Lisatud: 17. märts 2009

Viimati muudetud: 06. september 2011

A A A
Prindi

Loomakasvatusehitise investeeringutoetus (MAK meede 1.4.2) TEINE TAOTLUSVOOR 2008

EESMÄRK
Toetuse eesmärgiks on Eesti maaelu arengukavaga 2007-2013 alusel toetada Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) põllumajandusettevõtjate investeeringuid põllumajandusliku tootmise konkurentsivõime suurendamiseks, sealhulgas soodustada uute tehnoloogiate kasutuselevõtmist. Samuti aitab toetus kaasa keskkonna- ja tööohutuse ning loomade heaolu parandamisega kaasnevate nõuete täitmisele.

 

VASTUVÕTUAEG JA -KOHT
Taotlusi võetakse vastu 24. novembrist kuni 15. detsembrini 2008. a PRIA maakondlikes büroodes

 

TOETUSTE TUTVUSTUS/TINGIMUSED
Toetust võib taotleda veise-, sea-, lamba-, kitse-, hobuse- või linnukasvatusega tegelev ettevõtja, kelle omatoodetud põllumajandussaaduste müügitulu ja omatoodetud põllumajandussaaduste töötlemisest saadud põllumajandustoodete müügitulu kas koos või eraldi oli taotluse esitamise aastale vahetult eelneval majandusaastal vähemalt 50 % ettevõtja kogu müügitulust. Toetust saab veise, sea, lamba, kitse, hobuse või linnu pidamiseks kasutatava loomakasvatushoone või -rajatise või loomade pidamiseks piiritletud ala ehitamiseks Ehitusseaduses sätestatud tingimustel. Lisaks on toetatavad juurdepääsuteede ehitamine, sõnniku-, silo- või söödahoidla ehitamine ja loomakasvatusehitisse paigaldatavate statsionaarsete tehnoloogiliste seadmete ostmine ja paigaldamine.

 

Toetust on võimalik saada  ehitiste puhul ehitusprojektis ette nähtud loomakohtade arvu ja määruse lisas 2 toodud maksimaalse toetatava loomakoha maksumuse järgi (v.a juurdepääsuteed, sõnniku-, silo- või söödahoidlate ehitamine ja nende seadmed), kuid mitte rohkem kui 40% investeeringuobjekti abikõlbuliku kulu maksumusest. Toetuse protsent on kuni 10% suurem noorele ettevõtjale (vanusega kuni 40 a) ja siis, kui investeeringuobjekt asub ebasoodsamas piirkonnas.

 

Toetuse maksimaalne suurus ühe taotleja kohta on 7 823 300 krooni programmperioodi jooksul. Kontserni kuuluvad taotlejad ei saa kontserni kohta toetust rohkem kui 7 823 300 krooni programmperioodi jooksul.

 

Toetuse maksimaalne suurus ühe taotleja kohta selle määruse sätestatud toetuse puhul koos meetme 1.4.1 (Mikropõllumajandusettevõtte arendamise investeeringutoetu) ja meetme 1.4.3 (Bioenergia tootmise investeeringutoetus) raames antava toetusega on 9 387 960 krooni.

 

Kavandatava investeeringu tegemist ei või alustada varem ja investeeringu tegemist tõendavad dokumendid ei või olla väljastatud varem kui taotluse esitamise päevale järgneval päeval.

 

TOETUSE MÄÄRAMINE JA VÄLJAMAKSMINE
PRIA kontrollib vastuvõetud taotluste nõuetekohasust. Nõuetele vastavaid taotlusi hinnatakse vastavalt määruse lisas 5 toodud hindamiskriteeriumidele ja moodustatakse paremusjärjästus. PRIA teeb taotluse rahuldamise otsuse 100 tööpäeva jooksul taotluse esitamise tähtpäevast arvates.

Toetuse väljamaksmiseks peab taotuse saaja investeeringu ellu viima ja esitama PRIA-le investeeringut tõendavad dokumendid kuni neljas osas ühe taotluse kohta hiljemalt kahe aasta jooksul toetuse määramisest arvestatuna.

NB! Seoses loomakasvatusehitiste investeeringutoetuse (meede 1.4.2) määruse 30.07.09 jõustunud muudatuste tulemusena pikeneb 2007. ja 2008. aastal taotluse esitanutel investeeringute tegemise tähtaeg nelja aastani arvates taotluse rahuldamise otsuse tegemise hetkest.

LISAINFO JA KONTAKT
Lisainfot saab PRIA maakondlikest büroodest ja keskusest Tartus, Narva mnt.3

PRIA investeeringutoetuste infotelefon: 737 7678

e-post: pria@pria.ee

 

NB! Taotluse esitamiseks on teil võimalik endale aeg ette registreerida! Selleks helistage palun PRIA maakondlikku büroosse, kus soovite taotlust esitada.

Arvamuse bänner Infokeskus bronn-vaike