Lisatud: 09. september 2009

Viimati muudetud: 06. september 2011

A A A
Prindi

Põllu- ja metsamajanduse infrastruktuuri investeeringutoetus (MAK meede 1.8) 2009

EESMÄRK

Toetuse eesmärgiks on Eesti maaelu arengukava 2007-2013 alusel toetada Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) põllumajandus- ja erametsamaal kuivendussüsteemide toimimisvõime säilitamist.

 

VASTUVÕTUAEG JA -KOHT

Taotlusi võetakse vastu 14. septembrist kuni 02. oktoobrini 2009.a. PRIA maakondlikes büroodes.

 

TOETUSE TUTVUSTUS/TINGIMUSED

Toetuse saajaks on:

 • Põllumajandusega tegelevad ettevõtjad, kes on tegutsenud vähemalt 6 kuud;
 • Erametsaomanikud (FIEd ja eraõiguslikud juriidilised isikud), kes on tegutsenud vähemalt 6 kuud ja kelle omandis on metsamaa;
 • Metsaühistud, kelle liikme omandis on metsamaa;
 • Maaparandusühistud;
 • Mittetulundusühingud, kelle põhikirjaline eesmärk on teehoid.

 

Toetuse taotlejal ei tohi olla terve menetlusperioodi jooksul riikliku maksu maksuvõlga või tema riikliku maksu maksuvõla tasumine on ajatatud ja tasumine toimub ajagraafiku kohaselt.

 

Toetust antakse:

 • Põllumajandusmaal kuivendamiseks, niisutamiseks ja kahepoolseks reguleerimiseks ning erametsamaal kuivendamiseks vajalike ehitiste ehitamiseks, rekonstrueerimiseks ja uuendamiseks;
 • Maaparandussüsteemi reguleeriva võrgu maa-alal põllumuldade lupjamiseks;
 • Maaparanduslikeks tegevusteks võib toetust taotleda, kui investeeringu tulemusena vastab maaparandusehitis Maaparandusseadusega kehtestatud nõuetele;
 • Erametsamaale saab toetuse abil uut maaparandussüsteemi rajada siis, kui selle reguleeriv võrk paikneb metsamaal, mis asu püsielupaigas ega ole hoiu- või kaitsealal;
 • Põllumajandus- ja erametsamaale, põllumajanduslikele tootmishoonetele ning erametsa tarbeks tulekustutustiigi veevõtukohtadele juurdepääsuks teede ja teerajatiste ehitamiseks ja rekonstrueerimiseks;
 • 500-1100 m3 vee mahutavusega tuletõrjetiigi ehitamiseks ja rekonstrueerimiseks koos veevõtu- ja loomade joomiskohaga, mille juurde kuulub ka teenindusplats tuletõrjeautodele.

 

Maksimaalsed toetuse määrad ja toetussummad:

 • 90% abikõlblikest kuludest maaparanduslikel keskkonnarajatistel ja metsatulekahju ennetamise rajatistel;
 • 90% abikõlblikest kuludest maaparandusühistul ja 75% teistel taotlejatel kuivendussüsteemide ja veerežiimi kahepoolsete reguleerimissüsteemide rekonstrueerimiseks ja uuendamiseks;
 • 40% abikõlblikest kuludest kuivendussüsteemide ja mulla veerežiimi kahepoolse reguleerimissüsteemide ehitamiseks või niisutussüsteemide ehitamiseks, rekonstrueerimiseks ja uuendamiseks. Sama toetuse määr kehtib määruse lisas 1 punktides 1.1, 1.3, 1.5-1.7 ja 1.9 märgitud investeeringuobjektide ehitamisel;
 • 75% abikõlblikest kuludest juurdepääsu tagavatele investeeringutele ühistute puhul, kui juurdepääsutee on mitme omaniku kinnisasjadel; 40%, kui juurdepääsutee on ühel kinnisasjal või toetust taotleb ettevõtja. Tee alune maa peab olema taotleja või tema liikme omandis;
 • Maaparanduslikeks tegevusteks ehitamise ja rekonstrueerimise korral ühe taotleja kohta aastas kuni 5 mln krooni ja 5,5 mln krooni kui tegevus sisaldab ka lupjamist  ja kogu programmperioodil 15 mln krooni või 16,5 mln krooni kokku kui tegevus sisaldab ka lupjamist. Uuendamisel 2 mln krooni ühe taotleja kohta aastas või kui tegevus sisaldab ka lupjamist, siis 2,5 mln krooni ja kogu programmperioodil 5 mln krooni kokku või kui tegevus sisaldab ka lupjamist, siis 6,5 mln krooni;
 • Juurdepääsu tagavate investeeringute korral kuni 2 mln krooni ühe taotleja kohta aastas ja kogu programmperioodil 6 mln krooni kokku;
 • Metsatulekahju ennetamise rajatistele kuni 300 000 krooni ühe taotleja kohta aastas ja kogu programmperioodil 1 mln krooni kokku;
 • Toetuse maksimaalne suurus ühe taotleja kohta kõikide tegevuste puhul kokku on 8 mln krooni kalendriaastas ja 16 mln krooni kogu programmperioodil kokku. Kui tegevused sisaldavad ka lupjamist, siis 8,5 mln krooni kalendriaastas ja 17 mln krooni kogu programmperioodil kokku.

Käesoleva taotlusvooru eelarve on 65 miljonit krooni.

NB! Põllumajandusministri käskkirjaga 19.november 2009 nr 181 muudeti eelarve summat - nüüd on see 125 miljonit krooni. 

 

TOETUSE MÄÄRAMINE JA VÄLJAMAKSMINE

PRIA kontrollib vastuvõetud taotluste nõuetekohasust ja selles esitatud andmete õigsust. Taotlusi hinnatakse määruse lisas toodud hindepunktide alusel. Hindamisel kasutatakse punktisüsteemi, kus eelistatud on:

1) ühistegevus;

2) maaparandusehitiste rekonstrueerimine;

3) keskkonnakaitseabinõude rakendamine;

4) avalikele huvidele suunatus.

Parimaks loetakse kõrgeima hindepunktide summa saanud taotlust. Võrdsete punktisummade puhul eelistatakse väiksema taotletava toetusesummaga taotlusi.

 

LISAINFO JA KONTAKT

Lisainfot saab PRIA maakondlikest büroodest ja keskusest Tartus, Narva mnt 3,  investeeringutoetuste info tel 737 7678, e-post: info@pria.ee

Seotud valdkondade uudised

Maaeluministeerium saatis kooskõlastusringile mesilaspere toetuse eelnõu. Mesilasperede pidajate toetamine aitab kaasa bioloogilise mitmekesisuse säilitamisele ja põllumajanduskultuuride saagikuse kasvule.

Kõik uudised »

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Arvamuse bänner bronn-vaike Infokeskus