Lisatud: 07. jaanuar 2009

Viimati muudetud: 09. november 2018

A A A
Prindi

Koolipiimatoetus

NB! Alates 2017/2018 õppeaastast saab koolipiimatoetust taotleda uue koolikava toetuse raames, mille kohta täpsema informatsiooni saamiseks klõpsake palun SIIN.

Allpool olev tekst enam ei kehti!

Koolipiimatoetuse eesmärgiks on soodustada lasteaialaste ning kooliõpilaste hulgas piima ja piimatoodete tarbimist. Koolipiimatoetuse taotlusi saab esitada aastaringselt e-PRIAs, e-posti aadressil turukorraldus@pria.ee või PRIA keskuses aadressil PRIA, Tähe 4, Tartu 51009.


 

EESMÄRK

Koolipiimatoetuse eesmärgiks on soodustada lasteaialaste ning kooliõpilaste hulgas piima ja piimatoodete tarbimist. Koolipiimatoetus võimaldab lasteaialastele ning õpilastele pakkuda abiskeemi raames lubatavaid tooteid soodsama hinnaga.

Tagasi algusesse

 

TAOTLUSTE VASTUVÕTMISE AEG JA KOHT

Koolipiimatoetuse heakskiitmise ja toetus taotlusi võetakse vastu aastaringselt PRIA keskuses aadressil

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet
Tähe 4
51009 Tartu

Toetuse taotlusi on võimalik esitada ka elektrooniliselt e-PRIA portaali vahendusel. Juhime tähelepanu, et e-PRIA kaudu on võimalik esitada ka heakskiidutaotlusi ning heakskiidutaotluse muutmise avaldusi! (e-PRIA kasutusjuhendi leiate siit). Samuti on võimalik taotlusi esitada digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil turukorraldus@pria.ee.

Tagasi algusesse


TOETUSE TUTVUSTUS/TINGIMUSED

Toetust saavad taotleda:

 • haridusasutus (nt lasteaed, algkool, põhikool, gümnaasium),
 • haridusasutust või haridusasutusi esindav juriidiline isik (nt toitlustaja),
 • linna- või vallavalitsus enda territooriumil paiknevate koolide/lasteaedade nimel,
 • piimatoodete pakkuja (nt piimatööstus).

Kolm viimasena nimetatud taotlejat saavad koolipiimatoetust taotleda ainult juhul, kui nad on selles eelnevalt vastavate õppeasutustega kirjalikult kokku leppinud. Õppeasutus peab eelnevalt andma nõusoleku enda nimel koolipiimatoetust taotleda ning kirjalik kokkulepe tuleb PRIA-le esitada koos heakskiidu taotlusega.

Koolipiima võib pakkuda lasteaialastele, I-XII klassi õpilastele ning kutsekeskharidust omandavate õpilaste osas kutseõppeasutus ja rakenduskõrgkool..

Toetuse taotlemiseks peab taotleja olema eelnevalt PRIA poolt heakskiidetud. Heakskiidu taotlemisel kinnitab taotleja esindaja oma allkirjaga, et on teadlik toetuse taotlemisega seonduvatest nõuetest ja tingimustest ning võtab kohustuse neid täita. Heakskiidu taotlusi koolipiimatoetuse taotlemiseks saab PRIA-le esitada jooksvalt - kindlat esitamistähtaega määratud ei ole. Heakskiidu andmine otsustatakse hiljemalt 30.-ndal päeval pärast heakskiidu taotluse esitamist. Toetuse taotlemise aluseks olevat perioodi hakatakse arvestama heakskiidu otsustamise päevale järgnevast tööpäevast. Taotlejale antav heakskiit on tähtajatu.

Heakskiidu taotlemisel tuleb esitada PRIA-le:

 • vormikohane avaldus taotleja andmete kandmiseks põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse juhul, kui tema andmed ei ole juba varem sellesse registrisse kantud;
 • vormikohane heakskiidu taotlus koolipiimatoetuse taotlemiseks. Kui heakskiitu soovitakse saada toetuse taotlemiseks haridusasutus(t)e nimel, tuleb täita ka taotluse lisa;
 • Kui heakskiitu soovitakse saada toetuse taotlemiseks haridusasutus(t)e nimel, tuleb esitada haridusasutus(t)e ja puu- ja köögivilja pakkuja omavaheline kirjalik kokkulepe.

Koolipiimatoetuse saamiseks tuleb esitada vormikohane taotlus kahekuulise perioodi jooksul pakutud piimatoodete alusel. Toetuse taotlemise aluseks olevad perioodid on järgmised:

1. august – 30. september;
1. oktoober - 30. november;
1. detsember - 31. jaanuar;
1. veebruar - 31. märts;
1. aprill - 31. mai;
1. juuni - 31. juuli.

NB! Kui haridusasutuses on kehtestatud põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 24 lõike 7 alusel erinevad koolivaheajad, siis teavitab koolipiimatoetuse taotleja sellest PRIA-t õppeaasta alguses.

Taotlusi võib esitada 5 kuu jooksul arvates taotlemise aluseks oleva perioodi lõpust. Neljandal ja viiendal kuul pärast perioodi lõppu esitatud toetustaotluste puhul vähendatakse toetuse suurust vastavalt 5% ning 10%. Toetus makstakse välja hiljemalt kolme kuu jooksul pärast nõuetekohaselt täidetud ja kehtiva taotluse esitamist. Koolipiimatoetust makstakse tagantjärele eelpool toodud perioodidel ostetud ja tarbitud koguste alusel. Toetatavaks maksimumkoguseks on 0,25 liitrit piima või piimatoodet koolipäevas ühe õpilase kohta.

Koolipiimatoetust saavad heakskiidetud taotlejad taotleda järgnevate toodete pakkumise eest:

1. Tooted rasvasisaldusega vähemalt 3,5%

 • Kuumtöödeldud maitsestamata täispiim rasvasisaldusega vähemalt 3,5%
 • Kuumtöödeldud maitsestatud täispiim rasvasisaldusega vähemalt 3,5%
 • Maitsestamata täispiimajogurt rasvasisaldusega vähemalt 3,5%

2. Tooted rasvasisaldusega 2,2% - 3%

 • Kuumtöödeldud maitsestamata piim rasvasisaldusega 2,5%
 • Kuumtöödeldud maitsestatud piim rasvasisaldusega 2,2% - 2,5%
 • Maitsestamata piimajogurt rasvasisaldusega 2,5% - 3%
 • Keefir rasvasisaldusega 2,5%

3. Tooted rasvasisaldusega 1,5%-1,8%

 • Kuumtöödeldud maitsestamata piim rasvasisaldusega 1,5% - 1,8%
 • Kuumtöödeldud maitsestatud piim rasvasisaldusega 1,5% - 1,8%
 • Maitsestamata piimajogurt rasvasisaldusega 1,5% - 1,8%
 • Vähemalt 1,5% rasvasisaldusega hapupiim
 • Maitsestatud hapupiim rasvasisaldusega vähemalt 1,5%

 

Pakutavad piimatooted peavad olema valmistatud Euroopa Liidus ja ostetud Eestis. Laktoosivaba piima ja piimatoodete tarbimine on lubatud. Koolipiimatoetust ei maksta toidu valmistamiseks kasutatud piima ja piimatoodete eest.

 Tagasi algusesse

 

TOETUSE MAKSMINE

Toetuse saamiseks tuleb heakskiidetud taotlejal esitada PRIA-le vormikohane taotlus. Vastava perioodi kohta on võimalik toetuse saamise aluseks olevaid taotlusi esitada 3 kuu jooksul pärast perioodi lõppu. Taotluse lisa tuleb täita vaid siis, kui taotleja ei ole ise haridusasutus, vaid taotleb toetust haridusasutus(t)e nimel.Kui taotlus esitatakse 4. kuul, vähendatakse toetuse suurust 5%, 5. kuul esitatud taotluste puhul 10%. Toetus makstakse välja hiljemalt kolme kuu jooksul pärast nõuetekohaselt täidetud taotluse esitamist.

NB! Juhime tähelepanu, et alates 1. augustil 2015 algavast taotlusperioodist ei arvestata käibemaksu koolipiimakavas abikõlbliku kuluna. Muudatus tuleneb ühtsest lähenemisest koolitoidukavades (koolipuu ja -köögivilja kava ning koolipiimakava), samuti ei vasta käibemaks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 1308/2013 sätestatud liidu toetuse saamise tingimustele. Seega palume alates „01.08.2015 – 30.09.2015“ taotlusperioodist märkida lastele pakutud toodete maksumused taotlusele ilma käibemaksuta.

Koolipiimatoetust makstakse nii Euroopa Liidu kui ka Eesti eelarvelistest vahenditest. ELi liikmesriikidele on jäetud õigus katta koolipiima tegeliku maksumuse ja ELi poolt antava toetusmäära vahe osaliselt või täielikult riigieelarve vahenditest ning Eestis otsustati seda võimalust kasutada.

Alates 01. augustil 2015 algavast taotlusperioodist on Eesti riigieelarvest makstava toetuse määr 23,69 eurot 100 kg toote kohta, Euroopa Liidu eelarvest makstava toetuse määr on endiselt 18,15 eurot 100 kg toote kohta. Seega makstakse 1 kg toote kohta Eesti riigieelarvest 0,2369 eurot ning EL-i eelarvest 0,1815 eurot toetust. Kokku makstakse 1 kilogrammi tarbitud toote kohta toetust 0,4184 eurot.

Liitrites esitatud tootekoguste puhul kasutatakse toetuse arvutamisel koefitsienti 1,03. Seega on toetuse suurus ühe liitri toote kohta kokku arvestuslikult 0,430952 eurot (Euroopa Liidu toetus 0,186945 eurot ning Eesti riigieelarvest makstav lisatoetus 0,244007 eurot).

 Erandiks on maitsestatud hapupiim (rasvasisaldusega vähemalt 1,5%), mille puhul makstakse toetust üksnes Euroopa Liidu abi määraga, milleks on 0,1815 eurot kilogrammi kohta.

 

EUROOPA LIIDU KOOLIPIIMATEEMALINE PLAKAT

Kuna kogemused on näidanud, et abisaajad ei ole piisavalt teadlikud Euroopa Liidu rollist koolipiima programmis, kehtestas Euroopa Komisjon alates 1. augustist 2008 nõude, et igas koolipiima jagavas haridusasutuses tuleb paigaldada Euroopa Liidu koolipiimateemaline plakat. Koolipiimatooteid jagavad haridusasutused peavad valmistama või laskma valmistada Euroopa Liidu koolipiimateemalise plakati. Plakati miinimumnõuded on järgmised:

Plakati suurus: vähemalt A3
Tähed: vähemalt 1 cm
Pealkiri: Euroopa Liidu koolipiimateemaline plakat
Sisu: haridusasutuse tüüpi arvestades vähemalt järgmine sõnastus:
„Meie [haridusasutuse tüüp (nt lastead/algkool/kool)] jagab Euroopa koolipiima programmi alusel Euroopa Liidu poolt subsideeritud piimatooteid".
Lisaks on soovitav rõhutada toiteväärtuselisi eeliseid ja anda lastele toitumisalaseid suuniseid.
Asukoht: haridusasutuse peasissekäigu juures kohas, kus see on selgelt nähtav ja loetav.
Plakati olemasolu kontrollitakse PRIA kohapealsete kontrollide käigus.

 Tagasi algusesse

 

LISAINFO JA KONTAKT

Lisainfot saab PRIA turukorralduse büroost telefonil 737 1340, e-post turukorraldus@pria.ee.

Tagasi algusesse

 

LISAMATERJALID

Seotud valdkondade uudised

Maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise toetusmeetme raames oli ettevõtjatel võimalus taotleda PRIA vahendusel investeeringutoetust projektidele, mis aitavad mitmekesistada maapiirkondade majandustegevust väljaspool põllumajandustootmist. Toetuse eesmärgiks on maapiirkondades eelduste loomine uute töökohtade tekkeks väljaspool põllumajandussektorit.

Kõik uudised »

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

bronn-vaike Arvamuse bänner Infokeskus