Lisatud: 31. oktoober 2007

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

31Okt2007 Detsembri algusest saab jälle maaparandustoetust taotleda

Maaparandustoetust, ametliku nimega põllu- ja metsamajanduse infrastruktuuri investeeringutoetus, saab taotleda Maaelu Arengukava 2007-2013 raames. Toetustaotluste vastuvõtt toimub PRIA piirkondlikes büroodes alates 3. detsembrist kuni 17. jaanuarini välja arvatud 21. detsember – 2. jaanuar.

 

PRIA maaelu investeeringutoetuste büroo peaspetsialist Eva-Kadri Rossneri sõnul on toetatavad ka tegevused, mis on tehtud 2007. aastal enne taotluse esitamist, kuid sellisel juhul tuleb taotlus esitada kindlasti 2007. aasta jooksul. „See tähendab siis, et taotlus peab meile laekuma hiljemalt 20. detsembril,“ rõhutas Rossner. Juhul kui kulutuste tegemisega ei ole 2007. aastal alustatud, siis on aega taotlus esitada kuni 17. jaanuarini 2008. a.  Uuendustööde tegemisega ei tohi alustada ja investeeringu tegemist tõendavad dokumendid ei või olla väljastatud varem kui toetuse taotluse esitamisele järgneval päeval. Järgnevatel programmperioodi aastatel kehtib viimane reegel kõikide tegevuste osas.

 

Rohkem toetatavaid tegevusi

Rossneri sõnul on meetme eesmärgid ja toetatavad tegevused võrreldes varasemate aastatega laienenud. Nii on toetatavad investeeringud maaparandussüsteemi ehitamiseks, rekonstrueerimiseks ja uuendamiseks, sh maaparandussüsteemi keskkonnarajatised ja teenindavad teed. Oluliselt on laienenud juurdepääsuteede ehitamise ja rekonstrueerimise osa, kus toetust on võimalik saada teele juurdepääsuks põllumajandusmaale, aga ka erametsamaale, põllumajanduslikele tootmishoonetele ja erametsa tarbeks rajatud tuletõrjetiigi veevõtukohale.

 

„Seejuures peab tee jääma eraomandisse,“ selgitas Rossner ning lisas, et uus toetatav tegevus on erametsa tarbeks tuletõrjetiikide ehitamine või rekonstrueerimine koos veevõtu- ja loomade joomiskohaga. Endiselt saab toetust ka ettevalmistavate tööde tegemiseks ning uuendusena on käesoleval programmperioodil võimalus taotleda toetust omanikujärelevalve teostamiseks kavandatavale ehitus- ja rekonstrueerimistööle.

 

Toetuse taotlejateks võivad olla nii põllumajandusega tegelevad ettevõtjad, erametsaomanikest ettevõtjad, metsa- ja maaparandusühistud ning mittetulundusühistud. „Täpsemat infot taotlejale esitatavate nõuete kohta saab PRIA piirkondlikest büroodest ja koduleheküljelt,“ lisas Rossner.

 

Toetuse protsendid muutunud

„Väga palju on muutunud toetuse protsendid kogu investeeringu maksumusest,“ tõi Rossner välja veel ühe suure erinevuse võrreldes varasemate aastate taotlusvoorudega. Kui enne oli toetuse protsent seotud eelkõige taotlejaga, siis nüüd on toetuse protsendid diferentseeritud nii vastavalt maaparandussüsteemi tüübile kui ka taotleja olemusele. Täpsem loetelu sellest, milline taotleja millise protsendi ulatuses toetust saab, leiab PRIA koduleheküljelt.

 

Taotlusi hinnatakse vastavalt hindamiskriteeriumitele. „Need kriteeriumid on avalikud ja kõik saavad nendega tutvuda,“ tutvustas Rossner toetuse määramise skeemi. „Kriteeriumide alusel moodustatakse pingerida ning vastavalt eelarvele saavad pingereas paremad ka toetust,“  ütles Rossner ning lisas, et hindamisel annavad lisapunkte avalike huvide- ja ühistegevusega arvestamine.

 

Võrreldes varasema perioodiga on märgatavalt suurendatud ka toetuse maksimaalseid piirmäärasid.
Maaparandussüsteemi ehitamise ja rekonstrueerimise puhul võib toetust taotleda kuni 5 miljonit krooni kalendriaastas, kuid mitte rohkem kui 15  miljonit krooni kogu programmiperioodil kokku. Uuendamise korral on vastavad numbrid 2  ja 5  miljonit krooni, juurdepääsuteede ehitamisel ja rekonstrueerimisel 2 ja 6 miljonit krooni  ning erametsa tarbeks tuletõrjetiigi ehitamiseks ja rekonstrueerimiseks kuni 1 ja 3 miljonit krooni.

 

Toetuse maksimaalne suurus ühe taotleja kohta kõikide tegevuste puhul kokku on 8 miljonit krooni kalendriaastas ja 16  miljonit krooni programmiperioodil.

 

PRIA peaspetsialist Eva-Kadri Rossner rõhutas veel, et taotluse koostamisel tuleb kindlasti jälgida, et  taotlusvooru jooksul saab iga taotleja esitada ainult ühe taotluse. „Seega tuleb planeeritavad tegevused eelnevalt hästi läbi mõelda,“ pani ta taotlejatele südamele.

 

Pärast taotluse esitamist kontrollib PRIA taotluse ja taotleja nõuetele vastavust määruses sätestatud kriteeriumitele. Nõuetele vastavaid taotlusi hinnatakse vastavalt põllumajandusministri määruses kehtestatud hindamiskriteeriumitele. PRIA teeb taotluse rahuldamise või taotluse rahuldamata jätmise otsuse 90 tööpäeva jooksul taotluse esitamise tähtpäevast arvates. 

 

Lisainfot toetuse kohta saab PRIA kodulehelt,  PRIA piirkondlikest büroodest ja Tartu keskusest Narva mnt 3,  tel 737 1289.

Uudised

Loe, kuidas PRIA teostab põldude seiret satelliidiga ja millised tähelepanekud klientidele edaspidi rohumaade hooldamisel kasuks tulevad.

Kõik uudised »

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Arvamuse bänner bronn-vaike Infokeskus