Lisatud: 22. veebruar 2019

Viimati muudetud: 25. veebruar 2019

A A A
Prindi rss

Uudised

22Veebr2019 Kellel on täiendava otsetoetuse toetusõigus?

Täiendava otsetoetuse toetusõigused põhinevad ajaloolistel ehk varasemate taotlusperioodide andmetel põllumajandusministri asjaomase aasta määrustes sätestatud korras kindlaks määratud ühikutel. Juba kolmandat aastat saab PRIA kaudu taotleda viit liiki üleminekutoetust, mis eeldavad täiendava otsetoetuse toetusõiguste olemasolu. Need on:

  • Veise üleminekutoetus veise täiendava otsetoetuse toetusõiguse alusel.
  • Piima üleminekutoetus piima täiendava otsetoetuse toetusõiguse alusel.
  • Ute üleminekutoetus ute täiendava otsetoetuse toetusõiguse alusel.
  • Põllumajanduskultuuri üleminekutoetus põllumajanduskultuuri täiendava otsetoetuse toetusõiguse alusel.
  • Heinaseemne üleminekutoetus heinaseemne täiendava otsetoetuse toetusõiguse alusel.

Juhiseid üleminekutoetuste taotlemiseks asuvad siin.
PRIA määras täiendava otsetoetuse toetusõigused isikutele 1. jaanuaril 2010. Alates 2013. aastast loetakse täiendava otsetoetuse toetusõigusi vastava üleminekutoetuse toetusõigusteks. Andmed isikutele määratud toetusõiguste kohta on leitavad siit.  

 

  1. Veise täiendava otsetoetuse (VEI) toetusõiguse määramise aluseks on 2006. aastal veise kasvatamise täiendava otsetoetuse menetlemise käigus kindlaks määratud veiste loomühikud ja ammlehma kasvatamise täiendava otsetoetuse taotluse menetlemise käigus kindlaksmääratud nende piimalehmade loomühikud, kes olid 14. veebruari 2006. aasta seisuga lihaveiste jõudluskontrolli all ja kellel oli nimetatud tähtpäevale eelnenud aasta jooksul sündinud vähemalt 50%-lise lihatõu veresusega vasikas.
  2. Piima täiendava otsetoetuse (PII) toetusõiguse määramise aluseks on 31. märtsi 2007. aasta seisuga määratud piima tootmiskvoodi kilogrammid.
  3. Ute täiendava otsetoetuse (LUT) toetusõiguse määramise aluseks on 2007. aastal ute kasvatamise täiendava otsetoetuse menetlemise käigus kindlaks määratud uttede arv, mis ei ole väiksem kui kümme.
  4. Põllumajanduskultuuri täiendava otsetoetuse (PTO, PTO2) toetusõiguse määramise aluseks on 2006. a põllumajanduskultuuri kasvatamise täiendava otsetoetuse (PTO) taotluse menetlemise käigus kindlaks määratud nende hektarite arv, millel kasvatati nõukogu määruse (EÜ) nr 1782/2003 artiklis 141 ja IX lisas nimetatud põllukultuure, samuti 2008. a põllukultuuri kasvatamise täiendava otsetoetuse (PTO2) taotluse menetlemise käigus kindlaks määratud hektarite arv.
  5. Heinaseemne täiendava otsetoetuse (SEL) toetusõiguse määramise aluseks on 2006. aastal põllumajanduskultuuri kasvatamise täiendava otsetoetuse taotluse menetlemise käigus kindlaks määratud ja 2006. aastal Taimetoodangu Inspektsiooni poolt põldtunnustatud nende heinaseemnepõldude hektarite arv, millel kasvatati nõukogu määruse (EÜ) nr 1782/2003 XI lisa punktides 3 ja 4 nimetatud liigi seemet, välja arvatud hariliku herne (Pisum sativum L. (partim)) ja põldoa (Vicia faba L. (partim)) seeme.

 

Ainult VEI, PII; LUT ja PTO/PTO2 toetusõigused on üleantavad ehk neid on võimalik võõrandada ja pärimise teel üle võtta, SEL toetusõigust on võimalik ainult pärimise teel üle võtta. Võõrandamise teel saadud toetusõigusi ei ole võimalik teistkordselt üle anda, välja arvatud ülenejale ja alanejale sugulasele ning külgjoones sugulasele ja abikaasale, kui on toimunud põllumajandusliku majapidamise üleandmine samale isikule. See piirang on kehtestatud selleks, et soodustada eeskätt põlvkondade vahetust ja toetusõiguste jäämist põllumajandusega tegelevatele isikutele. Nimetatud piirang ei kehti juhtudel, kui tegemist on toetusõiguse pärimisega.

 

Toetusõiguse pärimise korral on samuti vaja esitada PRIAle täiendava otsetoetuse toetusõiguste üleandmise-ülevõtmise teade (vorm PT52) ja lisaks pärimisõigust tõendavad dokumendid, milleks on lihtkoopia pärimistunnistusest, sundosa saaja tunnistusest või tunnistuse kavandist (vt pärimisseadus § 171, 173, 174). Kui toetusõigused pärib isik, kes ei ole ise PRIA klient ja ei soovi nende alusel vastavaid toetusi taotleda, saab soovi korral anda need kolmandale isikule, kes siis esitab vajaliku vormi ja lisadokumendid, et tõendada õigust teotusõigused üle võtta.

 

Toetusõigused ei ole seotud maa ega loomadega, mille alusel nad kunagi määrati, mis tähendab, et kui põllumajandusmaa või –loom oli renditud või muul õiguslikul alusel isiku kasutuses, siis kasutusõiguse lõppedes ei lähe toetusõigus üle uuele põllumajandusmaa või –looma omanikule. Kui toetusõigust omav isik tegeleb põllumajandusega ja vastab üleminekutoetuse saamise tingimustele, siis on tal võimalik vastavat toetust taotlema tulla.

Toetusõigused on isikupõhised ja nende üleandmine teisele isikule on vabatahtlik.

Toetusõigusi saab vaadata ja vajadusel üle anda vana e-PRIAs teenuses „Pindalatoetused“ – „Andmete esitamine“ – „Täiendava otsetoetuse toetusõiguste vaatamine ja üleandmine“. Omandatud toetusõiguste ülevõtmise kohta saab PRIAle esitada ka täiendava otsetoetuse toetusõiguste üleandmise vormi PT52, (kättesaadav kodulehel) koos loomakasvatuse toetuste taotluse või pindalatoetuste taotlusega, et neid arvestataks toetuste määramisel ja maksmisel. Vorm saab esitada e-PRIA teenuse „Dokumendi üleslaadimine (loomatoetuste taotluse lisadokumentide esitamiseks)“ või „Dokumendi üleslaadimine (pindalatoetuste taotluse lisadokumentide esitamiseks)“ kaudu. Toetusõiguste üleandmise vorm tuleb VEI, PII ja LUT toetuse puhul esitada hiljemalt taotluse esitamise aasta 21. märtsiks ja PTO/PTO2 puhul hiljemalt 17. juuniks. Dokumentide esitamata jätmisel või hiljem esitamisel ei teki taotlejal õigust üle võetud ühikute eest vormi esitamise aastal toetust saada.

 

Kui toetusõigust omav FIE on oma tegevuse lõpetanud ja soovib oma FIE nimel olevad toetusõigused viia üle enda kui füüsilise isiku nimele või kolmanda isiku nimele, siis peab ta esitama ka vormi PT52. Kui tegevuse lõpetanud ettevõtte nimelt soovitakse toetusõigusi kolmandale isikule üle anda, siis tuleb lisaks vormile PT52 esitada tõendid selle kohta, et üleandja nimelt toimingut teostaval isikul on selleks olemas vastav õigus. Sellised juhtumid vaatab PRIA eraldi üle ja selgitab välja, kas toetusõiguste üleandmist saab arvestada või mitte.

Kui PRIA ei saa toetusõiguste üleandmist arvestada, siis teavitab ta keeldumise põhjusest nii toetusõiguste üleandjat kui ülevõtjat.

 

Toetusõiguste üleandmise vorm tuleb käesoleval aastal esitada hiljemalt pindalatoetuste taotluse esitamise viimaseks päevaks, so 17. juuniks. Dokumentide esitamata jätmisel või hiljem esitamisel ei teki taotlejal õigust üle võetud ühikute eest toetust saada.

Infokeskus Arvamuse bänner bronn-vaike