Lisatud: 13. aprill 2009

Viimati muudetud: 26. aprill 2010

A A A
Prindi

Ühtne pindalatoetus, põllukultuuri kasvatamise, põllumajanduskultuuri ja heinaseemne täiendav otsetoetus 2009

EESMÄRK
Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika  raames välja makstavate pindalapõhiste otsetoetuste eesmärkideks on:

 • hüvitada täiendavaid kulutusi, mis on põhjustatud põllumajandusliku tootmise eripärast, kuna suurt osa põhivarast kasutatakse perioodiliselt (keskmiselt 2-3 kuud aastas) ja mis halvendab oluliselt konkurentsivõimet ning majanduslikke võimalusi;
 • maade hooldamise kulude hüvitamine, kuna tuleviku vajadusi ja toiduainete nõudluse kasvu arvestades on vaja säilitada põllumaade viljakus.


VASTUVÕTUAEG JA -KOHT
Kõigi pindalapõhiste toetuste taotlemisperiood algab 2. mail 2009 aga kuna see päev on laupäev, siis PRIA maakondlikes teenindusbüroodes alustatakse taotluste vastuvõttu 4. mail ja vastuvõtt kestab kuni 21. maini 2009. Hilinenud taotluste vastuvõtmise periood kestab 22. maist kuni 15. juunini 2009. Hilinenud taotluste puhul vähendatakse toetuste väljamakstavat summat 1% iga hilinenud tööpäeva kohta.


TOETUSE TUTVUSTUS/TINGIMUSED
Pindalapõhiste otsetoetuste menetlemise aluseks on Põllumajandusministri 10.04.2008. aasta määrus nr 30 "Ühtse pindalatoetuse, põllukultuuri kasvatamise, põllumajanduskultuuri ja heinaseemne täiendava otsetoetuse saamise nõuded ning toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord".

Ühtset pindalatoetust ja põllukultuuri kasvatamise täiendavat otsetoetust saab taotleda põllumajandusega tegelev füüsiline või juriidiline isik, seltsing ning muu juriidilise isiku staatuseta ühendus, kes harib maad õiguslikul alusel, st on maa omanik või omab kehtivat rendilepingut.


Ühtne pindalatoetus:

 • saab taotleda vähemalt 1,00 hektarile toetusõiguslikule maale;
 • ühtse pindalatoetuse taotlemisel loetakse üheks põlluks samal massiivil kõrvuti asuvad toetusõiguslikud põllud ka siis, kui need vastavad selle toetuse nõuetele ehk moodustavad ühtse kultuurigrupi ja kokku moodustavad vähemalt 0,30 ha;
 • põld, millele toetust taotletakse, peab asuma põllumassiivil, mis on kantud PRIA põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse;
 • põllukultuurid peavad olema külvatud hiljemalt 15. juuniks;
 • rohumaad peavad olema niidetud või karjatatud enne 31. juulit  niide peab olema koristatud või hekseldatud;
 • kasutusest väljas olevale maale tuleb külvata põllumajanduskultuur või rajada mustkesa 1. juuliks või teha mehhaaniline umbrohutõrje 31. juuliks;
 • põllumajandusmaa, millele toetust ei taotleta, peab olema hooldatud, kasutades selliseid agrotehnilisi võtteid, mis välistavad ebasoovitava taimestiku ulatusliku leviku;
 • hariliku kanepi kasvatamisel tuleb kinni pidada esitatavatest nõuetest (vt. Abiks taotlejale;
 • Põldudel tehtud tööd peavad olema kantud põlluraamatusse ja lisaks peab olema viljavaheldus- või külvikorraplaan.


Põllukultuuri kasvatamise täiendav otsetoetus:

 • põllukultuuri kasvatamise täiendava otsetoetuse saamiseks peab taotleja kasutama vähemalt 0,30 ha suurust põldu ja pindalatoetuste  taotletav kogupind peab olema vähemalt 1,00 ha ja ühegi põllu suurus ei tohi olla väiksem kui 0,30 ha;
 • põllukultuuri kasvatamise täiendava otsetoetuse saamiseks peab kasvatama vastavaid kultuure (vt. Abiks taotlejale);
 • põllukultuuri peab kasvatama vähemalt õitsemisperioodi alguseni, vältides umbrohu levikut;
 • toetust võib taotleda kogu külvatud põllumaa kohta, millel on kasutatud kohalikele normidele vastavaid agrotehnilisi võtteid;
 • põldudel tehtud tööd peavad olema kantud põlluraamatusse.


Põllumajanduskultuuri täiendav otsetoetus:

 • taotlemise aastal tootmise kohustusest lahti seotud toetus, mille puhul kontrollitakse eelkõige taotleja toetusõiguslikkust;
 • toetuse saamiseks kontrollitakse 2006. aastal põllumajanduskultuuri kasvatamise täiendava otsetoetuse taotlemisel toetusõiguslike kultuuride kindlaks määratud põllumaa hektarite arvu (va heinaseemne põllud) ja taotlemisaastal ühtse pindalatoetuse toetusõiguslike hektarite arvu.


Heinaseemne täiendav otsetoetus:

 • taotlemise aastal tootmise kohustusest lahti seotud toetus, mille puhul kontrollitakse eelkõige taotleja toetusõiguslikkust ehk siis 2006. aastal põllumajanduskultuuri kasvatamise täiendava otseteotuse taotlemisel kindlaks määratud heinaseemnepõldude hektarite arvu, põldtunnustamist ning käesoleval aastal taotleja põllumajandusliku tegevuse jätkumist.

 

Mida peab veel silmas pidama taotlust täites:

 • 2005. aastast alates tuleb taotlusele märkida kogu põllumajanduslik maakasutus, mida taotlejal on õigus kasutada;
 • taotleja peab taotlusele märkima kõik vähemalt 0,3 ha suurused põllud, mille kohta toetust ei taotleta ja ka need vähemalt 0,3 ha põllud, mis ei ole kantud PRIA põllumassiivide registrisse;
 • põllumajandusmaa kohta, mis ei asu PRIA põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registris tuleb esitada katastri kaart või muu kaardimaterjal, millele on märgitud põllu piirid ja põllu number;
 • kõik põllud, mida taotleja kasutab ning mis on märgitud taotlusele, peavad olema  nõuetekohaselt hooldatud;
 • 2006. aastast alates peab pindalatoetuste taotleja säilitama (lubatud on ka suurendada) taotluse esitamisele eelnenud kalendriaasta  pindalatoetuste taotlusel märgitud püsirohumaa pindala;
 • 2007. aastast alates loetakse püsirohumaa säilinuks ka juhtudel, kui taotleja taotleb oma püsirohumaa säilitamise kohustusega hõlmatud maale poollooduslike koosluste hooldamise toetust ja täidab seal nimetatud toetuse tingimusi;
 • püsirohumaa pind võib väheneda selle metsastamise tõttu.

 

Taotlusel esitatud andmeid on võimalik muuta, parandada või täiendada kuni 15. juunini 2009 ehk viimase külvikuupäevani. Taotluse andmeid saab tagasi võtta osaliselt või täielikult kuni kohapealsest kontrollist või vigadest teatamiseni või toetuse määramise otsuse tegemiseni.


TOETUSE MÄÄRAMINE JA VÄLJAMAKSMINE
Toetuse määramise või taotluse rahuldamata jätmise otsustab PRIA peadirektor halduskontrollide tulemusi arvestades. Otsus vormistatakse peadirektori käskkirjaga hiljemalt 1. detsembriks 2009. Toetus makstakse välja hiljemalt 30. juuni 2010.


LISAINFO JA KONTAKT
Küsimuste korral palume pöörduda: tel 737 7679

Juriidilised alused
Seotud valdkondade uudised

Viit Eestis makstavat otsetoetust rahastab Euroopa Liit kokku 144 miljoni euroga. Otsetoetused moodustavad rohkem kui kolmandiku terve aasta jooksul PRIA poolt makstavatest summadest. Tänavune otsetoetuste eelarve on eelmise aasta omast ligi 10 miljonit eurot suurem.

Kõik uudised »

Seotud valdkondades avatud taotlusvoorud

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

bronn-vaike Arvamuse bänner Infokeskus