Lisatud: 28. detsember 2009

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

28Det2009 Keskkonnasõbraliku majandamise ja loomade karjatamise toetused jõuavad taotlejateni täies mahus

Kuigi tänavu laekus keskkonnasõbraliku majandamise (KSM) toetuse ja loomade karjatamise toetuse (LKT) taotlusi rohkem kui eelarvevahendite jaotamisel esialgu prognoositi, otsustas põllumajandusminister jätta toetusmäära vähendamata, mistõttu jõuavad toetused kõigi nõuetekohaste taotlejateni täies mahus. KSM toetuse taotlejatel jääb toetusmäär samaks ka järgnevatel aastatel.

KSM puhul on toetus ühe hektari toetusõigusliku maa kohta põhitegevuse nõuete järgimise eest 550 krooni aastas ning põhi- ja lisategevuse nõuete järgimise eest kokku 900 krooni aastas; LKT puhul on toetus 800 krooni veise ja hobuse ning 144 krooni lamba ja kitse kohta aastas.

Tänavu 2.-21. maini kestnud taotlusperioodi jooksul laekus PRIA-sse 2156 avaldust KSM toetuse ja 2332 avaldust LKT taotlemiseks. 2009. aastal laekunud taotluste põhjal kuulub väljamaksmisele vastavalt ligi 394 miljonit ja ligi 83 miljonit krooni, mis on oluliselt rohkem kui 2009. aasta esialgne eelarve ette nägi.

Mõlema toetuse taotlemisega kaasnes viieaastane kohustuseperiood. Kuna Eesti maaelu arengukavas 2007-2013 püstitatud eesmärk KSM kogupindala osas on täidetud, saavad järgnevatel aastatel toetusskeemiga liituda vaid eelmise programmiperioodi keskkonnasõbraliku tootmise toetuse ning mahepõllumajandusliku tootmise toetuse kohustuse lõpetajad. Samuti on eesmärk saavutatud LKT loomade arvu osas ning üldjuhul ei saa ka selle toetusega edaspidi liituda.

KSM on eelarveliselt Eesti maaelu arengukava 2007-2013 põllumajandusliku keskkonnatoetuse suurim meede, mille põhieesmärk on soodustada keskkonnasõbralike majandamisviiside rakendamist ning kaitsta ja suurendada bioloogilist ja maastikulist mitmekesisust. Sellega hüvitatakse taotlejatele keskkonnasõbraliku majandamisega kaasnevad lisakulud ja saamata jäänud tulu. Toetus hõlmab sisu ja hüvitise määra poolest kaht erinevat taset: põhitegevust ning põhi- ja lisategevust.

Loomade karjatamise toetuse eesmärk on ühelt poolt tagada ja suurendada loomade heaolu, teisalt aga aidata kaasa karjamaade hooldamisele, bioloogilise ja maastikulise mitmekesisuse säilitamisele ning karjatamise traditsiooni jätkumisele Eestis.

LKT ja KSM toetuse rahuldamise otsused tehakse vastavalt 2010. aasta 25. jaanuariks ja 1. veebruariks ning toetused makstakse välja hiljemalt 30. juuniks.

avatud taotlusvoorud

Koolipuuvilja ja -köögivilja toetus + seotud tegevused

Leader-meetme raames antav projektitoetus (MAK 2014-2020 meede 19.2, 19.3)

Koolipiimatoetus

Piima- ja piimatoodete sektori tootmise kavandamise kokkulepped

Koolikava toetus

Nõustajate koolitustoetus

Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine (EMKF meede 3.3 projektitoetus) 2016-2019

Algatusrühma koostöötegevused (EMKF meede 3.4) 2016-2019

Rannapüügilaeva energiatõhususe parendamise toetus (EMKF meede 1.21) 2017

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi tegemise toetus (EMKF meede 4.4.3) 2017

Merekeskkonna bioloogilise mitmekesisuse ja ökosüsteemide kaitse ning taastamise toetus (EMKF meede 1.18) 2017

Vesiviljeluse innovatsioonitoetus (EMKF meede 2.1) 2017

Kalapüügi innovatsioonitoetus (EMKF meede 1.1) 2017

Püügivahendi parendamise toetus (EMKF meede 1.15) 2017

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodetele uute turgude leidmise ning kalapüügi- ja vesiviljelustoodete teavitus ja tutvustuskampaaniate toetus (EMKF meede 4.3) 2017

Kalapüügi- või vesiviljelustoodete tootja või töötleja praktikatoetus 2017

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemise energia- ja ressursisäästlikumaks muutmise toetus (EMKF meede 4.4.4) 2017

Uute toodete, tavade, protsesside ja tehnoloogiate arendamise toetus (MAK 2014-2020 meede 16.2) KOLMAS TAOTLUSVOOR 2017

Tootjarühma loomise ja arendamise toetus (MAK 2007-2013 meede 1.9) 2017

Tootjarühma loomise ja arendamise toetus (MAK 2014-2020 meede 9.1) 2017

Liitu infokirja listiga

struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Arvamuse bänner Infokeskus bronn-vaike