Lisatud: 25. oktoober 2015

Viimati muudetud: 05. november 2015

A A A
Prindi rss

Teadmiseks

25Okt2015 Sihipärane kasutus - kohustus, mille täitmata jätmisel nõutakse toetussummad tagasi.

Esimene 2014-2020 eelarveperioodi taotluste esitamise täisaasta hakkab lõppema ja mitmed uue perioodi investeeringumeetmed on juba jõudnud taotluste rahuldamisotsusteni. Möödunud 2007-2013 eelarveperiood ei ole aga veel sugugi lõppenud, sest meetmemäärused panid toetuse saajale kohustuse investeeringuobjekti säilitada ja sihipäraselt kasutada vähemalt viie aasta jooksul arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest. Sama nõue hakkab kehtima ka uuel perioodil taotletud toetuste osas.

Kuigi suurem osa toetusesaajaid kasutavad tehtud investeeringuobjekte sihipäraselt, näitavad PRIA järelkontrollid siiski kahjuks, et umbes viiendikul kontrollitud toetusesaajatest esineb suuremaid või väiksemaid probleeme. Juhime seetõttu taaskord kõigi investeeringutoetuste taotlejate tähelepanu sellele, et juba enne toetuse taotlemist on oluline enda jaoks kogu investeeringuobjekti kasutamisega seonduv läbi mõelda ning probleemide tekkimisel on mõistlik ka PRIAt võimalikult varakult teavitada.

Olukorrad, mis toetuste sihipärase kasutamisega seoses muret tekitavad ja millega PRIA järelkontrolle läbi viivad ametnikud igal aastal kokku puutuvad, võivad olla oma olemuselt üsna erinevad. Näiteks võib olla toetuse abil ehitatud laut, kuid ettevõttel puuduvad loomad ja seetõttu ei ole laut kasutuses. Või on saadud toetust küll külamaja rekonstrueerimise esimese etapi jaoks, kuid järgnevateks etappideks enam mitte ning seetõttu pole hoone valmis saanud ja sihipärane kasutamine pole võimalik. Samuti esineb juhtumeid, kus investeeringuobjekti ei kasuta toetuse saaja ise, vaid rendib seda kellelegi kolmandale välja – ka sellisel juhul ei kasuta toetuse saaja investeeringuobjekti sihipäraselt. Mõne toetusmeetme puhul võib tulenevalt toetuse saamise nõuetest probleeme tekitada ka olukord, kui ettevõtjal puudub investeeringuobjektiga seotud müügitulu.

Käesoleval aastal on PRIA ametnikud oktoobri lõpu seisuga vormistanud 97 järelkontrolliakti, millest 22 puhul on esinenud erinevaid probleeme. Nende juhtumite puhul jagunevad probleemkohad järgnevalt:Iga sellist avastatud juhtumit vaatab PRIA eraldiseisvana. Reeglina annab PRIA kliendile võimaluse selgituste andmiseks ning tõendite esitamiseks. Olenevalt konkreetsest olukorrast võib lahendus olla erinev - kui toetuse saaja ei kasuta investeeringuobjekti sihipäraselt, siis on PRIAl õigus koostada ettekirjutus objekti sihipärasesse kasutusse võtmiseks või välja makstud toetus olenevalt olukorrast kas osaliselt või täielikult tagasi nõuda.

Eeltoodud probleemide vältimiseks on oluline, et investeeringutoetuste taotlejad oleks juba enne taotlema asumist teadlikud ega unustaks ka edaspidi, et toetuse saaja peab investeeringuobjekti peale toetuse saamist sihipäraselt kasutama - see on kohustus, mille täitmata jätmisel nõutakse saadud toetussummad tagasi. Hilisemate probleemide vältimiseks on mõistilk investeeringuobjektiga seotud sisulistest muudatustest või muredest (ka nt vargustest vms) PRIAt kohe teavitada.

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Infokeskus Arvamuse bänner bronn-vaike