Lisatud: 30. september 2009

Viimati muudetud: 06. september 2011

A A A
Prindi

Loomakasvatusehitise investeeringutoetus (MAK meede 1.4.2) KOLMAS TAOTLUSVOOR 2009

EESMÄRK
Toetuse eesmärgiks on Eesti maaelu arengukavaga 2007-2013 alusel toetada Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) põllumajandusettevõtjate investeeringuid põllumajandusliku tootmise konkurentsivõime suurendamiseks, sealhulgas soodustada uute tehnoloogiate kasutuselevõtmist. Samuti aitab toetus kaasa keskkonna- ja tööohutuse ning loomade heaolu parandamisega kaasnevate nõuete täitmisele.


VASTUVÕTUAEG JA -KOHT
Taotlusi võetakse vastu 12. oktoobrist kuni 26. oktoobrini 2009. a PRIA maakondlikes teenindusbüroodes. PRIA maakondlikud teenindusbürood on avatud esmaspäeviti kl 8.30-18.00, teisipäevast reedeni kl 8.30-16.00. Taotluse esitamise aega on võimalik kõikidele päevadele eelregistreerida infotelefonil  737 7678. Eelregistreerida on võimalik ka PRIA piirkondlikus büroos ja internetipõhises eelregistreerimise süsteemis (www.pria.ee/reg).

Taotlus tuleb esitada kavandatava investeeringuobjekti asukohajärgses PRIA maakondlikus teenindusbüroos.

NB! Investeeringutoetuste uue nõudena tuleb taotlejal lisaks PRIA-le esitatavale taotlusele eelnevalt saata PRIA-le vormikohane avaldus ja äriplaan elektroonselt Microsoft Exceli tarkvaraga töödeldavas vormingus aadressil andmed@pria.ee

 

TOETUSTE TUTVUSTUS/TINGIMUSED
Toetust võib taotleda veise-, sea-, lamba-, kitse-, hobuse- või linnukasvatusega tegelev ettevõtja, kelle omatoodetud põllumajandussaaduste müügitulu ja omatoodetud põllumajandussaaduste töötlemisest saadud põllumajandustoodete müügitulu kas koos või eraldi oli taotluse esitamise aastale vahetult eelneval majandusaastal vähemalt 50 % ettevõtja kogu müügitulust. Toetust saab veise, sea, lamba, kitse, hobuse või linnu pidamiseks kasutatava loomakasvatushoone või -rajatise või loomade pidamiseks piiritletud ala ehitamiseks Ehitusseaduses sätestatud tingimustel. Lisaks on toetatavad juurdepääsuteede ehitamine, sõnniku-, silo- või söödahoidla ehitamine ja loomakasvatusehitisse paigaldatavate statsionaarsete tehnoloogiliste seadmete ostmine ja paigaldamine.

Toetust on võimalik saada  ehitiste puhul ehitusprojektis ette nähtud loomakohtade arvu ja määruse lisas 2 toodud maksimaalse toetatava loomakoha maksumuse järgi (v.a juurdepääsuteed, sõnniku-, silo- või söödahoidlate ehitamine ja nende seadmed), kuid mitte rohkem kui 40% investeeringuobjekti abikõlbuliku kulu maksumusest. Toetuse protsent on kuni 10% suurem noorele ettevõtjale (vanusega kuni 40 a) ja siis, kui investeeringuobjekt asub ebasoodsamas piirkonnas.

Toetuse maksimaalne suurus ühe taotleja kohta on 7 823 300 krooni programmperioodi jooksul. Kontserni kuuluvad taotlejad ei saa kontserni kohta toetust rohkem kui 7 823 300 krooni programmperioodi jooksul.

Toetuse maksimaalne suurus ühe taotleja kohta selle määruse sätestatud toetuse puhul koos meetme 1.4.1 (Mikropõllumajandusettevõtte arendamise investeeringutoetu) ja meetme 1.4.3 (Bioenergia tootmise investeeringutoetus) raames antava toetusega on 9 387 960 krooni.

Kavandatava investeeringu tegemist ei või alustada varem ja investeeringu tegemist tõendavad dokumendid ei või olla väljastatud varem kui taotluse esitamise päevale järgneval päeval.

 

NB! Seoses loomakasvatusehitiste investeeringutoetuse (meede 1.4.2) määruse 30.07.09 jõustunud muudatuste tulemusena sätestati, et meetme taotleja peab olema tegutsenud taotluse esitamise  aastale eelnevalt ühe kalendriaasta.

Uue dokumendina on nõutav kassapõhistel FIE-del esitada kreeditoride kinnitus lühiajaliste ja pikaajaliste kohustuste kohta taotlemisele eelneva majandusaasta lõpu seisuga.

 

TOETUSE MÄÄRAMINE JA VÄLJAMAKSMINE
PRIA kontrollib vastuvõetud taotluste nõuetekohasust. Nõuetele vastavaid taotlusi hinnatakse vastavalt määruse lisas 5 toodud hindamiskriteeriumidele ja moodustatakse paremusjärjästus. PRIA teeb taotluse rahuldamise otsuse 100 tööpäeva jooksul taotluse esitamise tähtpäevast arvates.

Toetuse väljamaksmiseks peab taotuse saaja investeeringu ellu viima ja esitama PRIA-le investeeringut tõendavad dokumendid kuni kuues osas ühe taotluse kohta hiljemalt kolme aasta jooksul toetuse määramisest arvestatuna.

NB! Seoses loomakasvatusehitiste investeeringutoetuse (meede 1.4.2) määruse 30.07.09 jõustunud muudatuste tulemusena on käesoleva taotlusvooru toetuse saajal investeeringute tegemise tähtaeg kolm aastat arvates taotluse rahuldamise otsuse tegemise hetkest.

 

LISAINFO JA KONTAKT
Lisainfot saab PRIA piirkondlikest büroodest ja Tartu keskusest Narva mnt 3, tel 737 7678, faks 737 1201, e-post: info@pria.ee

 


Seotud valdkondade uudised

Maaeluminister Mart Järvik osales eile, 14. oktoobril Luxembourgis ELi põllumajandus- ja kalandusministrite nõukogul, kus arutati põllumajanduspoliitika (ÜPP) reformipaketi üle. Samuti esitati heakskiitmiseks Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi (EMKF) uue perioodi üldine lähenemine.

Kõik uudised »

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Arvamuse bänner bronn-vaike Infokeskus