Lisatud: 05. november 2010

Viimati muudetud: 05. november 2010

A A A
Prindi rss

Uudised

05Nov2010 LEADER-meetmel uus määrus

Alates 3. oktoobrist 2010 kehtib uus LEADER-meetme määrus - põllumajandusministri 27. septembri 2010. a määrus nr 92 "Leader-meetme raames antava kohaliku tegevusgrupi toetuse ja projektitoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord."  

Kuni 2. oktoobrini 2010 kehtis põllumajandusministri 12. juuni 2008. a määrus nr 59 „Leader-meetme raames antava kohaliku tegevusgrupi toetuse ja projektitoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord."

 

Taotlusi võetakse ajutiselt vastu kahe määruse järgi

Projektitoetuste taotlusvoore korraldavad kohapealsed LEADER-tegevusgrupid erinevail aegadel ning projektitaotluseid esitatakse PRIAsse jooksvalt pärast tegevusgrupilt heakskiidu saamist. See toob kaasa olukorra, kus mõne aja jooksul kehtivad nii eelmine kui uus LEADER-määrus ning projektitaotluste esitajail tuleb jälgida, et nad lähtuksid õigest määrusest.

Vana määruse projektitoetuse avalduse vormiga (määruse nr 59 lisa 9) võivad PRIAsse tulla need projektitoetuse taotlejad, kelle tegevusgrupi projektitaotluste vastuvõtt algas enne uue määruse kehtima hakkamist, ehk nende voorude projektid, mille algus oli enne 3. oktoobrit 2010. Kui taotluste vastuvõtt kohalikus tegevusgrupis algas pärast 3. oktoobrit 2010, siis kehtib neile taotlusele uus määrus ja PRIAsse tuleb esitada uue määruse avalduse vorm.

Nii uus kui vana määrus, nende seletuskirjad ning  projektitoetusi puudutavad vormid on üleval PRIA kodulehel http://www.pria.ee/et/toetused/valdkond/leader/leader_projektitoetus_2009/.

Samal aadressil on üleval ka projektitoetuse avalduse ning kuludeklaratsiooni täitmise juhendid jm.

Lisaks on LEADER-materjali hulgas kodulehel üleval põllumajandusministri käskkiri kohalike tegevusgruppide ja projektitoetuse eelarvete kohta uueks perioodiks ehk aastateks 2011- 2013.

NB! Uue määruse nõue on, et projekitoetuse saaja esitab kuludeklaratsiooni (lisa 8) koos nõutavate kuludokumentidega esmalt kohalikule tegevusgrupile seireandmete kogumiseks ning seejärel PRIAsse. Kuludeklaratsiooni uus vorm kehtib kõikidele projektitoetuse saajatele alates 3. oktoobrist 2010, ka neile toetuse saajatele, kellele toetus on määratud vana määruse põhjal.

 

Olulisemad projektitoetust puudutavad muudatused LEADER-meetme määruses

Järgnev tekst aitab saada ülevaate selle kohta, mis on uues määruses vanaga võrreldes muutunud. Kirjas on uue määruse muutunud sätete väljavõtted; nende lõpus on kaldkirjas lisatud selgitusi muutuste sisu kohta.

§ 24. Toetatavad tegevused

(2) Toetatava tegevuse osaks võib olla kavandatavale ehitustööle «Ehitusseaduse» alusel kehtestatud korras omanikujärelevalve (edaspidi omanikujärelevalve), muinsuskaitselise järelevalve ja teiste valdkondade järelevalve tegemine.

Vanas määruses oli mainitud ainult omanikujärelevalve, nüüd on sisse toodud ka muinsuskaitsejärelevalve ja teiste valdkondade järelevalve tegemine.

(3) Toetatav tegevus peab vastama järgmistele nõuetele:

1) ehitis, mida ehitatakse, välja arvatud uus püstitatav hoone, või kuhu inventar või seade paigaldatakse, või mootorsõiduk, kuhu seade paigaldatakse, on projektitoetuse taotleja omandis või on antud talle õiguslikul alusel kasutamiseks vähemalt viieks aastaks arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest;

Vanas määruses puudus nõue inventari kohta.

§ 26. Abikõlblikud ja mitteabikõlblikud kulud projektitoetuse taotlemise korral

(1) Toetatava tegevuse või investeeringuobjekti abikõlbliku kulu moodustavad:

3) omanikujärelevalve, muinsuskaitselise järelevalve või teiste valdkondade järelevalve tegemise maksumus kuni 3% punktis 1 või 2 nimetatud investeeringuobjekti ehitustööde maksumusest.

Iga järelvalve võib moodustada kuni 3% investeeringuobjekti ehitustööde maksumusest.

(4) Abikõlblikud ei ole järgmised kulud:

9) kulutused stipendiumile, annetustele, auhindadele ja kingitustele;

Eraldi on uues määruses välja toodud, et auhinnad ei ole abikõlblikud.

21) projekti elluviimisega seotud projektijuhi tasu, mille maksumus ületab 20% projekti abikõlblikest kuludest, kui projektitoetuse taotleja on mittetulundusühing või sihtasutus;

Uue määrusega on lubatud projektijuhi tasu kuni 20% ulatuses projekti abikõlblikest kuludest. Enne seda piiri määruses ei olnud.

 

§ 27. Nõuded tegevuse ja investeeringu hinnapakkumuse kohta

(1) Kui tegevuse või investeeringu käibemaksuta maksumus ületab 78 233 krooni, peab projektitoetuse taotleja olema saanud vähemalt kolm võrreldavat hinnapakkumust.

Kolme hinnapakkumuse nõue oli varem alates 156 466 kroonist (10 000 eurost), uue määrusega on seda langetatud 78 233 kroonile (5 000 eurole). Kulutuste tegemisel peab arvestama nõudega, et kui kulutuse käibemaksuta maksumus on suurem kui 78 233 krooni, siis on vaja teha hinnapäring vähemalt kolmele kauba või teenuse või töö pakkujale ja saada vähemalt kolme erineva pakkuja hinnapakkumused. Hinnapakkumuse osana esitatakse ka tehnilised tingimused kavandatava investeeringobjekti kohta. Kavandatav tegevus peab hinnapakkumuses olema esitatud liikide kaupa. Piirsumma määratlemine on tingitud vajadusest tagada paremini hinnapakkumuste sisuline vastavus turuhindadele ning tugevdada kontrolli kulutuste põhjendatuse üle. Nimetatud piirsummat võib kohalik tegevusgrupp juhatuse otsusega langetada.

 

§ 29. Projektitoetuse taotleja mitterahaline omafinantseering

(4) Vabatahtliku tasustamata töö tegemist võib alustada projektitoetuse taotluse PRIAle esitamise päevale järgneval päeval. Rahvusvahelise koostööprojekti puhul võib vabatahtliku tasustamata töö tegemist alustada pärast § 25 lõikes 4 nimetatud heakskiidu saamist.

Vabatahtlikku tasustamata tööd võib uue määrusega teha alates projektitoetuse taotluse PRIAle esitamise päevale järgnevast päevast. Varasemalt oli see lubatud alates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest.

 

§ 35. Muudatustest teavitamine

(2) Alates projektitoetuse taotluse esitamisest kuni viie aasta möödumiseni PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest teavitab projektitoetuse taotleja või projektitoetuse saaja viivitamata PRIAt ja kohalikku tegevusgruppi kirjalikult oma postiaadressi ja kontaktandmete muutumisest ning PRIAlt ja kohalikult tegevusgrupilt nõusoleku saamiseks:
1) tegevuse või investeeringuobjektiga seotud muudatusest. Kui PRIA või kohalik tegevusgrupp peab vajalikuks, tuleb esitada muu hulgas uue hinnapakkumuse ärakiri või kavandatava tegevuse eeldatava maksumuse arvestus;

Muudatuste korral tuleb endiselt küsida nõusolekut nii kohalikult tegevusgrupilt kui ka PRIAlt. Uues määruses on lisaks kirjas, et esitada tuleb muu hulgas uue hinnapakkumuse ärakiri või kavandatava tegevuse eeldatava maksumuse arvestus ehk eelarve.

2) projektitoetuse saamise või kasutamisega seotud muust asjaolust, mille tõttu taotluses esitatud andmed ei ole enam täielikud või õiged;
3) ettevõtja ümberkujundamisest, ühinemisest või jagunemisest ning ettevõtte või selle osa üleminekust;
4) mittetulundusühingu või sihtasutuse ühinemisest, jagunemisest või lõpetamisest;
5) seltsingu lõppemisest;
6) kohaliku omavalitsusüksuste ühinemisest.

Uue määrusega on lisatud juurde muudatusi (punktid 3 kuni 6), mille korral tuleb nõusolek küsida kohalikult tegevusgrupilt ja PRIAlt. Kõik nimetatud muudatused peavad olema põhjendatud.

 

§ 36. Nõuded projektitoetuse saajale

(3) Projektitoetuse saaja on kohustatud:

2) teatama vähemalt neli tööpäeva enne vabatahtliku tasustamata töö tegemise alustamist töö tegemise aja ja koha PRIAle ja kohalikule tegevusgrupile elektrooniliselt või posti teel väljastusteatega tähtkirjaga;

Uue määrusega peab vabatahtliku tasustamata töö tegemisest teavitama lisaks PRIAle (leader@pria.ee) ka kohalikku tegevusgruppi neli tööpäeva ette.

4) teavitama koolituse, seminari, infopäeva või muu ürituse toimumisest PRIAt ja kohalikku tegevusgruppi vähemalt seitse tööpäeva enne nimetatud ürituse toimumist;

Uus määruse kohaselt peab kohalikku tegevusgruppi ja PRIAt teavitama ka kõikidest muudest üritustest seitse tööpäeva ette. Eelnevalt oli teavitamise nõue vaid koolituste, seminaride ja infopäevade korral.

Oluline on meeles pidada, et koolituste, seminaride, infopäevade jm ürituste (töötubade, ümarlaudade, õppereiside, võistluste, laste- ja noortelaagrite, festivalide jms) korraldamisel peab vähemalt seitse tööpäeva enne ürituse toimumist teavitama nii PRIAt kui ka kohalikku tegevusgruppi ürituse toimumise ajast ja kohast e-posti teel. Pärast teate saamist võib PRIA ametnik külastada üritust ning kontrollida kohapeal toimuvat, muuhulgas üritusest osavõtjate arvu, kestust, andmeid osavõtutasu kohta ja üritusega seotud kulutuste tähistamist ELi Leader-logoga ja Eesti Leader-logoga koos ELi embleemiga.

5) tagama ettevalmistava projekti lõpliku elluviimise viie aasta jooksul arvates ettevalmistava projekti kohta PRIA poolt viimase toetuseosa väljamaksmisest;

Uue määruse kohaselt peab projektitoetuse saaja tagama ettevalmistava projekti lõpliku elluviimise viie aasta jooksul pärast ettevalmistavale projektile PRIA poolt viimase toetuseosa väljamaksmist. Ettevalmistavaks projektiks loetakse projektitaotlused, mille raames kavandatakse selliseid tegevusi, mis on hädavajalikud investeeringuobjekti (nt kauba, asja, eseme, ehitise jne) teostamiseks ja mille tegemata jätmine takistab investeeringu tegemist. Näiteks ehitiste projekteerimine, detailplaneering, käsikirjade koostamine jms projektid. Selliste projektide puhul peab projektitoetuse taotlusel selgitama (avalduse vorm lisa 5 punkt 30b), millise aja jooksul ja millistest vahenditest kavatsetakse projekti tegevusi edasipidi rahastada, et projekt saaks lõplikult ellu viidud, st selle lõpptulemusena on valminud kaup, asi, ehitis jne (nt ehitis, raamat, veebileht jne).

§ 37. Projektitoetuse abil tegevuse elluviimist ja investeeringu tegemist tõendavate dokumentide esitamine

(1) Projektitoetuse väljamaksmiseks esitab projektitoetuse saaja pärast tegevuse elluviimist või investeeringu täielikku või osadena tegemist ja selle eest täielikult või osaliselt tasumist esmalt kohalikule tegevusgrupile seireandmete kogumiseks ja seejärel PRIAle lisas 8 toodud vormi kohase kuludeklaratsiooni, välja arvatud § 39 lõikes 2 nimetatud juhul, koos § 19 lõike 1 punktides 1-11 ja lõikes 2 nimetatud dokumentide ärakirjadega ning järgmiste dokumentide ärakirjad:

Kuludeklaratsiooni ja kuludokumentide esitamisel on uueks nõudeks see, et kuludeklaratsiooni peab esitama esmalt kohalikule tegevusgrupile seireandmete kogumiseks ja seejärel PRIAsse. See tähendab, et PRIAsse tulles peab kuludeklaratsioonil (lisa 8) olema kohaliku tegevusgrupi esindaja allkiri. Osaliselt tasutud kuludokumentide alusel toetuse väljamaksmise korral ei pea nö teise osa kuludeklaratsiooni (pärast toetuse kättesaamist ja hankijatele arvete lõplikku tasumist) kooskõlastama tegevusgrupis ja võib otse PRIAsse esitada ning selleks võib esitada PRIAsse ainult kuludeklaratsiooni vormi esimese lehe. Esilehel on punktis 2.3 lisaks olemas taotleja nime, kuupäeva ja allkirja lahter.

bronn-vaike Arvamuse bänner Infokeskus