Lisatud: 15. juuli 2009

Viimati muudetud: 05. september 2011

A A A
Prindi

Maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise investeeringutoetus (MAK meede 3.1) VÄIKEPROJEKTID 2009

EESMÄRK

Toetuse eesmärgiks on Eesti maaelu arengukava 2007-2013 alusel toetada Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) põllumajandusettevõtjate tootmise mitmekesistamist muu maaettevõtlusega väljaspool põllumajandust ja samuti kohalikul ressursil põhineva, maapiirkonna elukvaliteedi parandamisega seotud mittepõllumajandusliku mikroettevõtluse arendamist. Toetus on suunatud ka ettevõtluse uuenduslikkuse suurendamisele läbi uudsete, sh mobiilsete lahenduste leidmisele kaupade ja teenuste pakkumisel.


VASTUVÕTUAEG JA -KOHT
Taotlusi võetakse vastu 31. augustist kuni 21. septembrini 2009. a  PRIA maakondlikes treenindusbüroodes. PRIA maakondlikud teenindusbürood on avatud esmaspäeviti kl 8.30-18.00, teisipäevast reedeni kl 8.30-16.00. Taotluse esitamise aega on võimalik kõikidele päevadele eelregistreerida infotelefonil  737 7678. Eelregistreerida on võimalik ka PRIA piirkondlikus büroos ja internetipõhises eelregistreerimise süsteemis (www.pria.ee/reg).

Taotlus tuleb esitada kavandatava investeeringuobjekti asukohajärgses PRIA maakondlikus teenindusbüroos.

NB! Investeeringutoetuste uue nõudena tuleb taotlejal lisaks PRIA-le esitatavale taotlusele eelnevalt saata PRIA-le vormikohane avaldus ja äriplaan elektroonselt Microsoft Exceli tarkvaraga töödeldavas vormingus aadressil andmed@pria.ee

 
TOETUSTE TUTVUSTUS/TINGIMUSED
Toetust saab taotleda mikroettevõtja või põllumajandusega tegelev mikroettevõtja, kui investeeringuobjekt asub valla või alla 4000 elanikuga vallasisese linna või kuni 4000 elanikuga väikelinna territooriumil. Erandjuhul saab toetust taotleda kuni keskmise suurusega põllumajandustootja, kui kavandatav tegevus on turustamise eesmärgil biokütuse, biosoojuse või bioelektri tootmine biomassist. Toetust võib taotleda taotleja, kes on enne taotluse esitamise aastat tegutsenud vähemalt ühe kalendriaasta. Toetatavateks tegevusteks on hoonete ja rajatiste ehitamine Ehitusseaduse mõistes (v.a lammutamine) ning hoone parendamine, samuti  masina ja seadme ostmine ning paigaldamine. Investeeringud peavad olema tehtud materiaalsesse põhivarasse, mis on seotud uue käitise rajamise, olemasoleva käitise laiendamise või tegevusega, mis hõlmab olemasoleva käitise toodete või tootmisprotsessi põhjalikku muutmist eelkõige täiustamise, mitmekesistamise või asjakohastamise teel. Toetatava tegevuse hulka loetakse ka investeeringuga seotud turu-uuringu, turundustegevuse kulusid, kavandatava investeeringuobjektiga kaasneva litsentsi, patendi või kasuliku mudeli ostmist ning ehitiste puhul omanikujärelevalvet.  Asendusinvesteeringud ei ole toetatavad, st  investeeringu tulemusena peab ettevõtja laiendama tegevust või laiendama toodangu valikut või muutma põhjalikult tootmisprotsessi.
Maksimaalne toetussumma ühe taotleja kohta on 1 564 660 krooni programmiperioodil. Toetuse määr on kuni 50% investeeringuobjekti maksumusest. Meetme eelarve on 185,7 miljonit krooni.


TOETUSE MÄÄRAMINE JA VÄLJAMAKSMINE

PRIA kontrollib vastuvõetud taotluste nõuetekohasust. Nõuetele vastavaid taotlusi hinnatakse vastavalt määruses toodud hindamiskriteeriumidele ja moodustatakse paremusjärjestus. PRIA teeb taotluse rahuldamise otsuse 100 tööpäeva jooksul taotluse esitamise tähtpäevast arvates (taotlusvooru lõpust).

Toetuse väljamaksmiseks peab toetuse saaja teostama investeeringu ja esitama PRIA-le investeeringut tõendavad dokumendid kuni neljas osas ühe taotluse kohta hiljemalt kahe aasta jooksul toetuse määramise otsusest arvatuna.

 
LISAINFO JA KONTAKT

Lisainfot saab PRIA piirkondlikest büroodest ja Tartu keskusest Narva mnt 3, tel 737 7678, faks 737 1201, e-post: info@pria.ee

Arvamuse bänner bronn-vaike Infokeskus