Lisatud: 10. oktoober 2017

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

10Okt2017 Talvise taimkatte nõude täitmisest

Seoses hilise kevadega ja sügiseste vihmadega on PRIA poole pöördunud kliendid murega - kuidas käituda, kui erandlikest asjaoludest tulenevalt ei ole võimalik talvise taimkatte rajamise nõuet vajalikul määral täita, ning milline on nõude täitmata jätmise tagajärg keskkonnasõbraliku majandamise (KSM) ja mahepõllumajandusele ülemineku ning mahepõllumajandusega jätkamise (MAHE) toetusele. KSM taotlemisel peab 1. novembrist 31. märtsini olema talvise taimkatte all 30% toetusõiguslikust maast, MAHE toetuse taotlemisel 20% põllumaast.

Nõude täitmata jätmise mõju

Kui toetusesaaja ei ole saanud vääramatu jõu või erandlike asjaolude tõttu täita kohustusi seoses maaelu arengu toetusmeetmetega, siis määruse nr 640/2014 artikli 4 lõike 1 alalõigu  2 kohaselt tühistatakse vastav makse proportsionaalselt nendeks aastateks, mil vääramatu jõud või erandlikud asjaolud aset leidsid. Tühistatakse üksnes need kohustuse osad, millega seoses ei tekkinud lisakulusid ega jäänud tulu saamata enne vääramatu jõu või erandlike asjaolude esinemist.

Teisisõnu ei saa PRIA KSM või MAHE taotlejale toetust täies mahus maksta, kui talvist taimkatet pole vajalikus ulatuses rajatud. Kui nõude täitmata jätmine on kogu ulatuses tingitud erandlikest asjaoludest, siis taotlejale toetust täies ulatuses ei maksta, kuid nõude täitmata jätmist ei arvestata sellisel juhul rikkumisena. See tähendab, et nõude täitmata jätmisel ei toimu kohustusliku talvise taimkatte nõude osas toetuse vähendamist tavapäraste hindamismaatriksite alusel, vaid erandlike asjaolude puhul leitakse väljamaksmisele mitte kuuluv summa arvestades konkreetse nõude maksumust toetuse ühikumääras.

Toetuse välja maksmata jätmise protsent kujuneb erandlike asjaolude esinemisel hindamismaatriksi alusel. Kõik toetuse nõuete täitmisega seotud hindamismaatriksid on kättesaadavad vastava meetme info juures PRIA kodulehel. Eraldi on välja toodud talvise taimkatte hindamismaatriksid erandlike asjaolude esinemise korral.

 

Hindamismaatriksid on kättesaadavad siin:

KSM toetus: http://www.pria.ee/et/toetused/valdkond/taimekasvatus/ksm2017/

MAHE toetus: http://www.pria.ee/et/toetused/valdkond/taimekasvatus/uus_mah_2017/

Kui tava-maatriksi alusel vähendatakse talvise taimkatte nõude täitmata jätmise korral MAHE toetust kuni 20%, siis erandlike asjaolude puhul ei maksta toetust maksimaalselt kuni 10% ulatuses. KSM kohustusliku talvise taimkatte nõude täitmata jätmise korral on tavaoludes vähendus kuni 30%, erandlike asjaolude esinemisel kuni 17,6%. Samuti ei arvestata erandlike asjaolude esinemisel nõude täitmata jätmist korduvuse hindamisel.

KSM vabatahtlikult valitava veekaitse lisategevuse  nõude - taotleja peab hoidma vähemalt 50% toetusõiguslikust maast taotluse esitamise aasta 1. novembrist kuni järgneva kohustuseaasta 31. märtsini põllumajanduskultuurist koosneva talvise taimkatte all – täitmata jätmisel arvestatakse toetuse välja maksmata jätmise osakaal tavamaatriksi alusel, sest tegemist on eraldiseisva lisatoetusega, mida hüvitatakse vaid eeldusel, et kohustuslik 30% nõue on täidetud.

Kuidas käituda, kui nõuet ei saa erandlike asjaolude tõttu täita?

Taotleja peab PRIAt erandlikest asjaoludest kirjalikult teavitama kas paberkandjal või saates teavituse e-posti aadressil info@pria.ee. Teavitus tuleb esitada hiljemalt 15 tööpäeva jooksul alates hetkest, kui oli selge, et nõude täitmine ei ole võimalik. Teavituses tuleb ära tuua talvise taimkatte alla planeeritud põllud, millele ei olnud erandlike asjaolude tõttu võimalik talvist taimkatet rajada. Enne teavituse esitamist peab taotleja olema veendunud, et talvist taimkatet ei ole võimalik rajada ka algselt talvise taimkatte alla mitte planeeritud põldudele.

 

Lisa:

Hindamismaatriksid talvise taimkatte nõude täitmata jätmisel erandlike ilmastikuolude tõttu

Perioodi 2014-2020 KSM kohustus:

Taotleja peab hoidma vähemalt 30% toetusõiguslikust maast kohustuseaasta 1. novembrist kuni järgneva kohustuseaasta 31. märtsini põllumajanduskultuurist koosneva talvise taimkatte all.

RIKKUMISE RASKUS

Koef. 1,0. Talvise taimkatteta põllul võib leostuda toitaineid ja seeläbi halveneda vee kvaliteet.

ULATUS

Protsent, mis jääb 17,6%-st puudu

KESTUS

Koef. 1,0. Järgmisel aastal on võimalik talvine taimkate rajada.

Kui taotleja ei ole nõuet seoses erandlike asjaolude tõttu saanud täita, jäetakse toetus maksimaalselt 17,6% (talvise taimkatte nõude maksumus toetusmaksest) ulatuses välja maksmata.

Ulatuse leidmise näide: Toetusõiguslik maa on kokku 30 ha, sellest 17,6% on (30x17,6/100) 5,28 ha. Talvise taimkatte all 3 ha ehk 10% (3x100/30) toetusõiguslikust maast. Protsent, mille ulatuses jäetakse toetus välja maksmata 17,6-10=7,6%.

Protsent, mille ulatuses toetust ei maksta: ulatuse % x raskuse koef x kestuse koef, nt 7,6x1,0x1,0=7,6%.

Erandlike asjaolude esinemisel ei arvestata nõude täitmata jätmist korduvuse hindamisel.

Perioodi 2014-2020 MAH kohustus:

Taotleja hoiab vähemalt 20% põllumajandusliku majapidamise põllumaast igal kohustuseaastal 1. novembrist kuni järgneva kohustuseaasta 31. märtsini põllumajanduskultuurist koosneva talvise taimkatte all.

RIKKUMISE RASKUS

Koef. 1,0. Talvise taimkatteta põllul võib leostuda toitaineid ja seeläbi halveneda vee kvaliteet.

ULATUS

Protsent, mis jääb 10%-st puudu

KESTUS

Koef. 1,0. Järgmisel aastal on võimalik talvine taimkate rajada.

Kui taotleja ei ole nõuet seoses erandlike asjaolude tõttu saanud täita, jäetakse toetus maksimaalselt 10% ulatuses välja maksmata.

Ulatuse leidmise näide: Põllumaa on kokku 20 ha, sellest 10% on (20x10/100) 2 ha. Talvise taimkatte all on 1 ha ehk 5% (1x100/20) põllumaast. Protsent, mille ulatuses jäetakse toetus välja maksmata 10-5=5%.

Protsent, mille ulatuses toetust ei maksta: ulatuse % x raskuse koef x kestuse koef, nt 5x1,0x1,0=5%.

Erandlike asjaolude esinemisel ei arvestata nõude täitmata jätmist korduvuse hindamisel.

Uudised

Tänavu sügisel on kätte jõudnud esimesed kaheaastased tähtajad, mil maaelu arengukava 2014-2020 (MAK) meetmetest määratud investeeringutoetuste kättesaamiseks peavad toetusesaajatel olema investeeringud lõpetatud. Hiljuti jõustunud määrus võimaldab teatud tingimustel tähtaega pikendada.

Kõik uudised »

avatud taotlusvoorud

Koolipuuvilja ja -köögivilja toetus + seotud tegevused

Leader-meetme raames antav projektitoetus (MAK 2014-2020 meede 19.2, 19.3)

Koolipiimatoetus

Piima- ja piimatoodete sektori tootmise kavandamise kokkulepped

Keskmise suurusega ettevõtjate ja suurettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetus (MAK 2014-2020 meede 4.2.2) KOLMAS TAOTLUSVOOR 2017

Koolikava toetus

Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine (EMKF meede 3.3 projektitoetus) 2016-2019

Algatusrühma koostöötegevused (EMKF meede 3.4) 2016-2019

Rannapüügilaeva energiatõhususe parendamise toetus (EMKF meede 1.21) 2017

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi tegemise toetus (EMKF meede 4.4.3) 2017

Merekeskkonna bioloogilise mitmekesisuse ja ökosüsteemide kaitse ning taastamise toetus (EMKF meede 1.18) 2017

Vesiviljeluse innovatsioonitoetus (EMKF meede 2.1) 2017

Kalapüügi innovatsioonitoetus (EMKF meede 1.1) 2017

Püügivahendi parendamise toetus (EMKF meede 1.15) 2017

Kalapüügi- või vesiviljelustoodete tootja või töötleja koolitustoetus 2017

Merekeskkonna alaste teadmiste parendamise toetus (EMKF meede 8.3) 2017

Uute toodete, tavade, protsesside ja tehnoloogiate arendamise toetus (MAK 2014-2020 meede 16.2) KOLMAS TAOTLUSVOOR 2017

Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamise ja hoiu investeeringutoetus (MAK 2014-2020 meede 4.3.2) 2017 III taotlusvoor

Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamise ning hoiu investeeringutoetus riigi poolt korrashoitavate ühiseesvoolude uuendamiseks (MAK 2014-2020 meede 4.3.1) KOLMAS TAOTLUSVOOR 2017

Liitu infokirja listiga

Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Infokeskus Arvamuse bänner bronn-vaike