Lisatud: 25. oktoober 2015

Viimati muudetud: 06. november 2015

A A A
Prindi rss

Teadmiseks

25Okt2015 Lõppenud taotlusvoorud - oktoober 2015

Alljärgnevalt leiate lühida kokkuvõtte oktoobris 2015 lõppenud taotlusvoorudest.

 10. septembrist kuni 10. oktoobrini 2015 oli võimalik PRIA vahendusel taotleda praktikatoetust, mille eesmärk on osaliselt hüvitada põllumajandustootja või põllumajandustoodete töötleja ettevõttes toimuva põllu- ja maamajanduse valdkonna õppekaval õppiva õpilase või üliõpilase praktika juhendamise ja korraldamise kulud.  Kokku esitati taotlusvoorus 71 taotlust.
Taotlusvooru eelarve oli 150 000 eurot. Toetus kantakse taotleja arvelduskontole 45  tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtpäevast, kuid mitte hiljem kui 13. detsembril.

 

28. septembrist kuni 2. oktoobrini oli võimalik taotleda praktikatoetust ka kalapüügi- või vesiviljelustoodete tootja või töötleja ettevõttes korraldatava kalandusega seotud erialal õppiva õpilase või üliõpilase õppepraktika kulude katmiseks. Taotlusvoorus esitati 2 taotlust, mille osas teeb PRIA otsused hiljemalt 4. detsembriks 2015.a.
Taotlusvooru eelarve oli 15 000 eurot.

 

Kalapüügi-või vesiviljelustoodete tootja või töötleja praktikatoetusega samaaegselt - 28.septembrist 2. oktoobrini oli võimalik taotleda ka samale sihtgrupile suunatud koolitustoetust. Koolitustoetust võib taotleda kalapüügi- või vesiviljelustoodete tootmise või töötlemisega tegelev äriühing või füüsilisest isikust ettevõtja, kes on tasunud enda või oma ettevõtte töötaja  koolitusteenuse eest.
Taotlusvoorus esitati 10 taotlust, millest 2 annulleeriti. Kokku taotleti toetust summas 5591,91 eurot, taotlusvooru planeeritud eelarve oli 5000 eurot.
Taotluste menetlemiseks oli ette nähtud 20 tööpäeva alates nõuetekohase taotluse esitamisest, kuid PRIA pikendas otsuste tegemise tähtaega.

 

Toetusmeetme üldeesmärk on maatulundusmaa viljelusväärtuse suurendamine ja sihtotstarbelise kasutuse tagamine korrastatud kuivendussüsteemide kaudu. Toetuse spetsiifiline eesmärk on parandada riigi poolt korrashoitavate ühiseesvoolude tehnilist ja ökoloogilist seisukorda. Taotlusvoorus 5.-12.oktoobrini esitati PRIAle kokku 17 taotlust koondsummas 886 742 eurot. Taotlusvooru eelarve oli 900 000 eurot ja seega rahuldatakse kõik nõuetekohased taotlused.
PRIA teeb otsused 60 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtajast - hiljemalt 7. jaanuariks 2016.

 

Sarnaselt eelmise toetusega, on ka käesoleva toetuse üldeesmärk maatulundusmaa viljelusväärtuse suurendamine ja sihtotstarbelise kasutuse tagamine korrastatud kuivendussüsteemide ja juurdepääsuteede kaudu. Spetsiifilisteks eesmärkideks on põllu- ja erametsamajanduse tootmistingimuste tasakaalustamine erinevates maapiirkondades, vähendades ebasoodsast veerežiimist tingitud põllumajandustootmise riske ja suurendades erametsa tootlikkust. Samuti üleujutusohtude vähendamine ja eesvoolude isepuhastamisvõime suurendamine, hajukoormuse leviku vähendamine ning maaparanduse ühistegevuse arendamine, mis aitab terviklikult maaparandussüsteeme korrastada.

Taotlusvoorus 5.-12 oktoobrini esitati kokku 49 taotlust, summas 8,4 miljonit eurot. Saabunud taotlustest kolm otsustati jätta läbi vaatamata, kuna taotlusdokumentides esines olulisi puuduseid.
Taotlusvooru eelarve on 6 miljonit eurot. PRIA teeb otsused 90 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtajast - hiljemalt 19. veebruariks 2016.

 

Toetuse eesmärgiks on nii siseriikliku kui ka rahvusvahelise koostöö arendamine, mis aitab kaasa tipptasemel teadusuuringute ja tehnoloogia ning põllumajandustootjate, ettevõtjate ja nõustamisteenuste osutajate vahelise seose tugevnemisele.
Taotlusvoorus 12. oktoobrist kuni 16. oktoobrini 2015 esitati toetuse saamiseks 10 tegevuskava. Tegevuskavadega taotletud toetuse kogusumma oli 7 506 750 eurot. Tegevusvaldkondade lõikes jagunesid taotlused järgnevalt:

Klaster

Taotluse arv

Taotletud toetuse summa

Aiandussaaduste tootmine ja töötlemine

1

800 000

Liha tootmine ja töötlemine

2

1 598 700

Mahepõllumajandussaaduste tootmine ja töötlemine

2

1 596 640

Piima tootmine ja töötlemine

1

800 000

Põllukultuuride tootmine ja töötlemine

3

2 095 410

Muu

1

616 000

Taotlusvoor kokku

10

7 506 750

MAK 2014–2020 programmperioodiks kavandatud eelarve meetmele on 8,4 miljonit eurot, millest 4  miljonit eurot on kavandatud 2015. aasta taotlusvooruks.
PRIA teeb tegevuskava osalise või täieliku heakskiitmise otsuse või heaks kiitmata jätmise otsuse 100 tööpäeva jooksul tegevuskava esitamise tähtajast arvates, s.o 10. märtsiks 2016.

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

bronn-vaike Infokeskus Arvamuse bänner