Lisatud: 06. oktoober 2009

Viimati muudetud: 06. september 2011

A A A
Prindi

Mikropõllumajandusettevõtte arendamise investeeringutoetus (meede 1.4.1) KOLMAS TAOTLUSVOOR 2009

 

NB! Juhime tähelepanu, et kuludokumendid tuleb esitata investeeringu tegemise järgsesse PRIA maakondlikku teenindusbüroosse! PRIA Teenindusbüroode kontaktid leiate siit

 

 


 

EESMÄRKMAK logo
Toetuse eesmärgiks on Eesti maaelu arengukavaga 2007-2013 alusel toetada Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) põllumajandusettevõtjate investeeringuid, millega suureneb nende konkurentsivõime, ajakohastatakse põllumajandussektorit, parandatakse toodangu kvaliteeti ja  aidatakse kaasa keskkonna ning loomade heaolu parandamisele. Samuti on eesmärgiks säilitada tööhõivet põllumajanduses.


VASTUVÕTUAEG JA -KOHT

NB! Taotluste esialgne vastuvõtuaeg on seoses määruse muutmisega muutunud! Taotlusi võetakse vastu 16. novembrist kuni 30. novembrini 2009. a PRIA maakondlikes teenindusbüroodes. Loe lähemaltPRIA maakondlikud teenindusbürood on avatud esmaspäeviti kl 8.30-18.00, teisipäevast reedeni kl 8.30-16.00. Taotluse esitamise aega on võimalik kõikidele päevadele eelregistreerida infotelefonil  737 7678. Eelregistreerida on võimalik ka PRIA piirkondlikus büroos ja internetipõhises eelregistreerimise süsteemis (www.pria.ee/reg).

Taotlus tuleb esitada kavandatava investeeringuobjekti asukohajärgses PRIA maakondlikus teenindusbüroos.

NB! Investeeringutoetuste uue nõudena tuleb taotlejal lisaks PRIA-le esitatavale taotlusele eelnevalt saata PRIA-le vormikohane avaldus ja äriplaan elektroonselt Microsoft Exceli tarkvaraga töödeldavas vormingus aadressil andmed@pria.ee


TOETUSTE TUTVUSTUS/TINGIMUSED

Toetust saab taotleda maapiirkonnas tegutsev mikropõllumajandusettevõtja, kelle omatoodetud põllumajandus­saa­duste ja nende töötlemisest saadud põllumajandus­toodete müügitulu moodustas taotlemisele vahetult eel­nenud majandusaastal vähemalt 50% ettevõtja kogu müügitulust. Taotleja peab olema enne taotluse esitamise aastat tegutsenud vähemalt ühe kalendri­aasta. Taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaasta müügitulu omatoodetud põllumajandussaaduste müügist või nende töötlemisel saadud põllumajandustoodete müügist oli suurem kui 37 552 krooni ja kogu müügitulu koos muude ärituludega ei ületanud 31 293 200 krooni. Taotleja, kelle kohta on tehtud taotluse rahuldamise otsus meede 1.2 raames, on vahetult enne taotluse esitamist tegutsenud vähemalt kuus kuud ja vastab selle aja jooksul toetuse saamise nõuetele.

Lisaks peab ettevõtja taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud kahel majandusaastal järjest mõlemal aastal olema keskmine töötajate arv väiksem kui kümme.

Ettevõtte majandustegevus oli taotlemise aastale vahetult eelnenud majan­dusaas­tal kasumis ja puhaskasum ei ületanud taotlemisele eel­nenud kahel majandusaastal järjest kummalgi aastal 1 000 000 krooni

 

Toetust võib taotleda järgmistele tegevustele:

  • Hoonete või rajatiste ehitamine;
  • Põllumajandusliku tootmishoone juurde kuuluvate juurdepääsuteede ehita­mine;
  • Loomapuuri ostmine ja paigaldamine;
  • Masina ja seadme ostmine ja paigaldamine;
  • Istandiku rajamise korral määruse Lisa 1 alusel sertifitseeritud või kontrollitud istikute ostmine; istandiku piirdeaia ja konstruktsiooni ostmine ja paigalda­mine;
  • Mesilastaru ja mesindusinventari ostmine ja paigaldamine;
  • Seenekasvatusseadme ostmine ja paigaldamine;
  • Veevarustus-, kanalisatsiooni- ja reoveepuhastussüsteemi ehitamine, sinna juurde kuuluvate seadmete ostmine ja paigaldamine, k.a veevarustus- ja kanalisatsioonivõrguga liitumine, kui see on ehitusprojektis ette nähtud;
  • Elektrisüsteemide ning sinna juurde kuuluvate seadmete ostmine, paigalda­mine ning ehitamine, k.a elektrivõrguga liitumine;
  • Toetatava tegevuse osa on kavandatava tegevusega kaasnev tellitud projek­teerimistöö, projekteerimiseks vajalik ehitusgeodeetiline ja -geoloo­gi­line töö; ehitustööle omanikujärelevalve tegemine; investeeringu­objekti juurde kuuluv automaatika- või infotehnoloogia seade.

Toetust antakse kuni  60% ulatuses in­vesteeringu abikõlbuliku kulu maksumusest. Kui ühe või mitme investeeringuobjekti maksumus ületab 500 000 krooni (sealhulgas märgistamiseks vajaliku sümboolika), moodustab abikõlbliku kulu kuni taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaasta müügitulu kolmekordne summa.

Maksimaalne toetus „Eesti maaelu arengukava 2007-2013" programmiperioodil kokku on ühe taotleja kohta kuni 1 564 660 krooni. 

Kui toetust taotleb tulundusühistu või vähemalt kolm taotlejat ühiselt - kuni 4 693 980 krooni. 

Üks taotleja ei saa üksi ja teiste taotlejatega ühiselt taotleda toetust roh­kem kui 3 129 320 krooni. 

Kontserni kuuluv taotleja ei saa kontserni kohta taotleda toetust rohkem kui 1 564 660 krooni.

Kavandatava investeeringu tegemist ei või alustada varem ja investeeringu tegemist tõendavad dokumendid ei või olla väljastatud varem kui taotluse esitamise päevale järgneval päeval.

 

TOETUSE MÄÄRAMINE JA VÄLJAMAKSMINE
PRIA kontrollib vastuvõetud taotluste nõuetekohasust. Nõuetele vastavaid taotlusi hinnatakse vastavalt määruse lisas 5 toodud hindamiskriteeriumidele ja moodustatakse paremusjärjestus. PRIA teeb taotluse rahuldamise otsuse 90 tööpäeva jooksul taotluse esitamise tähtpäevast arvates.

Toetuse kättesaamiseks peab toetuse saaja kahe aasta jooksul investeeringu ellu viima ja esitama PRIA-le investeeringut tõendavad dokumendid kuni neljas osas ühe taotluse kohta.

 

LISAINFO JA KONTAKT
Lisainfot saab PRIA maakondlikest teenindusbüroodest ja Tartu keskusest Narva mnt 3, tel 737 7678, e-post: info@pria.ee

NB! Taotluse esitamiseks on teil võimalik endale aeg ette registreerida! Selleks helistage palun PRIA maakondlikku büroosse, kus soovite taotlust esitada või kasutage veebipõhist broneeringute süsteemi www.pria.ee/reg

 

Seotud valdkondade uudised

Viit Eestis makstavat otsetoetust rahastab Euroopa Liit kokku 144 miljoni euroga. Otsetoetused moodustavad rohkem kui kolmandiku terve aasta jooksul PRIA poolt makstavatest summadest. Tänavune otsetoetuste eelarve on eelmise aasta omast ligi 10 miljonit eurot suurem.

Kõik uudised »

Seotud valdkondades avatud taotlusvoorud

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Infokeskus Arvamuse bänner bronn-vaike