Lisatud: 09. märts 2017

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

09Mar2017 EKF 2007–2013 toel investeeriti kalandusse 111 miljonit eurot

Euroopa Kalandusfondi (EKF) 2007–2013 abil toetati kalandussektori arengut 111 miljoni euroga. Üheks suurimaks saavutuseks on toetuste abil saavutatud tasakaal kalavarude ja –traalpüügilaevastiku püügivõimsuse vahel, selgus EKF 2007–2013 kogu programmiperioodi kokkuvõtvast rakenduskava seirearuandest.

EKF 2007–2013 toetuste eesmärk oli aidata sektoril kohaneda muutuvate vajadustega, muutuda majanduslikult paindlikuks ja sotsiaalselt ning ökoloogiliselt jätkusuutlikuks.

„Fondi rakendamine kulges oodatult heas koostöös sektoriga ja algselt kavandatud eesmärgid said üldiselt täidetud“, ütles kalanduspoliitika ja välissuhete asekantsler Olavi Petron. „Üks suur saavutus on kalavarude ja –traalpüügilaevastiku püügivõimsuse vahel saavutatud tasakaal ja tänu püügikorraldusele on püügivõimsuse ülejääk kontrolli all.“

Seirearuande hinnangul oli suureks saavutuseks ka erialast kaasaaegset oskusteavet, koolitusi ja nõustamist andva kalanduse teabekeskuse loomine. Teabekeskus ühendab kalapüüdjaid, –töötlejaid, vesiviljelusega tegelejaid ja teadusasutusi. „Eesti kalandussektoris puudus seni niivõrd tõhus teadlaste ja kalurite koostöö. Teabekeskuse toetamist jätkame ka Eesti Merendus- ja Kalandusfondist (EMKF) perioodil 2014–2020,“ ütles Petron.

 

Aruandest selgus, et tänu kalanduspiirkondade meetmele kujunesid välja kohalikke kalureid ühendavad kalanduse tegevusgrupid, mis loovad võimaluse koostööks kohalikul tasandil ning tagavad kalanduspiirkondade jätkusuutliku arengu. Samuti toetati tootjate ühistegevust ning tehtud ühisinvesteeringud aitasid tootjatel tulla toime turu kriisidega ja leida paremaid võimalusi välisturgudele sisenemiseks. EKF 2007-2013 oli ka üks esimesi fonde, kus rakendati finantsinstrumenti.

EKF 2007–2013 raames rakendati kokku 13 meedet, mis jagunesid 5 prioriteetse suuna vahel. Väljamakstud toetussumma on 111 miljonit eurot, millest 83,2 miljonit eurot on finantseeritud Euroopa Liidu (EL) vahenditest. Kogu fondi eelarvest kasutati reaalselt 98,4 protsenti.

EKF 2007–2013 oli programm, mis pakkus rahalisi vahendeid EL ühise kalamajanduspoliitika rakendamiseks ning jagas mitmeid investeeringutoetusi kalandussektori ettevõtetele ja rannikualade asumitele.

EKF 2007–2013 korraldusasutus oli Maaeluministeerium. Taotlusi toetuste saamiseks võttis vastu ning toetusrahasid maksis välja Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA).

avatud taotlusvoorud

Piimatoodete sekkumiskokkuost

Koolipuuvilja ja -köögivilja toetus + seotud tegevused

Leader-meetme raames antav projektitoetus (MAK 2014-2020 meede 19.2, 19.3)

Koolipiimatoetus

Piima- ja piimatoodete sektori tootmise kavandamise kokkulepped

Piimatootmise vähendamise toetus

Metsaala arengu ja metsade elujõulisuse parandamise investeeringutoetus (MAK 2014-2020 meede 8) 2017 III voor

Ohustatud tõugu looma pidamise toetus (MAK 2007-2013 meede 2.3.3) 2017

Ohustatud tõugu looma pidamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.6) 2017

Loomade heaolu toetus (MAK 2014-2020 meede 14.1) 2017

Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine (EMKF meede 3.3 projektitoetus) 2016-2019

Algatusrühma koostöötegevused (EMKF meede 3.4) 2016-2019

Rannapüügilaeva energiatõhususe parendamise toetus (EMKF meede 1.21) 2017

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi tegemise toetus (EMKF meede 4.4.3) 2017

Merekeskkonna bioloogilise mitmekesisuse ja ökosüsteemide kaitse ning taastamise toetus (EMKF meede 1.18) 2017

Mahepõllumajandusliku tootmise toetus (MAK 2007-2013 meede 2.3.2) 2017

Keskkonnasõbraliku aianduse toetus puuvilja- ja marjakasvatuse ning sellega seotud tegevuste elluviimise eest (MAK 2014-2020 meede 10.1.4) 2017

Keskkonnasõbraliku aianduse toetus köögivilja-, ravimtaime- ja maitsetaimekasvatuse ning maasikakasvatuse eest (MAK 2014-2020 meede 10.1.4) 2017

Puu- ja köögiviljade kasvatamise otsetoetus 2017

Põllumajanduskultuuri ja heinaseemne üleminekutoetus 2017

Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa kohta antava toetuse taotlemine (MAK 2014-2020 meede 12.1) 2017

Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.5) 2017

Kohalikku sorti taimede ('Sangaste’ rukis) kasvatamise toetus (MAK 2007-2013 meede 2.3.4) 2017

Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus (MAK 2007-2013 meede 2.3.5) 2017

Noore põllumajandustootja toetus 2017

Väikepõllumajandustootja toetus 2017

Pindalatoetused 2017 ÜLDINFO

Ühtne pindalatoetus ning kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade toetus 2017

Liitu infokirja listiga

Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Infokeskus Arvamuse bänner bronn-vaike