Lisatud: 25. veebruar 2009

Viimati muudetud: 04. september 2015

A A A
Prindi

Leader-meetme raames antav projektitoetus (MAK meede 4) 2009-2014

 

MMIK logoProjektitoetuse taotleja esitab taotluse esmalt kohalikule tegevusgrupile. Tegevusgrupi taotlusvoorudest ja taotluste vastuvõtuaegadest teavitab iga tegevusgrupp oma piirkonna taotlejaid.

LEADER kohalike tegevusgruppide kontaktid on leitavad Maamajanduse infokeskuse kodulehel aadressil http://www.maainfo.ee/index.php?page=3320.

Tegevusgrupi poolt heaks kiidetud projektitoetuse taotluse esitab taotleja PRIA maakondlikusse teenindusbüroosse kahe kuu jooksul arvates tegevusgrupilt heakskiitmise otsuse saamisest. Taotlusi võetakse vastu jooksvalt.

Alates 29.09.2012 kehtib uus LEADER-meetme määrus, milleks on põllumajandusministri 21. septembri 2012. a kinnitatud määrus nr 75 "Kohaliku tegevusgrupiga halduslepingu sõlmimise taotlemise ja taotluse menetlemise kord, nõuded kohaliku tegevusgrupi kohta ning Leader-meetme raames antava kohaliku tegevusgrupi toetuse ja projektitoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord" [RT I, 06.03.2013, 14].

Projekitoetuse saaja esitab kuludeklaratsiooni (lisa 9) koos nõutavate kuludokumentidega esmalt kohalikule tegevusgrupile seireandmete kogumiseks ning seejärel PRIAle.

Täpsema info toetuse eesmärkide ja tingimuste kohta leiate alljärgnevalt:

 


 

EESMÄRK

Toetuse eesmärgiks on Eesti maaelu arengukava (MAK) 2007-2013 alusel toetada Maaelu Arengu Euroopa MAK logoPõllumajandusfondist (EAFRD) kohalikku initsiatiivi, edendades elu maapiirkonnas kohaliku koostöö kaudu, milles erinevad osapooled suunavad oma ühised jõupingutused piirkonna vajaduste kindlaksmääramiseks, nende elluviimiseks ning piirkonna võimaluste kasutamiseks.

Tagasi algusesse

VASTUVÕTUAEG JA -KOHT

Projektitoetuse taotluste tegevusgrupile esitamise aegadest annab iga piirkonna taotlejatele teada piirkonnas tegutsev kohalik tegevusgrupp. PRIAle on võimalik projektitoetuse taotlusi esitada jooksvalt 40 tööpäeva jooksul (põhjendatud juhtudel 80 tööpäeva jooksul) pärast kohalikult tegevusgrupilt heakskiitva otsuse saamist. Taotlusi võetakse vastu PRIA maakondlikes teenindusbüroodes esmaspäevast reedeni kell 8.30-16.008.30-16.00.

Juhime tähelepanu, et kui esitate PRIAle taotluse, mis ei ole vormikohane või ei sisalda kõiki vajalikke dokumente, siis on teil võimalus puudused kõrvaldada 10 päeva jooksul, kuid mitte hiljem, kui taotluste vastuvõtu perioodi lõpuks (40 tööpäeva tegevusgrupi heakskiidu saamisest). Kui selle aja jooksul taotluses olevaid puudusi ei kõrvaldata, võib PRIA jätta taotluse läbi vaatamata (seda ei hakata sisuliselt menetlema).

Tagasi algusesse

TOETUSTE TUTVUSTUS/TINGIMUSED

Projektitoetust võib taotleda kohaliku tegevusgrupi strateegia meetmetes toodud tegevuse, sealhulgas koostööprojekti elluviimiseks. Projektitoetust võib taotleda strateegia rakendamiseks toetust saanud kohaliku tegevusgrupi tegevuspiirkonnas tegutsev ettevõtja, sihtasutus, mittetulundusühing, sealhulgas kohalik tegevusgrupp ise, seltsing ja kohalik omavalitsusüksus. Igal kohalikul tegevusgrupil on õigus taotlejate ringi kitsendada.

Projektitoetuse määra ning suuruse määramisel arvestatakse LEADER-meetme määruses, Maaelu Arengukavas, nõukogu määruses (EÜ) nr 1698/2005 maaelu arengu toetuse kohta sätestatud nõuetest ning vähese tähtsusega abi reeglitest tulenevate piirangutega.

Mittetulundusühingule, sihtasutusele ja kohalikule omavalitsusüksusele antakse projektitoetust kuni 90%, ettevõtjale kuni 60% abikõlblike kulude maksumusest. Infrastruktuuriinvesteeringu korral on toetuse määr kuni 60%. Seltsingute puhul on toetusmäär kuni 100%.

Maksimaalne toetussumma ühe investeeringuobjekti kohta on 200 000 eurot, välja arvatud esimese ja kolmanda telje puhul, mille raames antav toetus võib olla vähese tähtsusega abi (st taotleja võib toetust saada kuni 200 000 eurot kolme aasta jooksul. Seltsingule antakse projektitoetust kuni 10 000 eurot ühe projekti kohta. Kohalik tegevusgrupp võib nii toetusmäärasid kui -summasid vähendada.

Tagasi algusesse

TOETUSE MÄÄRAMINE JA VÄLJAMAKSMINE

PRIA kontrollib vastuvõetud taotluste nõuetekohasust. PRIA teeb taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse hiljemalt 90 tööpäeva jooksul arvestatuna taotluse esitamise kuupäevast.

Projektitoetuse saaja peab teavitama koolituse, seminari, infopäeva või muu ürituse toimumisest PRIAt ja kohalikku tegevusgruppi seitse tööpäeva ette. Vabatahtliku tasustamata töö  tegemise alustamisest tuleb teavitada PRIAt ja kohalikku tegevusgruppi neli tööpäeva ette. Teavitada saab PRIAt saates e-kirja aadressil leader@pria.ee.

Toetuse väljamaksmiseks peab toetuse saaja tegevuse ellu viima või tegema investeeringu ja esitama esmalt kohalikule tegevusgrupile seirendmete kogumiseks ja seejärel PRIA maakondlikusse teenindusbüroosse (kuhu esitati ka projektitoetuse taotlus) investeeringut tõendavad dokumendid kuni neljas osas ühe taotluse kohta hiljemalt kahe aasta jooksul arvates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest, kuid mitte hiljem kui 31.detsembril 2014.aastal.

Alates 13.06.2011 on toetuse saajal võimalik taotleda tegevuse elluviimise rahastamist osaliselt tasutud kuludokumentide alusel (http://www.pria.ee/et/oluline-info/vaade/otka/otka/).

Soovitame kuludeklaratsioonid koos maksenõuet tõendavate dokumentidega esitada läbi e-PRIA või saata maakondliku teenindusbüroo e-posti aadressile.

Tagasi algusesse

LISAINFO JA KONTAKT

Lisainfot saab PRIA maakondlikest teenindusbüroodest ja PRIA keskusest Narva mnt 3, tel 737 7678, faks 737 1201, e-posti aadress info@pria.ee.

NB! Taotluse esitamiseks on teil võimalik endale aeg ette registreerida! Selleks helistage palun PRIA maakondlikku teenindusbüroosse, kus soovite taotlust esitada või kasutage veebipõhist broneeringute süsteemi aadressil www.pria.ee/broneering.

 Tagasi algusesse

TOETUSE LISAMATERJALID

bronn-vaike Arvamuse bänner Infokeskus