Lisatud: 04. september 2009

Viimati muudetud: 07. september 2011

A A A
Prindi

Uute turgude arendamine ja reklaamikampaaniad (EKF meede 3.4) 2009

EESMÄRK
Toetuse eesmärk on propageerida kalandustoodete tarbimist ja uusi tooteid ning leida kala- ja vesiviljelustoodetele uusi turuväljundeid.

VASTUVÕTUAEG JA -KOHT
Taotlusi võetakse vastu PRIA keskuses ajavahemikul 05.-13. oktoober 2009

TOETUSE TUTVUSTUS/TINGIMUSED
Toetust võib taotleda mittetulundusühing:

- kes on tegutsenud vähemalt viis aastat,

- kelle põhikirjaline eesmärk on olnud seotud kalandustoodete tootmise või töötlemisega vähemalt viimase viie tegutsemisaasta jooksul.

Toetust saab taotleda vaid põllumajandusministri poolt kehtestatud toetuse kasutamise kavas nimetatud projekti elluviimiseks. Selles taotlusvoorus toetatakse messidel osalemist. Toetatav tegevus peab olema suunatud kogu kalamajanduse või tootegrupi, mitte ühe ettevõtja või tema toote edendamisele.

Toetust makstakse kuni 100% abikõlblike kulude maksumusest. Toetuse maksimaalsuurused igale tegevusele on kehtestatud toetuse kasutamise kavas.
Täpsemad toetuse saamise tingimused on kirjas juhendmaterjalis "Abiks Taotlejale".

TOETUSE MÄÄRAMINE JA VÄLJAMAKSMINE
Taotluste läbivaatamine ja otsuste tegemine võib võtta kuni 75 tööpäeva alates taotluste esitamise tähtaja lõppemisest. Toetuse maksmise otsused tehakse 25 tööpäeva jooksul nõuetekohaste väljamaksedokumentide saamisest arvates.

LISAINFO JA KONTAKT
Lisainfot saab kalandustoetuste büroost telefonidel 737 1268 või 737 1378.

 

 

Arvamuse bänner bronn-vaike Infokeskus