Lisatud: 21. veebruar 2017

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

21Veebr2017 PRIAst saab toetust ettevõtte tulemuslikkuse parandamiseks

27. veebruaril avame e-PRIAs põllumajandusettevõtjate tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetuse taotluste eeltäitmise, 6.-13. märtsil saab taotlusi e-PRIA kaudu esitada.

Põllumajandusettevõtete tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus on Eesti maaelu arengukava 2014–2020 meetme 4 „Investeeringud materiaalsesse varasse” tegevuse alaliik. Meetme eesmärgiks on põllumajandusettevõtjate tulemuslikkuse parandamine läbi tootmise kaasajastamise ja ühise majandustegevuse edendamise, keskkonnahoidlike põllumajandus- ja loomakasvatusehitiste rajamise ning uuendamise ja keskkonnasõbraliku energia tarnekindluse suurendamise.

2017. aasta taotlusvooruks on kavandatud eelarve 22,5 miljonit eurot, mis jaotub järgmiste valdkondade vahel: teravilja, õliseemnete ja valgurikaste taimede kasvatamine – 5 625 000 eurot; piimatootmine – 6 750 000 eurot; loomakasvatus (v.a piimatootmine ja mesindus) – 5 625 000 eurot;
 muu põllumajandustootmine – 4 500 000 eurot. Üks taotleja võib saada MAKi perioodil toetust kokku kuni 500 000 eurot.

Olulisemad muudatused võrreldes varasemaga

Uue toetatava tegevusena lisandus niisutussüsteemide rajamine. Toetust võib saada niisutussüsteemi ehitamiseks ja niisutamiseks vajaliku statsionaarse seadme ostmiseks ning vajadusel paigaldamiseks. Niisutussüsteem tuleb ehitada kas ehitusseadustikus või maaparandusseaduses sätestatud tingimustel.

Suurendati toetuse määra (kuni 70% tegevuse maksumusest) neile, kelle põllumajanduslike toodete müügitulust moodustab üle 50% puuvilja- või marjakasvatuse toodete või nende töötlemisel saadud toodete müügitulu ja kes taotlevad toetust niisutussüsteemi ehitamiseks või niisutuseks vajalike statsionaarsete seadmete ostmiseks.

Füüsilisest isikust ettevõtja (FIE), kes on üle võtnud teise FIE, saab edaspidi toetust taotleda enne ülevõtmisest kahe aasta möödumist. Ülevõetud FIE ei pea oma tegevust täielikult lõpetama, vaid ainult põllumajanduslik osa tuleb täielikult üle anda. Muudes valdkondades võib FIE edasi tegutseda. Käibemaksukohustuslike FIEde müügitulu kontrollimisel asendati tuludeklaratsioonide e-vormi vaatlemine käibedeklaratsioonide vaatlemisega.

Üldised nõuded toetuse taotlemisel

Toetust saab taotleda ettevõtja, kes on tegutsenud vähemalt kaks eelnenud majandusaastat põllumajandustootjana. Mõlemal majandusaastal peab olema üle 50% ettevõtte müügitulust põllumajanduslik. Taotleja omatoodetud põllumajandustoodete ja nende töötlemisel saadud toodete müügitulu peab taotlemisele vahetult eelnenud majandusaastal olema olnud suurem kui 14 000 eurot ja vahetult eelnenud teisel majandusaastal suurem kui 1200 eurot.

Toetuse taotlejaks saab olla ka tulundusühistu, kes on Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse tähenduses tunnustatud põllumajandussektori tootjarühm või vastab meetme tingimustes sätestatud nõuetele.

Nende nõuete loetelu ei ole täielik. Sõltuvalt taotleja tüübist või kavandatavatest investeeringutest tuleb täita erinevaid spetsiifilisi nõudeid, mille kohta palume täpsemalt lugeda meetme määrusest.

Toetatavad tegevused

Toetust saab taotleda:

põllumajandusliku tootmishoone ja rajatise ehitamiseks ning sellesse paigaldatava või sinna juurde kuuluva statsionaarse seadme ostmiseks või paigaldamiseks;

biomassist elektri, soojuse, vedelkütuse või gaasi tootmiseks vajaliku hoone ja rajatise ehitamiseks ning sellesse paigaldatava statsionaarse seadme jm vajaliku sisseseade ostmiseks või paigaldamiseks;

põllumajandusmasina ümberehitamiseks biogaasi või biokütuse tarbimisele;

viljapuuaedade ja marjaistandike rajamiseks ning laiendamiseks vajaliku paljundusmaterjali ostmiseks või istutamiseks;

istandike piirdeaedade ning konstruktsioonide ostmiseks ja paigaldamiseks;

mesindus- ja seenekasvatusinventari ja -seadmete ostmiseks või paigaldamiseks;

põllumajandussaaduste tootmiseks, säilitamiseks ja toodangu esmamüügi eelseks ettevalmistuseks vajalike mobiilsete masinate ja seadmete ostmiseks;

niisutussüsteemi ehitamiseks ja niisutuseks vajaliku statsionaarse seadme ostmiseks ning paigaldamiseks.

Mobiilsete masinate või seadmete ostmine on toetatav juhul, kui need objektid on kantud võrdlushindade kataloogi. Hinnakataloogis olevaid objekte saab vaadata e-PRIA keskkonnas ja selleks ei pea kasutaja end autentima.

Ehitusinvesteeringute korral tuleb hinnapakkumuse vormina kasutada PRIA kodulehel olevat ehituse hinnapakkumuse vormi.

PRIA soovitused

Soovitame toetustaotluse täitmisega alustada varakult, et kõik vajalikud tegevused saaksid  tehtud ja vajadusel jõuaks ka ettetulevad probleemid lahendusteni. Taotluste eeltäitmisega saab alustada 27. veebruarist, esitamise võimalus tekib alates 6. märtsist.

Taotluste esitamise e-teenus on ülesehitatud selliselt, et süsteem kontrollib ja võrdleb pidevalt andmeid erinevate registritega (Äriregister, Ehitisregister, Kinnistusraamat jne). Kui taotleja hinnangul  ei ole süsteemi poolt ettekuvatavad andmed õiged, siis palume pöörduda vastava registripidaja poole, et andmed korrektseks saaks. PRIA ise teistes registrites andmeid muuta ei saa.

Taotluse täitmisel e-PRIAs hätta jäädes või veateadete ilmumisel saab PRIA infotelefonilt 737 7678 igakülgset abi. Lisaks saab kasutada ekraanijagamise teenust, kus PRIA teenistuja saab kliendi e-PRIA ekraanipildi enda arvutis ette võtta. PRIA infotelefon ei paku siiski abi taotluse sisulisel koostamisel, vaid tehniliste tõrgete lahendamisel.

Toetustaotluste menetlemisel tuleb ette, et andmete täpsustamiseks või täiendavate dokumentide esitamiseks teeb PRIA klientidele järelepärimisi. Taotluste kiiremaks menetlemiseks on oluline, et vastused laekuksid hiljemalt järelepärimises viidatud tähtajaks ja vastatakse kõikidele küsimustele, mis järelepärimises esitati. Otsused toetustaotluste kohta teeb PRIA hiljemalt 13. juuliks.

Uudised

18. septembrist 9. oktoobrini on ettevõtjatel võimalus taotleda PRIA vahendusel investeeringutoetust projektidele, mis aitavad mitmekesistada maapiirkondade majandustegevust väljaspool põllumajandustootmist.

Kõik uudised »

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Infokeskus bronn-vaike Arvamuse bänner