Lisatud: 06. detsember 2007

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

06Det2007 Mikropõllumajandusettevõtted saavad taotleda investeeringutoetust

Toetuse eesmärgiks on toetada põllumajandusettevõtjate investeeringuid ja suurendada konkurentsivõimet, ajakohastada põllumajandussektorit, parandada toodangu kvaliteeti ja  aidata kaasa keskkonna ning loomade heaolu parandamisele. Samuti on eesmärgiks säilitada tööhõivet põllumajanduses.

PRIA maaelu investeeringutoetuste büroo peaspetsialisti Eha Hainsoo sõnul saavad toetust taotleda põllumajandusettevõtted, kes vastavad mikroettevõtete kriteeriumidele. “Täpsemalt on need tingimused lahti kirjutatud PRIA koduleheküljel, samuti saab infomaterjale taotlusvooru alguses PRIA piirkondlikest büroodest,” ütles Hainsoo. Põllumajandustootjaks loetakse ka aianduse ja mesindusega tegelevad ettevõtjad ning seene- ja marjakasvatajad.

“Endine põllumajanduse investeeringutoetuse skeem on sisuliselt jaotatud kaheks: mikropõllumajandustootjate toetus ja toetus loomakasvatusehitistele,” tõi Hainsoo välja muudatuse toetusskeemides. Seetõttu peab taotleja arvestama, et toetust ei saa selle meetme raames taotleda nendele investeeringutele, mida toetatakse loomakasvatusehitiste investeeringutoetuse kaudu.

Toetust saab taotleda ka mitu ettevõtjat ühiselt, kui investeeringuobjekt kuulub nende kaasomandisse, kuid siis peavad kõik need ettevõtted vastama seatud kriteeriumidele.

Toetatavate tegevuste nimekirja ei piirata väga rangelt – põllumajandustootja saab soetada vajalikku tehnikat ja ehitada hooneid tootmiseks vajalikus ulatuses. “Samas ei toetata asendusinvesteeringuid,” tõi Hainsoo välja veel ühe kriteeriumi.

Hainsoo sõnul hüvitatakse toetusega reeglina kuni 40% investeeringuobjekti abikõlblikust maksumusest, traktorite ostu puhul on selleks protsendiks 35. “Noortele ja ebasoodsamates piirkondades tegutsevate ettevõtjate puhul on need määrad veel kõrgemad, ulatudes kuni 60%ni.”

Toetuse maksimaalne suurus ühe taotleja kohta on kuni 1 564 660 krooni kokku aastatel 2007–2013. Kui toetust taotleb tulundusühistu või vähemalt kolm taotlejat ühiselt, on toetuse maksimaalne suurus kuni 4 693 980 krooni programmiperioodil kokku. “Samas ei tohi üks taotleja üksi, tulundusühistu liikmena ja teiste taotlejatega ühiselt taotleda toetust kokku rohkem kui 3 129 320 krooni kogu perioodil,” tõi Hainsoo välja veel ühe tingimuse. Detsembris algava taotlusvooru eelarveks on kokku planeeritud ca 450 mln krooni.

Kui varasematel aastatel võis alustada investeeringu tegemisega alles pärast toetuse määramist, siis tänavu võib toetust taotleda ka investeeringutele, mille tegemisega on alustatud käesoleva aasta jooksul.

Toetuse taotlemiseks peab vajalikud dokumendid, vormid ja infomaterjali leiab Hainsoo sõnul PRIA kodulehelt ja piirkondlikest büroodest. Nõuetele vastavaid taotlusi hinnatakse vastavalt hindamiskriteeriumidele, need on avalikud ja kõik saavad nendega tutvuda. “Kriteeriumide alusel moodustatakse pingerida ning vastavalt eelarvele saavad rohkem punkte saanud ka toetust,” ütles Hainsoo. PRIA teeb taotluse rahuldamise või taotluse rahuldamata jätmise otsuse 90 tööpäeva jooksul pärast taotlusvooru lõppu.

Lisaks baaskriteeriumide kontrollimisele taotlusi ka hinnatakse ning eelistatud on väiksema müügituluga ettevõtjaid. Samuti saavad eelistuse varasematel perioodidel vähem või üldse mitte toetust saanud taotlejad, noored ettevõtjad, lisandväärtuse andmisega tegelevad ettvõtjad ja suurema põllumajandusliku müügitulu osakaaluga ettevõtjad.

Toetuse maksab PRIA taotlejale välja alles pärast investeeringu tegemist ja kõikide nõutud dokumentide esitamist. “Pärast investeeringu tegemist tõendavate dokumentide esitamist kontrollivad meie inspektorid eranditult kõik objektid üle ja kui ka kohapeal selgub, et kõik on tehtud korrektselt, makstakse toetus taotlejale välja,” selgitas Hainsoo.

Toetusega tehtud investeeringut on taotlejal kohustus kasutada sihipäraselt veel järgmise viie aasta jooksul alates viimasest väljamaksest.

Taotluste vastuvõtt toimub kuni 31. jaanuarini 2008. Lisainfot toetuse kohta saab PRIA kodulehelt www.pria.ee, PRIA piirkondlikest büroodest ja keskusest Tartus Narva mnt 3, tel 737 1287.

 

Arvamuse bänner Infokeskus bronn-vaike