse lõpetanud, jne.
Kuidas sel juhul investeeringut tehes toimida? Kas siis, kui soovitud teenus või kaup soetatakse varasemast hinnapakkumisest odavamalt, võib PRIA määratud summa jääki kasutada muu vajaliku ja abikõlbuliku soetamiseks? Mida teha siis, kui objekt osutub kavandatust kallimaks?


Kui objekt odavneb, väheneb ka toetus

Kuigi kulud kujunevad taotlusse kirjapandust odavamaks, saab taotleja meetme määruses sätestatud protsendi ulatuses toetust: kui toetuse määr on 50% projekti abikõlbulikust maksumusest, siis hüvitataksegi 50% tegelikust summast. Kui hindade odavnemise tõttu kujunes summa planeeritust väiksemaks, siis maksab PRIA hüvitise välja tegeliku hinna alusel, ja sellega loetakse taotletud investeering teostatuks.
Miks PRIA-l pole võimalik lubada kulutada taotlejatele määratud toetussummade üle jäävat osa muule vajalikule, selleks on mitu põhjust.
Taotluse menetlemisel hinnatakse paljusid asjaolusid, vaadatakse projekti tervikuna, uuritakse, kas pole tegu asendusinvesteeringuga. Piltlikult: vana traktori asemele ei saa osta toetuse abil uut samasugust - toetussüsteemi üks põhimõtteid on, et vana traktor peab aitama ettevõttel nii edukalt majandada, et järgmise traktori raha teenib ettevõte ise. Kui nüüd tahab toetuse saaja osta hinnapakkumisest odavama traktori ja lisaks veel külviku, siis tekib kohe küsimus, kas pole tegu „peidetud" asendusinvesteeringuga. Taotluse menetlemine peaks algama otsast peale, aga see etapp on ammu läbi.

Mitme meetme puhul hindavad projektide sisu hindamiskomisjonid, hindepunktide alusel koostatakse paremusjärjestus ja sellest selgub, kes toetust saab. Kui projektide sisu hiljem muutub - midagi läheb kallimaks või odavneb, midagi jäetakse tegemata - siis ei saa hindamiskomisjon neid asjaolusid enam vaagida, hindamistulemusi ja paremusjärjestust muuta või kelleltki juba määratud toetust ära võtta.


Kallinemise puhul lisatoetust ei saa

Kui objekt läheb taotlusesse kirjutatust kallimaks, siis PRIA määratud toetuse summa on lõplikult „lukus" ja lisaraha tuleb leida taotlejal endal. Enamasti ületab taotlussoovide summa taotlusvooru eelarvet. PRIA määrab toetused täpselt eelarve piires, lisaraha poleks projektide kallinemise puhul kusagilt võtta.
Lühidalt - selleks, et toetusraha kätte saada, tuleb ettevõtjal teha seda, mida ta taotluses lubas.

Muudatustest, mida toetuse saaja investeeringu elluviimisel võrreldes projektis esitatuga teeb, tuleb PRIAt teavitada. Soovitame selle vajaduse kooskõlastada PRIA investeeringutoetuste infotelefonil 737 7678.


Reservi jäänud summad uuesti ringlusse

Meetmete eelarveis toetustele broneeritud raha, mis jääb taotlejatele erinevatel põhjustel välja maksmata, jääb esialgu sama meetme eelarvesse järgmiste taotlusvoorude ajaks. Taotlusvoorude eelarved kinnitab põllumajandusministeerium, kelle pädevuses on otsustada ka summade ümberjagamise üle.

Veel on iga meetme puhul määratud maksimaalne toetussumma, mida üks taotleja võib 2013. aastani saada. Näiteks esitab ettevõtja maksimummääras taotluse toetuse saamiseks viljakuivati ehitamiseks. Talle määrataksegi toetus, kuid kuivati jääb ehitamata. Kuigi taotlejale oli juba maksimaalne toetus määratud, võib ta esitada sama programmperioodi järgmistes taotlusvoorudes uue taotluse mõne teise või ka sellesama investeeringu tegemiseks. Seda aga vaid tingimusel, et ta ei ole planeeritud investeeringut teinud ja selle eest on toetus välja maksmata.

Kes on juba enne investeeringu elluviimise kaheaastase tähtaja lõppu kindlad, et nad planeeritud investeeringut ei tee, neil soovitame oma loobumisotsusest PRIA-le teatada. See annab võimaluse Euroopa Liidu fondidest Eesti maaelu ja kalanduse edendamiseks määratud raha paremaks suunamiseks ja ärakasutamiseks.

 

Sigmar Suu, PRIA arengutoetuste osakonna juhataja asetäitja

Arvamuse bänner Infokeskus bronn-vaike