Lisatud: 09. aprill 2015

Viimati muudetud: 09. aprill 2015

A A A
Prindi rss

Uudised

09Apr2015 Avaneb investeeringumeede majandustegevuse mitmekesistamiseks maapiirkonnas

13.aprillil avaneb investeeringumeede majandustegevuse mitmekesistamiseks maapiirkonnas.

Maapiirkonna majandustegevuse mitmekesistamise toetus on MAK  2014—2020 meetme "Põllumajandusettevõtete ja ettevõtluse areng" alameede "Investeeringud majandustegevuse mitmekesistamiseks maapiirkonnas mitte-põllumajandusliku tegevuse suunas".

Meetme üldeesmärk on eelkõige keskustest eemale jäävates maapiirkondades püsiva majandusliku baasi ning sobivate ja atraktiivsete töökohtade loomise soodustamiseks maaettevõtluse mitmekesistamine ja arendamine. Üks taotleja võib programmiperioodil toetust saada kuni 150 000 eurot. Tänavuse taotlusvooru eelarve on 17 miljonit eurot.


Toetust saavad mikroettevõtjad

Toetust võib taotleda mikroettevõtja, kelle omatoodetud põllumajandustoodete või nende töötlemisel saadud toodete müügi tulu kas koos või eraldi oli mõlemal taotluse esitamise aastale eelnenud kahel majandusaastal üle 4000 euro ja see moodustas mõlemal majandusaastal üle 50 protsendi tema kogu müügitulust.

Toetust võib taotleda ka mittepõllumajandusliku ettevõtlusega tegelev mikroettevõtja, kelle müügitulu oli mõlemal taotluse esitamise aastale eelnenud kahel majandusaastal üle 4000 euro.

Mikroettevõttes peab töötama alla 10 töötaja, aastakäive või aastabilansi kogumaht ei tohi ületada 2 miljonit eurot. Kahe viimase osas võib taotleja ise valida, kumba nõuet ta täidab. Seega kui nt aastakäive ei ületa 2 miljonit eurot, bilansimaht aga on suurem kui 2 miljonit eurot ja ettevõttes alla 10 töötaja, on taotlejal mikroette-võtja nõue täidetud.

Kui põllumajandustootja müügitulu koosneb nii omatoodetud põllumajandustoodete kui ka nende töötlemisel saadud toodete müügi tulust, siis müügitulu nõude täitmisel vaadeldakse neid müügitulusid koos.

Müügitulu selgitamisel vaadeldakse iga majandusaastat eraldi: nii taotlemise aastale vahetult eelnenud esimesel majandusaastal kui ka eelnenud teisel majandusaastal peab müügitulu olema üle 4000 euro.

Põllumajandustootjate puhul vaadeldakse ka põllumajandusliku müügitulu osakaalu kogu müügitulust kummalgi majandusaastal eraldi - mõlemal majandusaastal peab see moodustama üle 50 protsendi kogu müügitulust.

Omatoodetud/-kasvatatud on toode, mis kasvatatud või toodetud toetust taotlevas ettevõttes. Põllumajandustooteks on toode, mis on ELi toimimise lepingu lisa I loetletus. Siia ei kuulu kalandus- ja vesiviljelus-tooted, mis on loetletud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse nr 1379/2013 lisas I.

Põllumajandustoodete müügiks loetakse Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatori (EMTAK) А alajaos 01 nimetatud tegevusalal realiseeritud toodete müüki.

Põllumajandustoodete töötlemisest saadud toodete realiseerimist loetakse EMTAK jaos C alajaos 10 ja 11 nimetatud põllumajanduslike toodete müügiks.


Milleks saab toetust, milleks mitte?

Toetust saab taotleda majandustegevuse mitmekesistamiseks ja arendamiseks väljaspool põllumajandustootmist. Toetatavaks tegevuseks võib olla ehitise ehitamine või parendamine, statsionaarse masina ja seadme ostmine ning paigaldamine, ränd-kaupluse ja selle sisseaseade ostmine.

Näiteks soovib ettevõtja oma põllumajanduslikust tegevusest tulenevaid riske (nagu tegevuse hooajalisus) hajutada sellega,
et laiendab oma tegevust autoremonditöökoja teenuse pakkumisega maapiirkonnas. Samuti on populaarsed investeeringud olnud õmblustöökoja ja puidu-töötlemisettevõtete rajamine. Oluline on, et tehtav investeering asub maapiirkonnas.

Lisaks võib toetatava tegevuse osaks olla ehitamisega seotud projekteerimistöö, ehitise juurde kuuluva juurdepääsutee või parkla rajamine ning samuti ehitise juurde kuuluva veevarustus-, kanalisatsiooni- või reovee-puhastussüsteemi ehitamine.
Toetust ei saa investeeringu-objektidele, mis on seotud selliste tegevusvaldkondadega nagu taime- ja loomakasvatus, jahindus ja neid teenindavad tegevusalad, kalapüük ja vesiviljelus, mäetööstus, toiduainete tootmine, veevarustus, kanalisatsioon, jäätme- ja saastekäitlus, ehitus, veondus ja laondus, finantstegevus.

Majutusteenuse osutajad ei saa toetust uue voodikoha rajamiseks - abikõlblikud ei ole kulud, mis on seotud ettevõtte majutavuse suurendamisega. Majutusettevõte võib küll püstitada uue ehitise, kuid selle kasutusotsarve ei tohi olla majutamine, vaid see peab olema suunatud mingi muu teenuse osutamiseks. Kui taotleja soovib olemasolevat ehitist laiendada, rekonstrueerida või majutust pakkuvat hoonet parendada, siis eesmärgiks ei tohi olla uute voodikohtade rajamine.

Meetme täpsemad tingimused ning kõik toetuse taotlemiseks vajalikud vormid ja infomaterjal on PRIA kodulehel toetuste rubriigis.


Taotlusi võetakse PRIAs vastu 13.-20. aprillini 2015. Taotlusi saab esitada ainult posti teel PRIA keskuse aadressil Narva mnt 3, 51009 Tartu või elektrooniliselt digitaalselt allkirjastatult e-aadressil info@pria.ee.

Arvamuse bänner Infokeskus bronn-vaike