Lisatud: 16. august 2019

Viimati muudetud: 30. august 2019

A A A
Prindi rss

Uudised

16Aug2019 Avatud ja saabuvad taotlusvoorud - august- september 2019

Avatud taotlusvoorus - august 2019

Meetme nimetus Vastuvõtt Eelarve (mln €) Toetuse määramine Toetuse maksmine
Kalapüügi- ja vesiviljelustoodetele uute turgude leidmise ning kalapüügi- ja vesiviljelustoodete teavitus- ja tutvustuskampaaniate toetus
EMKF 4.3 meede
 17.12.18-31.12.19  0,7  50 tööpäeva arvates taotluse esitamise tähtpäevast   25 tööpäeva jooksul arvates nõuetekohaste dokumentide saamisest
LEADER kohalikuks arenguks
MAK 19 meede
 avatud läbi aasta  72,3   hiljemalt 60 tööpäeva (vajadusel 90 tööpäeva) jooksul arvates päevast, mil kohalik tegevusgrupp esitas PRIAle projektitaotluste paremusjärjestuse ettepaneku  *
Algatusrühma koostöötegevused
EMKF 3.4 meede
 avatud läbi aasta  2,5   hiljemalt 45 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise kuupäevast  25 tööpäeva jooksul arvates maksetaotluse esitamise kuupäevas
Kalanduspiirkonna kohaliku arengustrateegia rakendamine (projektitoetus) EMKF 3.3 meede  avatud läbi aasta  20  50 tööpäeva jooksul toetustaotluse ja algatusrühma dokumentide esitamisest arvates algatusrühma poolt  25 tööpäeva jooksul nõuetekohase väljamaksetaotluse esitamisest arvates
Koolikava toetus  avatud läbi aasta  0,84   3 kuu jooksul taotluse esitamisest  

 *LEADER-meede: toetuse väljamaksmiseks peab projektitoetuse saaja tegevuse ellu viima või tegema investeeringu ja esitama elektrooniliselt läbi e-PRIA investeeringut tõendavad dokumendid kuni neljas osas ühe taotluse kohta kuni 2 aasta jooksul arvates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest, kuid mitte hiljem kui 31.detsembril 2022.aastal.

Ühisprojektis kavandatud tegevuste elluviimise või investeeringu tegemise korral tuleb tõendavad dokumendid esitada läbi e-PRIA kuni 4 aasta jooksul, koostööprojekti korral (koostööprojekte saavad teha ainult  tegevusgrupid) kuni 3 aasta jooksul, kuid mitte hiljem kui 31.detsembril 2022. aastal.

Kui investeeringuobjekt soetatakse liisinglepingu alusel, siis võib  toetuse saaja tegevuse elluviimist tõendavad dokumendid esitada kuni 4 osas ühe taotluse kohta viie aasta jooksul arvates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest.

Loe lisaks siit.

Saabuvad taotlusvoorud - august - september 2019

 

Meetme nimetus Vastuvõtt Eelarve (mln €) Toetuse määramine Toetuse maksmine

Vesiviljeluseettevõtte negatiivse keskkonnamõju vähendamise toetus

EMKF 2.3 meede
26-30.8.19  3,8 45 tööpäeva jooksul nõuetekohase taotluse saamisest arvates 25 tööpäeva jooksul arvates nõuetekohaste maksetaotluse dokumentide saamisest
Põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetus
MAK 6.1 meede
eeltäitmine 21-27.08.19
vastuvõtt 28.8-4.9.19
 5 60 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtpäevast 30 tööpäeva jooksul arvates taotluse rahuldamise otsuse tegemise päevast
Põllumajandustoodete ja toiduainete kvaliteedikavas osalemise toetus MAK 3.1 meede 29.8.-5.9.19  0,15 50 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise kuupäevast so. hiljemalt 14. novembriks 2019 3 kuu jooksul arvates nõuetekohase maksetaotluse saamisest 
Maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise investeeringutoetus
MAK 6.4 meede
18.9.-9.10.19  12 100 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtpäevast 3 kuu jooksul nõuetekohaste dokumentide saamisest
Uute toodete, tavade, protsesside ja tehnoloogiate arendamise toetus
MAK meede 16.2
5.9-12.9.19  3,39 100 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtpäevast  3 kuu jooksul nõuetekohaste dokumentide saamisest
Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemise energia- ja ressursisäästlikumaks muutmise toetus
EMKF meed 4.4.4
*  2 45 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtpäevast 25 tööpäeva jooksul arvates nõuetekohase maksetaotluse saamisest 
Kalapüügi- või vesiviljelustoodete sertifitseerimise- ja turu-uuringute tegemise toetus
EMKF meede 4.3.2
*  0,46 45 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtpäevast 25 tööpäeva jooksul arvates nõuetekohase maksetaotluse saamisest 

* voorude ajad täpsustamisel

Infokeskus bronn-vaike Arvamuse bänner