Lisatud: 30. detsember 2008

Viimati muudetud: 06. september 2011

A A A
Prindi

Nõuandetoetus ja nõuandesüsteemi toetus (MAK meede 1.3) 2009

EESMÄRK

Toetuse eesmärgiks on Eesti maaelu arengukavaga 2007-2013 alusel Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) nõuandesüsteemi tugevdamine kompetentse info ja teadmiste paremini kättesaadavaks muutmisega ja põllumajandustootjatele ning erametsa valdajatele ettenähtud nõuandeteenuse kättesaadavuse tagamine.

 

VASTUVÕTUAEG JA -KOHT

 

Nõuandetoetuse taotlusi võetakse vastu 2. jaanuarist kuni 30. novembrini 2009. a PRIA maakondlikes büroodes.

Nõuandesüsteemi toetuse taotlusi võetakse vastu 1.-19. juunini 2009 PRIA keskuses.

 

TOETUSE TUTVUSTUS/TINGIMUSED

Taotluste vastuvõtmist alustatakse sarnastel tingimustel võrreldes eelmise aastaga, kuid juhime tähelepanu, et ettevalmistamisel on määruse muudatus. Määruse tingimuste muutmine on planeeritud ajavahemikku mai-juuni 2009. a.  

Nõuandetoetust võib taotleda maapiirkonnas põllumajandusega tegelev ettevõtja või eraõiguslik juriidiline isik või metsa majandamisega tegelev füüsiline isik või ettevõtja. Nõuandetoetust antakse investeeringuobjekti abikõlblikust maksumusest kuni 75%, kuid mitte rohkem kui 20 000 krooni ühe taotleja kohta aastas. Nõuandetoetust võib taotleda  teadmiste ja nõu saamiseks ettevõtte majandustegevuse või erametsa majandamise tulemuslikkuse parandamisega seoses, tööohutuse standardite täitmise alastes küsimustes ja kohustuslike majandamisnõuete ning heade põllumajandus- ja keskkonnatingimustega seotud küsimuste osas.

 

Nõuandesüsteemi toetust võib taotleda nõuandekeskus või koordineeriv keskus. Nõuandesüsteemi toetust antakse nõuandekeskusele vastavalt aastale 25 000 kuni 400 000 krooni aastas ja koordineerivale keskusele 93 000 kuni 1 870 000 krooni aastas. Nõuandesüsteemi arendamisel võib taotleda toetust keskuse töö korraldamisele ja ruumide parendamisele, nõuandetootega seotud kuludele, konsulentide koolitusele ja praktikale, konsulentide töövahenditele. Praktika korraldamisele ja nõuandetootele saab toetust taotleda vaid koordineeriv keskus.

 

TOETUSE MÄÄRAMINE JA VÄLJAMAKSMINE

PRIA kontrollib vastuvõetud taotluste nõuetekohasust, rahuldatakse kõik nõuetele vastavad taotlused. Nõuandetoetuse taotlusi võetakse vastu kuni 95% ulatuses nõuandetoetusele eelarveaastaks määratud summas mille järel PRIA lõpetab taotluste vastuvõtmise ja teatab taotluste esitamise uue tähtaja. Uue tähtaja jooksul esitatud taotlusi hinnatakse ja moodustatakse paremusjärjestus.

 

PRIA teeb nõuandetoetuse ja nõuandesüsteemi taotluse rahuldamise või taotluse rahuldamata jätmise otsuse 50 tööpäeva jooksul. Nõuandetoetuse väljamaksmine toimub rahuldamise otsuse tegemisega koos.

 

Nõuandesüsteemi arendamise toetuse väljamaksmiseks peab toetuse saaja teostama investeeringu ja esitama PRIAle investeeringut tõendavad dokumendid. Toetuse väljamaksmine toimub kolme kuu jooksul arvates nõuetekohaste kuludokumentide esitamisest.

 

 

LISAINFO JA KONTAKT

Lisainfot saab PRIA maakondlikest teenindusbüroodest ja Tartu keskusest Narva mnt 3,  infotelefon 737 7678, faks 737 1201, e-post: pria@pria.ee

 

Seotud valdkondade uudised

Viit Eestis makstavat otsetoetust rahastab Euroopa Liit kokku 144 miljoni euroga. Otsetoetused moodustavad rohkem kui kolmandiku terve aasta jooksul PRIA poolt makstavatest summadest. Tänavune otsetoetuste eelarve on eelmise aasta omast ligi 10 miljonit eurot suurem.

Kõik uudised »

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Infokeskus Arvamuse bänner bronn-vaike