Lisatud: 22. märts 2013

Viimati muudetud: 22. märts 2013

A A A
Prindi rss

Uudised

22Mar2013 Ettevõtjate rahulolu PRIA e-kanalitega on kõrge

3. – 29. jaanuarini 2013 ettevõtjate seas läbiviidud uuringu „Ettevõtjate rahulolu riigi poolt pakutavate avalike e-teenustega 2012“ tulemusena selgus, et põllumajanduse valdkonnas on enamkasutatavad e-keskkonnad PRIA veebilehekülg ja e-PRIA portaal - mõlemaid oli oma töös kõige sagedamini kasutanud 12% vastanutest.

Oodatult on põllumajandusvaldkonna veebilehtede kasutamine kõige aktiivsem põllumajanduse/kalanduse/metsanduse sektori ettevõtjate hulgas. Näiteks kasutab selles sektoris kõige rohkem ettevõtjaid e-PRIAt (67%) ning teisel kohal on PRIA veebileht (54%). Sealhulgas FIE-d on põllumajandusvaldkonna veebilehti kasutanud aktiivsemalt kui ettevõtete esindajad. Kõikide valdkondade e-teenuste külastatavuse koondvõrdluses saavutas e-PRIA VI koha.

e-keskkondade külastatavuse võrdlusena küsiti ettevõtjatelt ka seda, milliseid teenindusbüroosid nad oma töös enim kasutavad. PRIA teenindusbüroode külastus on üldnimekirjas IV kohal ning seda on valimisse kuuluvatest ettevõtjatest  3,8% oma tööga seoses kõige rohkem kasutanud.

Ettevõtjatel paluti anda põllumajandusvaldkonna e-teenustele ka oma hinnang. Kõige kõrgemalt hinnati antud valdkonnas Veterinaar- ja Toiduameti veebilehekülge. Sellele järgnesid võrdse tulemusega e-PRIA portaal ning põllumajandusministeeriumi veebileht – keskmine tulemus 3,95 palli (5-palli skaalal).

 

Üldine hinnang Eesti avalikele e-teenustele

Kõige sagedamini on infot otsitud otsinguportaalidest (60%), millele järgnevad erinevate asutuste kodulehed (44%) ja internetipank (40%). Kõige vähem on infot küsitud infotelefonidelt – 13%. FIE-d on keskmisest sagedamini infot saanud sõpradelt ja tuttavatelt, muid infokanaleid on nad kasutanud ettevõtetest vähem. Infotelefone on teistest enam kasutanud vastajad vanuses alates 40 aastast.

Kõige sagedamini külastatakse riigi e-teenuste portaale aruannete esitamiseks. Järgnevad tööga seotud erialase info otsimine ja asutuste kontaktandmete otsimine. Põllumajandussektoris on riigi e-teenuseid teistest sagedamini kasutatud olemasolevate toetuste kohta info otsimiseks (36%).

Kuigi paljude riigi pakutavate e-teenuste osas nähakse veel arenguruumi, on ettevõtjate üldine rahulolu riigi e-teenustega kõrge: 96% hinnangul on need aidanud säästa aega, 93% hinnangul on asjaajamine muutunud mugavamaks, 87% hinnangul tagavad parema juurdepääsu informatsioonile. 76% vastajate hinnangul aitavad riigi e-teenused säästa ka raha. Eri vanuses vastajate puhul antud küsimuses olulist erinevust ei ilmnenud.

Kokkuvõttes on rahul 76% vastanutest, kes hindasid riigi e-teenuseid üldhindega „5“ või „4“. Keskmiseks hindeks riigi poolt pakutavatele e-teenustele 5-pallisel skaalal kujunes 3,92. Kõikide uuringus vaadeldud veebilehekülgede osas ületab rahulolevate vastajate osakaal rahulolematuid ning kokkuvõttes võib öelda, et ettevõtjad suhtuvad väga hästi riigi poolt pakutavatesse e-teenustesse ning kasutavad neid meelsasti.

Riigiga oleks nõus vaid e-kanalite kaudu suhtlema 60% vastanutest, neist 18% on täiesti nõus. 34% küsimusele vastanutest selleks veel valmis ei ole ja 6% ei oska seisukohta võtta.

Uuringu üldkogumi moodustasid Eestis tegutsevad äriühingud (aktsiaseltsid ja osaühingud) – 74% valimist, füüsilisest isikust ettevõtjad (edaspidi FIE-d) – 24% valimist ning välismaa äriühingute filiaalid – 2% valimist. Valimi suurus oli 502 vastajat.

 

Uuringuga on võimalik lähemalt tutvuda Majanduse- ja Kommunikatsiooniministeeriumi koduleheküljel http://www.mkm.ee/public/Aruanne_loplik_2702.pdf.

 

 

Uudised

15. juunil lõppes PRIAs pindalatoetuste ja MAK loomapõhiste toetuste taotluste vastuvõtt. Sel aastal oli ühtse pindalatoetuse taotlejaid kokku 14 546, kes taotlesid toetust 963 147 ha suurusele pinnale. Peale taotlusperioodi lõppu algab kohapealse kontrolli periood, mis kestab oktoobri lõpuni. Sellel perioodil kontrollib PRIA, et taotlustel olevad andmed on õiged ning vajadusel täpsustatakse koos kliendiga taotlusel olevat infot. Et kontrolli tegevused toimuksid ladusalt palume kliendil või tema esindajal võimalusel viibida kohapealse kontrolli juures. See muudab infovahetuse kliendi ja PRIA vahel oluliselt lihtsamaks ja selgemaks.

Kõik uudised »

Liitu infokirja listiga

Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

bronn-vaike Arvamuse bänner Infokeskus