Lisatud: 28. november 2008

Viimati muudetud: 20. mai 2010

A A A
Prindi

Loomakasvatusehitise investeeringutoetus (meede 1.4.2) 2008

 

Juhime tähelepanu, et määruse § 10 lg 2 p 5 nimetatud dokumenti, milleks on  tegevuskoha järgse maakonna keskkonnateenistuse õiend keskkonnanõuete osas ettekirjutuste ja süüteo otsuste kontrollimiseks, ei ole vaja esitada. PRIA teostab keskkonnanõuete täitmise kontrollid koostöös Keskkonnainspektsiooniga pärast taotlusvooru lõppu taotlejate nimekirjade alusel. (lisatud 12.12.2007)

 


 EESMÄRK

Toetuse eesmärgiks on Eesti maaelu arengukavaga 2007-2013 alusel toetada Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) põllumajandusettevõtjate investeeringuid põllumajandusliku tootmise konkurentsivõime suurendamiseks, sealhulgas soodustada uute tehnoloogiate kasutusele võtmist. Samuti on eesmärgiks aidata kaas keskkonna- ja tööohutuse ning loomade heaolu parandamisega kaasnevate nõuete täitmisele.

 

VASTUVÕTUAEG JA -KOHT

Taotlusi võetakse vastu 17. detsember kuni 20. veebruar 2008. a PRIA piirkondlikes büroodes. Vastuvõttu ei toimu 21., 27., 28., ja 31.12.2007 ning 02.01.2008.a.

 

TOETUSTE TUTVUSTUS/TINGIMUSED

Toetust võib taotleda veise-, sea-, lamba-, kitse-, hobuse- või linnukasvatusega tegelev ettevõtja, kelle omatoodetud põllumajandussaaduste müügitulu ja omatoodetud põllumajandussaaduste töötlemisest saadud põllumajandustoodete müügitulu kas koos või eraldi oli taotluse esitamise aastale vahetult eelneval majandusaastal vähemalt 50 % ettevõtja kogu müügitulust. Toetust saab veise, sea, lamba, kitse, hobuse või linnu pidamiseks kasutatava loomakasvatushoone või -rajatise või loomade pidamiseks piiritletud ala ehitamiseks Ehitusseaduses sätestatud tingimustel. Lisaks on toetatavad juurdepääsuteede ehitamine, sõnniku-, silo- või söödahoidla ehitamine ja loomakasvatusehitisse paigaldatavate statsionaarsete tehnoloogiliste seadmete ostmine ja paigaldamine.

 

Toetust on võimalik saada  ehitiste puhul (v.a juurdepääsuteed sõnniku-, silo- või söödahoidlate ehitamine ja nende seadmed) ehitusprojektis ette nähtud loomakohtade arvu ja määruse lisas 2 toodud maksimaalse toetatava loomakoha maksumuse järgi, kuid mitte rohkem kui 40% investeeringuobjekti abikõlbuliku kulu maksumusest. Toetuse protsent on kuni 10% suurem noorele ettevõtjale ja samuti kui investeeringuobjekt asub ebasoodsamas piirkonnas.

 

Toetuse maksimaalne suurus ühe taotleja kohta on 7 823 300 krooni programmperioodi jooksul. Kontserni kuuluvad taotlejad ei saa kontserni kohta toetust rohkem kui 7 823 300 krooni programmperioodi jooksul.

 

Toetuse maksimaalne suurus ühe taotleja kohta selle määruse sätestatud toetuse puhul koos meetme 1.4.1 Mikropõllumajandusettevõtte arendamise investeeringutoetus ja meetme1.4.3 Bioenergia tootmise investeeringutoetus raames antava toetusega on       9 387 960 krooni.

 

TOETUSE MÄÄRAMINE JA VÄLJAMAKSMINE

PRIA kontrollib vastuvõetud taotluste nõuetekohasust. Nõuetele vastavaid taotlusi hinnatakse vastavalt määruse lisas 5 toodud hindamiskriteeriumitele ja moodustatakse paremusjärjästus. PRIA teeb taotluse rahuldamise otsuse 100 tööpäeva jooksul taotluse esitamise tähtpäevast arvates.

Toetuse väljamaksmiseks peab taotuse saaja teostama investeeringu ja esitama PRIA-le investeeringut tõendavad dokumendid kuni neljas osas ühe taotluse kohta hiljemalt kahe aasta jooksul toetuse määramisest arvestatuna.

 

NB! Seoses loomakasvatusehitiste investeeringutoetuse (meede 1.4.2) määruse 30.07.09 jõustunud muudatuste tulemusena pikeneb 2007. ja 2008. aastal taotluse esitanutel investeeringute tegemise tähtaeg nelja aastani arvates taotluse rahuldamise otsuse tegemise hetkest.


LISAINFO JA KONTAKT

Lisainfot saa PRIA piirkondlikest büroodest ja Tartu keskusest Narva mnt.3

PRIA Investeeringutoetuste infotelefon: 737 7678

e-post: pria@pria.ee

 

 

Uudised

Eile lõppes maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise investeeringutoetuse taotlusvoor. Ettevõtjatel oli võimalus taotleda PRIA vahendusel investeeringutoetust projektidele, mis aitavad mitmekesistada maapiirkondade majandustegevust väljaspool põllumajandustootmist.

Kõik uudised »

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Arvamuse bänner bronn-vaike Infokeskus