Lisatud: 09. jaanuar 2007

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

09Jan2007 Selgitus võlgadega seotud toimingutele

Kui pärast toetuse väljamaksmist selgub, et toetusraha on makstud alusetult või toetuse saaja on seda mittesihipäraselt kasutanud, tuleb see  toetuse saajalt tagasi nõuda. Kui palju tagasi nõutakse, millistel tingimustel ja mis alustel, saab toetuse saaja teada tagasinõudmise käskkirja väljavõttelt, mis saadetakse talle posti teel. Kui toetuse saaja ei nõustu käskkirjas oleva otsusega, on tal õigus esitada PRIA-le vaie 30 päeva jooksul.

 

Võlasumma saab taotleja ise esimesel võimalusel tasuda tehes ülekande:

 

Makse saaja: Rahandusministeerium

        Arveldusarve: Ãœhispank  10220028801019

                                      Viitenumber:  2500070538

                       Summa:  Käskkirja väljavõttel näidatud võlasumma

 

Kui taotleja ei ole veel võlasummat PRIAle tasunud ning talle on PRIA poolt määratud juba uus toetus või toetused, siis teostatakse tasaarveldamine, st. makstakse taotlejale välja tema võla võrra väiksem summa toetust.

 

Kui võlg on suurem kui uus määratud toetus, siis taotleja toetust ei saa ning tal võib jääda endiselt veel mingi osa võlast PRIAle tasuda üles.

 

NB!  Tasaarveldamiseks on reeglid, millest PRIA oma maksete tasaarveldamise juures kinni peab pidama.

·         Ãœhtse pindalatoetuse (ÃœPT) põhimakseid tohib tasaarveldada ainult ühtse pindalatoetuse põhimakse võlgadega, ÃœPT lisamaksete võlgadega ja maaelu arengukava meetmete võlgadega.

 

·         Maaelu arengukava toetuste makseid ei tohi tasaarveldada ei  ÃœPT põhimakse ega ÃœPT lisamaksete võlgadega.

 

·         Maaelu arengukava toetuste makseid ja ÃœPT lisamakseid tohib tasaarveldada sama toetuse uute maksetega.

 

·         Kui taotlejale on määratud Eesti riiklikke toetusi, eraladustamise või riikliku ladustamise eest makseid, koolipiimatoetust, tagatise tagastamisi, muude piimarasvaga seotud toetusi, samuti ka sekkumistegevusena mesindustoetust, siis nende toetuste võlgnevusi tohib tasaarveldada ainult sama toetuse uute maksetega.

 

·         Tasaarveldada tohib ka eksporditoetuse makseid eksporditoetuse võlgadega ning non-annex 1 eksporditoetuse võlgadega, non-annex 1 eksporditoetuse makseid tohib tasaarveldada eksporditoetuse võlgadega ja non-annex 1 eksporditoetuse võlgadega.

 

Kui taotleja pole ise oma võlga tasunud ning PRIA ei ole saanud tekkinud võlga tasaarveldada ka uute taotlejale määratud toetussummadega või on tasaarveldus teostatud osaliselt, siis koostatakse toetuse tagasinõudmiseks ettekirjutus.

 

Enne 1. jaanuari 2007 tekkinud võlgnevuste kohta ettekirjutused koostatakse pärast seda, kui on teostatud kõik tasaarveldused 2006. aasta eest määratavate toetustega. Seega ei pruugi paljud põllumajandustootjad ettekirjutust saadagi, kui tekkinud võlgnevused on 2006. aasta eest määratud toetustega täielikult tasaarveldatud.

 

Ettekirjutus saadetakse taotlejale posti teel väljastusteatega tähtkirjaga või antakse ettekirjutuse saajale kätte allkirja vastu teatisel.

 

Taotlejale tehakse lisaks võla põhisummale ettekirjutusega teatavaks, kas ta võlale arvutatakse juurde viivist või lisaks viivisele ka intressi.

 

!        Kui võlg tekib taotlejapoolse rikkumise või valede andmete esitamise tõttu, peab taotleja PRIA-le tagasi maksma ka põhivõlale juurdearvutatud intressi, mida hakatakse arvutama ettekirjutuse kättesaamise kuupäevale järgnevast päevast ning arvutatakse kuni taotlejapoolse tagasimaksmisele või PRIA poolse tasaarveldamisele eelneva  kuupäevani.

 

Taotleja peab ettekirjutuses näidatud summa tasuma 30 päeva jooksul alates ettekirjutuse kättesaamisest. Ettekirjutuse täitmata jätmise korral võib PRIA pöörduda kohtusse.

 

!        Kui taotleja viivitab tagasimaksmisega ja teeb seda alles pärast 30 päeva möödumist, siis alates 31. päevast ehk võlatähtaja möödumisest hakkab PRIA tema võlale juurde arvutama viivist  0,1% päevas (põhivõla summast). Viivist arvutatakse taotlejapoolse tagasimaksmisele või PRIA poolse tasaarveldamisele eelneva  kuupäevani.

 

Kuna intressimäär on otseses seoses TALIBORiga (Eesti pankadevaheline hoiuintressimäär), mille määr muutub pidevalt, leitakse intressimäär igale võlale eraldi. Intressimäär kehtib konkreetsele võlale 6 kuud järjest ning seejärel arvutatakse välja uus intressimäär.

Intressimäär saadakse, kui võladokumendi kättesaamise päevale eelneva tööpäeva 6 kuu TALIBORile liidetakse 5 % ja jagatakse saadud summa 360-ga.

 

Näide: TALIBOR 3,65% + 5% = 8,65%, seega 8,65:360=0,024 % päevas.

 

Kui ettekirjutuselt nähtub, et võlale võib olla tasumise hetkeks juurde arvutatud ka intressi või viivist või isegi mõlemaid, tuleks võla tasujal vahetult enne võla tasumist helistada PRIAsse, et teada saada oma täpne võla summa (tel.7371 351; 7377 624).

 

Makseteatis saadetakse PRIA poolt peale väljamaksete teostamist nendele taotlejatele, kelle makseid võlgade võrra vähendati ehk tasaarveldati. Makseteatiselt näeb taotleja, kui suur oli määratud toetus, palju moodustas tasaarveldatud võlasummast intress (juhul kui võlg oli tekkinud taotlejapoolse rikkumise tulemusel) ning viivis (juhul kui taotleja polnud võlga tasunud ettekirjutuses märgitud tähtajaks), kui suur oli põhivõla summa, mis maksest maha arvati ning lõpuks järgi jäänud ning väljamakstud summa. Makseteatisel on ka PRIA töötaja telefoninumber, millelt saab taotleja vajaduse korral selgitust makseteatisel olevate summade kohta.

 

Kord kvartalis saadab PRIA oma võlglastele ka meeldetuletusteatised, millelt taotleja näeb, mis kuupäeva seisuga millist liiki võlg või võlad tal veel tasumata on ja kas ning kui palju on neile juurde arvutatud ka viivist või intressi.

bronn-vaike Infokeskus Arvamuse bänner