Lisatud: 28. aprill 2016

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

28Apr2016 2. mail algab pindala otsetoetuste ning MAK pindala- ja loomatoetuste taotlusvoor

PRIA avab 2. mail pindalapõhiste otsetoetuste, MAK keskkonnatoetuste ja loomatoetuste taotlusvooru, kuhu on oodata üle 17 000 põllumehe ja loomapidaja. Erinevat liiki toetusi on kokku paarkümmend.

Taotluste esitamise põhiperiood kestab 23. maini. Pärast seda saab kuni 17. juunini esitada taotlusi hilinenult, aga siis vähendatakse toetuste summat 1% iga hilinetud tööpäeva kohta. Juba esitatud taotlusel saab andmeid 17. juunini ka muuta, näiteks põlde juurde lisada või külvatud kultuure ja maakasutust täpsustada.

Milliseid toetusi saab taotleda?

Otsetoetustest saab taotleda ühtset pindalatoetust (ÜPT) ning kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade ehk rohestamise (ROH) toetust, noore põllumajandustootja toetust (NPT), puu- ja köögivilja kasvatamise otsetoetust (PKV). Jätkata saab väikepõllumajandustootjate toetuse (VPT) kavas osalemist eeldusel, et sellega on mullu liitutud ja nüüd taotletakse vähemalt üht otsetoetust.

MAK 2007-2013 põllumajandusliku keskkonnatoetuse kohustusi saab jätkata kohustuseperioodi lõpuni või asendada uue perioodi MAK keskkonna- või mahetoetuse kohustusega; siis algab ka uus 5-aastane kohustuseperiood. Tänavu saab veel jätkata ohustatud tõugu looma pidamise toetuse kohustusega, mahetootmise toetuse kohustusega, poolloodusliku koosluse hooldamise kohustusega ja ’Sangaste’ rukki kasvatamise toetuse kohustusega.

Uue perioodi MAK toetusmeetmete hulgas on keskkonnasõbralik majandamine (KSM) ja selle alaliikidena KSM aianduse köögivilja-, ravimtaime- ja maitsetaime ning maasikakasvatuse toetus (KSK), KSM puuvilja- ja marjakasvatuse toetus (KSA) ja piirkondlik mullakaitse toetus (MULD). KSM taotlejal on võimalus saada lisatoetust mesilaste korjealade rajamise eest.

Keskkonnatoetuste hulgas on veel kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus SORT (’Sangaste’ rukkile lisaks teatud kartuli, herne, põldoa, valge ristiku sordid ning viljapuud ja marjapõõsad.) Ohustatud tõugu loomade pidamise toetust (OTL) saab lisaks varasemal perioodil toetatud eesti tõugu hobuse, raskeveo hobuse, tori ja vana-tori hobuse ning maatõugu veise kasvatamisele ka eesti tõugu vuttide eest.

Jätkub poollooduslike koosluste hooldamise toetamine (PLK) ja loomade heaolu tegevuste toetamine (LHT). LHT puhul on oluline jälgida, millise kuupäeva seisuga peavad toetusalused loomad/linnud taotleja nimel põllumajandusloomade registris olema.

Mahepõllumajandusliku tootmise toetus (MAH) jaguneb mahetootmisele ülemineku ja jätkamise toetuseks. Üleminekutoetuse ühikumäär on kõrgem, seda makstakse kuni kahel esimesel kohustuse-aastal.

Toetust saab ka Natura 2000 alal asuva põllumaa või erametsamaa kohta. Erinevalt teistest toetustest võtab Natura metsa toetusi vastu SA Erametsakeskus.

Kust saab infot?

Toetuste tingimused on kehtestatud Euroopa Liidu ja Eesti õigusaktides, eelkõige maaeluministri määrustes kõigi meetmete kohta. Taotlejatele vajaliku info, sh õigusaktide viited, koondab PRIA veebileht www.pria.ee – vt alalehti Taimekasvatus ja Loomakasvatus ning Nõuetele vastavuse süsteem. Kodulehel tutvustatakse iga meedet eraldi. Määrustes sätestatud nõuded on põhjalikult lahti seletatud juhendites „Abiks taotlejale“ (eraldi otsetoetuste ja MAK toetuste kohta).

Üldist infot toetuste kohta pakub trükis „Põhitõed pindalatoetuste ja MAK loomatoetuste taotlemisel 2016“ ja nõuetele vastavuse reeglite kohta trükis „Nõuetele vastavus ja rohestamine 2016“. Koostasime ka nõuete tutvustamiseks eraldi infolehed ÜPT, ROH, MAH, KSM ja PLK taotlejatele. Trükiseid võib küsida PRIA maakondlikest büroodest ja lugeda kodulehelt.

Tänavu on esimene aasta, mil PRIA ei saada varem paberil taotluse esitanutele postiga koju eeltäidetud taotlusvorme, põldude kaarte ja juhendeid taotlemise ja nõuete kohta. Möödunud aastal jõudis e-PRIAs esitatud pindalataotluste osakaal 70%-ni taotlustest ja neil kajastatud taotlusaluse maa osakaal 93%-ni. See näitab, et elektrooniline asjaajamine on enamikule meie klientidest jõukohane ja kättesaadav.

Tänavu on  KSM, KSK, KSA, MULD, MAH ja SORT toetuste taotlemine võimalik ainult e-PRIA kaudu.

Info leidmiseks ja e-PRIA kasutamiseks võib abi küsida maakondlikest teenindusbüroodest ja PRIA infotelefonil 737 7679. Põllumassiivide kaartide ja andmetega seoses võib helistada põldude registri büroosse tel 737 1245. Taotlusvooru ajal saab teenindusbüroodest paluda eeltäidetud andmetega taotlusvormi ja ka massiivikaardi väljatrükki. Samas on värskendatud kaardid kättesaadavad PRIA kodulehel avalikul veebikaardil ja e-PRIAs.

Põlde saab joonistada, taotlusi eeltäita

Sageli on taotlejal vaja teada ka oma eelmiste aastate taotluste andmeid, sh milline kultuur kus põllul kasvas. e-PRIA teenuses „Minu põllud“ saab näha eelneva aasta kultuure, sinna näidatakse ka PRIA eelmisel aastal kindlaks tehtud andmed. Lisaks on varasemate aastate taotlusi (sh ka skaneeritud pabertaotluseid) kliendil võimalik vaadata jaotisest „Dokumendid“.

e-PRIA teenuses „Minu põllud“saab enda maa-alasid digitaalselt joonistada ka praegu. Taotlejal tuleb üle vaadata ja korrigeerida kõik sellised põllud, millel on juures punast värvi teade. Ilma korrigeerimata ei saa neid põlde taotlusele kanda. Lisaks aga soovitame kindlasti ka üle vaadata kõigi teiste põldude piirid ning muud andmed, et kõik põllu andmetega seonduv oleks nii, nagu taotleja seda sel aastal kasutab.

1.aprillist on avatud teenus „Minu niidud“ PLK alade joonistamiseks ning Keskkonnaametiga kooskõlastamiseks.

Läinud nädalal avati e-PRIAs ka võimalus pindalatoetuse taotluse, põldude loetelu ja ökoalade loetelu eeltäitmiseks.  Nii on võimalik taotlus enne vooru algust ette valmistada ning hiljem ära esitada, lisades vajadusel erinevaid lisavorme ja –andmeid.

Neid, kes vajavad e-PRIA kasutamisel tuge, aitavad PRIA maakondlikes teenindusbüroodes klienditeenindajad. Tasuta nõustavad e-PRIA kasutajaid ka nõuandeteenistuse konsulendid (vt kontakte ja kohti www.pikk.ee)

Mis on uutmoodi?

22. aprilli Riigi Teatajas ilmus maaeluministri määruse uuendatud tekst otsetoetuste üldiste nõuete ja ÜPT, ROH, NPT kohta ning 26. aprillil teine määrus MAK pindala- ja loomatoetuste meetmetes tehtud muudatuste kohta.

Kõige suuremat sihtgruppi puudutav oluline muudatus on, et varasemast selgemini eristatakse otsetoetuste puhul, kas toimub tootmistegevus või põllumajandusmaa hooldamine. Eelistatud on aktiivne põllumajandustegevus. Määruse allkirjastamisel kinnitas minister Urmas Kruuse pressiteate vahendusel: „Sellest tulenevalt piiratakse rohumaadel toetuse saamise eesmärgil hekseldatud rohu maha jätmise võimalust ehk nii-öelda euroheina tegemist.“

See uus nõue – heksli tohib kokku kogumata jätta vaid 15%-l taotlusalusel maal – kehtib kõigile otsetoetuste taotlejatele sõltumata taotletud pinna suurusest. (Enam ei kehti  2015 rakendatud säte, et kui toetust taotleti alla 10 ha, siis võis heksel maha jääda). Ühtlasi on see otsetoetuste üks põhinõudeid, mis tähendab, et kui maa ei ole nõuetekohaselt hooldatud, siis jäetakse toetus sellisele maale täies ulatuses välja maksmata.

Teisi otsetoetuste nõudeid maa heas korras hoidmise ja nõuete erisuste osas vt “Abiks taotlejast”.

Alates 2016. a saavad noore põllumajandustootja otsetoetust sellised äriühingud, sihtasutused ja MTÜ-d, kus 100% kuulub noor(t)ele põllumajandustootja(te)le.

Meeles tuleb pidada, et…

Maa, millele toetust taotletakse, peab olema 15. juuni seisuga taotleja omandis või õiguslikel alustel kasutatav. Millised on maa kasutamise õiguslikud alused, vt “Abiks taotlejast”.

Põllumajanduskultuurid peavad olema 15. juuni seisuga külvatud, istutatud või maha pandud.

Püsirohumaade hekseldamine on lubatud alates 5.juulist.

Kõik tegevused toetusalusel rohumaal, st tootmistegevus või põllumajandusmaa hooldamine (sõltumata rohumaa vanusest või kasutusviisist) peavad olema visuaalselt tuvastatavad  10. augusti seisuga ning looduskaitsealusel põllumajandusmaal 20. augusti seisuga. Kui rohumaale taotletakse KSM lisatoetust mesilaste korjealade rajamise eest ja seda ei kasutata pärast 15. augustit haljasväetiseks, siis on hooldamistähtaeg 15. september.

Kõigil taotlejatel peale VPT kavas osalejate tuleb täita nõuetele vastavuse nõudeid ja nende rikkumise korral võidakse vähendada kõiki toetusi.

Kui teil on mõne toetuse nõuetega seotud 5-aastane kohustus, siis tuleb igal aastal kuni perioodi lõpuni esitada taotlus, kinnitamaks nõuete täitmise jätkamist.

Kui teie otsetoetuste mullune või tänavune eeldatav summa on üle 5000 euro, siis tuleb üldjuhul tõendada aktiivseks tootjaks olemist (vt “Abiks taotlejale”; tõendamise nõudeid on täiendatud!)

Taotlejad, kel on üle15 ha põllumaad ja kellele kehtib ROH toetuse raames kohustus täita ökoalade tava, peavad taotluse esitamisel jälgima, et vähemalt 5% ökoaladeks sobivatest aladest oleks kantud ka ökoalade vormile. Ökoaladeks saab märkida säilitatavad maastikuelemendid ja põllud, millel kasvavad kultuurid lähevad arvesse kui harimispraktikad (nt mustkesa ja sööti jäetud maa), puhaskülvis rajatud lämmastikku siduvate põllumajanduskultuuridega põllud ja lühikese raieringiga paju madalmetsa alad.

Toetusõigusliku pinna hulka ja ökoalaks saab arvata teatud liiki maastikuelemendid siis, kui need on PRIAle nõuetekohaselt deklareeritud (vt  kodulehelt).

Rohestamise nõuete täitmisel tuleb järgida ka püsirohumaa säilitamise tava. Kui riigis tervikuna väheneb püsirohumaa suhe kogu põllumajandusmaasse 2015.a võrdlusarvuga võrreldes üle 5%, siis tuleb ülemäärase vähenemise põhjustanutel püsirohumaa PRIA etteantud ulatuses tagasi rajada. 2015.a taotlusandmete alusel kas hariti üles või märgiti tegelikke püsirohumaid lühiajalisteks. Nii on muutunud püsirohumaade olukord riigis selliseks, et taotlejad võivad neid üles harida vaid sellises ulatuses, mille võrra neil mujal muutuvad lühiajalised rohumaad püsirohumaadeks. Oht saada püsirohumaa tagasirajamiskohustus 2016.a lõpuks on väga suur. Heinaseguga rohumaa muutub peale viiendat aastat püsirohumaaks ja sellise maakasutusega tuleb see ka kuuendal aastal taotlusele kirja panna. Lühiajalise rohumaa vanuse arvutamine peatub aastatel, mil heinasegu-põld märgitakse ökoalade vormil harimispraktikana või taotletakse sellele põllule mullakaitse toetust. Püsirohumaa järgnevuse katkestab vaid monokultuuri külvamine või mustkesa.

Mistahes toetust taotledes soovitame kõigepealt tutvuda kõigi nõuetega ja hinnata, kas need on teile jõukohased. Jälgige, millised vormid ja andmed tuleb taotlemiseks esitada. Eeltäidetud vormide puhul on eelmise aasta andmed vaid abistava loomuga – 2016.a toetuste taotlemiseks tuleb kindlasti teha vajalikud märked nüüd soovitud toetuste kohta.

Edukat ja ladusat taotlemist!

Koostatud PRIA otsetoetuste osakonnas ja teabeosakonnas, avaldatud 28.04 Maalehes

Infokeskus Arvamuse bänner bronn-vaike