Lisatud: 07. veebruar 2013

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

07Veebr2013 2012. a keskkonnatoetused ja nende vähendamine

Jaanuaris ja veebruaris on PRIA teinud otsused 2012.a taotletud MAK 2007-2013 keskkonna ja paikkonna säilitamise toetuste osas. Kokku määrati ebasoodsamate piirkondade toetust (ESA), keskkonnasõbraliku majandamise toetust (KSM), mahepõllumajandusliku tootmise toetust (MAH), poolloodusliku koosluse hooldamise toetust (PLK) ja ohustatud tõugu looma pidamise toetust 47 484 762 euro ulatuses.

Peamisteks toetuste vähendamiste põhjusteks olid taotletud ja kindlaksmääratud pindalade erinevused ja erinevad nõuete rikkumised.

 

Ebasoodsamate piirkondade toetus

ESA üheaastase toetuse kohta koostati 2012. a taotluste alusel otsuseid kokku 9251 taotlejale, neile määratud toetussumma kokku oli 9 233 106 eurot. ESA viieaastase toetuse kohta tehti otsused 110 taotlejale, neile määrati kokku 137 045 eurot. 2012. aasta oli viimane, millal sai taotleda ebasoodsamate piirkondade viieaastase kohustuse-perioodiga toetust.

Toetuse vähendamise peamised põhjused

Toetust vähendati taotletud ja kindlaksmääratud pindala erinevuse eest kokku 388 taotlejal ning 53 taotlejat olid soovinud ESA toetust aladele, mis ei asu ebasoodsamas piirkonnas.  Nõuetele vastavuse tingimuste rikkumise tõttu vähendati toetust 216 taotlejal. Nõuetele vastavuse tingimuste tahtliku rikkumise tõttu jäeti toetuse taotlus rahuldamata 5 taotlejal.

32 toetusesaajat ei olnud tegelenud ebasoodsamas piirkonnas põllumajandusega vähemalt viis järjestikust aastat alates esimesest toetuse väljamaksmisest. Nendelt nõuti varasematel aastatel makstud ESA toetused tagasi seoses kohustuse ennetähtaegse lõpetamisega.

 

Keskkonnasõbraliku majandamise toetus

KSM toetuse otsuseid koostati kokku 2026 taotlejale, toetusi määrati kokku 21 663 836 eurot.

Toetuse vähendamise peamised põhjused

1510 taotlejal vähendati toetust põhjusel, et KSM toetust taotleti suuremale pinnale kui oli taotleja võetud kohustus. Sellisel põhjusel toetuse vähendamine ei too taotlejale kaasa täiendavaid sanktsioone. 138 taotlejal vähendati toetust taotletud ja kindlaksmääratud pindala erinevuse eest.

141 juhul tuvastati administratiivses kontrollis viljavahelduse nõude rikkumine. Põllumajandusministri 21.04.2010 määruse nr 46 § 6 lg 3 p 1 kohaselt ei tohi taotleja kogu ettevõtte KSM toetuse toetusõiguslikul maal kasvatata samal põllul teravilja kauem kui kolmel järjestikusel aastal ning sama liiki põllu-, rühvel- või köögiviljakultuuri kauem kui kahel järjestikusel aastal.

37 taotlejal vähendati toetust sellepärast, et  kogu ettevõtte toetusõiguslikust maast vähemalt 30% ei olnud 1. novembrist kuni 31. märtsini toitainete leostumise vältimiseks hoitud põllumajanduskultuurist koosneva talvise taimkatte all.

Nõuetele vastavuse tingimuste rikkumise tõttu vähendati toetust 82 taotlejal, tahtliku rikkumise tõttu ühel.  

 

Mahepõllumajandusliku tootmise toetus

Mahepõllumajandusliku tootmise toetuse otsused koostati kokku 1454 taotlejale ja toetusteks määrati kokku 12 424 191 eurot.

Toetuse vähendamise peamised põhjused

MAH toetuse vähendamise peamisteks põhjusteks olid taotletud ja kindlaksmääratud pindala erinevused (kokku 208 taotlejal) ning asjaolu, et taotletud rohumaa iga hektari kohta ei peetud põllumajandusettevõttes vähemalt 0,2 ühikule vastaval hulgal mahepõllumajanduslikke karjatatavaid loomi (see puudus tuvastati 274 taotlejat). 74 taotlejat soovisid toetust põllu kohta, mis ei olnud "Mahepõllumajanduse seaduse" alusel tunnustatud ning 26 taotleja toetust vähendati, kuna taotleja ei järginud ettevõtte kohustusealusel põllumajandusmaal mahepõllumajandusliku taimekasvatuse nõudeid ja mahepõllumajanduslikult peetavate loomade puhul mahepõllumajandusliku loomakasvatuse nõudeid. 71 taotlejal vähendati toetust, kuna Põllumajandusameti kohapealses kontrollis kindlaks tehtud kasvatatav põllumajanduskultuur ja kultuurigrupp erines 2012. aasta pindalatoetuste taotlusele märgitud kultuurist ja kultuurigrupist.

36 taotleja toetust vähendati sellepärast, et taotleja (või tema ettevõtte töötaja või FIE puhul tema perekonnaliige) ei olnud 1. novembriks osalenud vähemalt 12 akadeemilist tundi  kohustuslikul mahepõllumajandusliku tootmise koolitusel.

Nõuetele vastavuse tingimuste rikkumise tõttu vähendati toetust 78 taotlejal.

 

Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus

PLK toetuse otsused on koostatud 901 taotlejale. Määratud toetussumma kokku oli 3 465 048 eurot.

Rahastamisotsuseid ei ole veel koostatud neile 64 taotlejale, kes  esitasid 2012.a PRIA-le teatise selle kohta, et seoses liigniiskusega ei olnud neil võimalik täita niitmise/karjatamisega seotud nõudeid.

Taotluse menetlemise tähtaja pikendamise tingis see, et PRIA pöördus  Põllumajandusministeeriumi kui seaduseandja poole selgitamaks, kas PLK toetust on 2012. taotlusaasta eest lubatud maksta täies ulatuses nende alade kohta, kus hooldamine liigniiskuse tõttu ei olnud võimalik. Põllumajandusministeerium omakorda pöördus nõu saamiseks Euroopa Komisjoni poole. PLK toetuse määramise tähtajaks 25. jaanuariks polnud Euroopa Komisjoni otsus veel teada.

Praeguseks on EK oma seisukohana kinnitanud, et taotlejatele, kes 2012. a ei saanud oma tahtest sõltumata põhjustel täita niitmise või karjatamisega seotud nõudeid, ei ole lubatud maksta PLK toetust täies ulatuses. Küll on võib neile toetust maksta osaliselt, arvestades seda, mil määral on kohustust täidetud.

Eelnevast tulenevalt vähendatakse kõnealuse 64 taotleja toetussummat, arvestades täidetud kohustuse ulatust ja hinnates nõude rikkumise tõsidust, ulatust ja püsivust. Arvestame kergendava asjaoluna taotleja teavituses esitatud selgitustega, sealjuures liigniiskuse aspekti.

Nõude täitmise hindamise järel koostab PRIA taotlejatele esimesel võimalusel, kuid hiljemalt  veebruarikuu jooksul ka need 64 PLK toetuse otsust ja  maksab saadaolevad toetused välja.

Viivitused rahastamisotsuse tegemisel on tekitanud ebamugavusi, kuid see on olnud vajalik, et leida poollooduslike koosluste hooldajate jaoks võimalikult positiivne lahendus.

Toetuse vähendamise peamised põhjused

Toetust vähendati põhiliselt taotletud ja kindlaksmääratud pindala erinevuse eest (24 taotlejat) ning niitmise ja karjatamise nõuete rikkumise eest (35 taotlejat). Nõuetele vastavuse tingimuste rikkumise tõttu vähendati toetust 58 taotlejal.

Mullu oli taotlejatel, kes on võtnud PLK toetuse kohustuse 2007. aastal, võimalik oma kohustust pikendada kahe aasta võrra ehk 20. maini 2014. Sellist võimalust kasutasid 379 taotlejat.

Ohustatud tõugu looma pidamise toetus

OTL pidamise toetuse otsuseid koostati kokku 864 taotlejale, neile määratud toetussumma kokku oli 561 536 eurot.

Toetust vähendati peamiselt taotluse hilinenult esitamise tõttu (51 taotlejat) ja nõuetele vastavuse tingimuste rikkumise tõttu (kokku 42 taotlejat).

 

Kokkuvõtliku ülevaate 2012 esitatud MAK põllumajanduslike keskkonnatoetuste taotlemise ja toetuste kohta annab tabel:

Toetuse liik

2012. aasta taotlused

Varasemast kohustus, taotlema ei tulnud

Määratud summa, EUR

Mitte-määramine

Osaline määramine

Täielik

määramine

Kokku

Mittemääramine

 

KSM

81

1559

327

1 967

59

21 680 661,81

LKT

170

507

1897

2 574

88

4 885 887,70

MAH (pindapõhine)

60

582

753

1 395

59

11 376 065,16

MAHK (maheloomade karjatamine)

24

80

756

860

2

912 871,23

MAHL (maheloomade kasvatamine)

24

29

42

95

0

203 380,45

OTE (Eesti hobuse kasvatamine)

24

40

301

365

14

301 705,90

OTM (Eesti maaveise kasvatamine)maaveis

13

26

142

181

8

126 424,00

OTR (Eesti raskeveo hobuse kasvatamine)

    0

8

51

59

2

46 841,54

OTT (Tori tõugu hobuse kasvatamine)

18

28

184

230

5

87 668,71

 

 

Uudised

21.08 toimunud kalandusnõukogu istungil arutati kalandussektori huvigruppidega ettepanekuid Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi 2014‒2020 rakenduskava eelarvevahendite ümberjagamiseks. Lõplikud otsused langetatakse 11. septembril toimuval seirekomisjoni istungil.

Kõik uudised »

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

bronn-vaike Infokeskus Arvamuse bänner