Lisatud: 25. juuni 2019

Viimati muudetud: 25. juuni 2019

A A A
Prindi rss

Uudised

25Jun2019 Avatud ja saabuvad taotlusvoorud - juuni - juuli 2019

Käesoleva aasta toetuste planeeritud ajakava asub PRIA kodulehelt. Voorude kuupäevad täpsustuvad jooksvalt.

Avatud taotlusvoorud – mai-juuni 2019

Meetme nimetus ja link PRIA kodulehele

Vastuvõtt

Eelarve (mln €)

Toetuse määramine

Toetuse maksmine

Lühikeste tarneahelate või kohalike turgude kaudu põllumajandustoodete ja toidu turustamisvõimaluste arendamise toetus
MAK meede 16.4

06.-13.06.19

1,45

90 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtajast

3 kuu jooksul
nõuetekohaste
dokumentide saamisest

Põllumajanduskindlustustoetus

12.-26.06.19

1

30 tööpäeva jooksul taotluse esitamise tähtpäevast arvates

30 tööpäeva jooksul nõuetekohaste dokumentide saamisest

Kalanduspiirkondade kohaliku arengu strateegia rakendamine
EMKF meede 3.3 projektitoetus

Alates 01.07.16

20

50 tööpäeva jooksul toetustaotluse ja algatusrühma dokumentide esitamisest arvates algatusrühma poolt

25 tööpäeva jooksul nõuetekohase väljamaksetaotluse esitamisest arvates

Algatusrühma koostöö-tegevused
EMKF meede 3.4

Alates 28.11.16

2,5

45 tööpäeva jooksul toetustaotluse esitamisest arvates

25 tööpäeva jooksul maksetaotluse esitamisest arvates

LEADER kohalikuks arenguks
MAK meede 19

Alates 01.03.16

72,3

 

 

Koolikava koolipiima ja koolipuuvilja pakkumise toetus

Aastaringselt

0,84

 

 Saabuvad taotlusvoorud – juuli 2019

29. juulist 5. augustini saab PRIAle esitada taotlusi tootjarühmade tunnustamiseks (MAK meede 9.1.1).

Meetme spetsiifilisteks eesmärkideks on administratiivselt ja majanduslikult jätkusuutlike tootjarühmade loomine ja arendamine, nende müügitulu ja liikmete arvu kasv, põllumajandus- ja metsandustoodete ühisturustuse osatähtsuse kasv põllumajandussektori ja metsandussektori müügitulus, ühiselt müügiks ettevalmistatud ja töödeldud põllumajandus- ja metsandustoodete osatähtsuse suurenemine tootjarühmade müügitulus ning tootjarühmadesse kuuluvate tootjate tootmise ja toodangu turunõuetele vastavaks viimine, äri- ja turundusoskuste arendamine ning uuendusprotsesside korraldamine ja lihtsustamine. Tunnustuse saamiseks esitab tootjarühm kirjalikult paberil või elektrooniliselt PRIAle vormi kohase avalduse ja vastavalt tegevusalale täiendavad dokumendid.

PRIA kontrollib vastuvõetud taotluste, sealhulgas ühise eeskirja ja äriplaani nõuetele vastavust ning tootjarühma ja tema liikmete vastavust seaduses ja määruses sätestatud nõuetele. Äriplaani hindamiseks moodustab PRIA peadirektor komisjoni.
PRIA teeb tootjarühma tunnustamise või tunnustamata jätmata otsuse 70 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtajast.

bronn-vaike Infokeskus Arvamuse bänner