Lisatud: 20. veebruar 2018

Viimati muudetud: 16. veebruar 2009

A A A
Prindi rss

PRIA Uudised

20Veebr2018 PRIA maksis eelmisel aastal toetusteks 306,7 miljonit eurot

2017. aastal maksis Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA) 21 085 kliendile kokku 306 705 759 eurot ameti vahendatud toetusi. 13 toetusesaajal ületasid  saadud summad miljon eurot.

Paljud soovisid toetusi mitmest meetmest – väljamakseid tegi PRIA 2017.a kokku rohkem kui 63 000 taotluse põhjal. Mullu põllumajandustootjatele, kalandussektorile, avaliku sektori asutustele, MTÜdele jt välja makstud toetuste kogusumma oli 2016.a-ga võrreldes ligi 58 miljonit eurot suurem.

„Mitmes valdkonnas on PRIAga seotud sihtgrupid majanduslikest raskustest välja tulnud, samuti on tõusnud toodangu turuhinnad. Ettevõtjate tahe investeerida on selgelt kasvanud ja selleks kasutatakse toetuste abi,“ ütles PRIA peadirektor Jaan Kallas. Enamik rahastusperioodiks 2014-2020 planeeritud Maaelu Arengukava (MAK) ja Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi (EMKF) toetusmeetmeid oli eelmiseks aastaks juba rakendatud.

Investeeringutoetused makstakse enamasti välja mitte määramise aegu, vaid siis, kui toetusesaaja kavandatu ellu viib ja kulutusi tõendavad dokumendid esitab – selleks on aega kaks aastat. „Kui eelmisel rahastusperioodil taotlesid paljud ettevõtjad selle tähtaja pikendamist, siis praegu läheb projektide elluviimine ladusalt,“ ütles Kallas. „Tähtajad investeeringute tegemiseks hakkasid MAKi esimeste taotlusvoorude toetuste saajatel mullu kätte jõudma ja kindlasti mõjutas ka see väljamakstud summa tõusu.“

Käesoleva perioodi MAKi eelarvest oli PRIA 2017.a lõpuks määramisotsuseid teinud üle 507 mln euro kasutamiseks ja neist toetustest välja maksnud 31,17%. „Selle näitaja poolest on Eestis MAKi toetuste kasutamise tempo hea, EL liikmesriikide keskmine oli 25,9%,“ tõdes PRIA peadirektor. EMKF meetmed on rakendunud MAKi omist aeglasemas tempos.

Suurima osa, üle kolmandiku mullu makstud toetustest moodustasid 15 liiki pindala- ja loomapõhised otsetoetused ja üleminekutoetused – kokku 143,2 mln eurot. Samale sektorile maksti ka 53,8 mln eurot MAKi loomade ja põldudega seotud põllumajanduslikke toetusi. Toetuste abil hooldatakse Eestis ligi miljonit hektarit põllumajandusmaad ning poollooduslikke kooslusi.

Kokku ligi 16,5 mln eurot maksis PRIA erakorralist toetust sea- ja piimalehmakasvatajatele (nn kohandamistoetus ja piimatootmise vähendamise toetus) ning köögiviljakasvatajatele seoses probleemse saagikoristusega.

Ligi 50 mln eurot said põllumajandus- ja metsaettevõtjad, toiduainete töötlejad, noortalunikud ja maamajanduse mitmekesistajad MAK toetusi, mille abil teha investeeringuid põhivarasse, likvideerida metsakahjustusi, alustada maal põllumajanduslikku ettevõtlust noortalunikena, korrastada maaparanduslikke taristuid, arendada ettevõtlust väljaspool traditsioonilist põllumajandustootmist jne. Investeeringute tegijaid abistas lisaks 8,9 mln euro ulatuses MAKist rahastatav nn finantsinstrument – võimalus saada Maaelu Edendamise SA kaudu soodsat laenu oma projekti rahastamiseks.

LEADER-programmi raames maksis PRIA kokku välja üle 10,2 mln euro, sellest üle 7 miljoni kohaliku arengu strateegiate rakendamiseks ette võetud mitmesuguste projektide jaoks.

16 liiki EMKF toetusi maksti mullu välja kokku 13,2 mln eurot, sellest 1,8 mln finantsinstrumendi tarbeks. Suurim EMKF väljamakse oli 4,4 mln eurot kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemise ühisinvesteeringute toetust Paldiskisse kalajahu-tehase rajamiseks.

Ligi 2,6 mln eurot maksis PRIA koolipiima-ja koolipuuvilja programmi toetust. 3,7 mln eurot kulus arengutoetusteks kalanduse, maaelu ja põllumajanduse valdkonnas (koolituste korraldamine, õppepraktikate juhendamine, kindlustus, põllumajandustootja asendamine jmt).

2017.a välja makstud 306,7 mln eurost pärines 248,9 mln eurot Euroopa Liidu eelarvest, ülejäänu Eesti riigilt. Pärast mitmeaastast vahet maksti mullu Eesti riigi vahendeist 19,2 mln eurot loomapidamise ja põllumajandusmaaga seotud üleminekutoetusi.

2017. aasta jooksul tegi PRIA mitmesuguseid toiminguid 81 toetusmeetme raames. Ülevaated varasematel aastatel taotletud-määratud-makstud toetuste kohta leiate PRIA  kodulehelt rubriigist „Statistika“.

 

Lisa:

Kõige-kõige…

  • …mitmesuguseid otsuseid koostas PRIA eelmisel aastal kokku 152 000.
  • …kõige rohkem oli toetusesaajate hulgas ühtse pindalatoetuse ning rohestamise toetuse saajaid – üle 13 300;
  • …. kõige rohkem on toetusesaajate hulgas eraisikuid (53%), aga nende saadud toetuste summa moodustas väljamaksetest 3,6%. Summalt suurima osa makstud toetustest (53%) said osaühingud;
  • … kõige suurema summa sai PRIA vahendusel Maaelu Edendamise SA – kokku 12 379 374 eurot (MAK ja EMKF finantsinstrumendid, nõuandeteenus, teadmussiirde ja teavituse korraldamine jm). Järgnesid Eesti Kalatootjate Keskühistu (4,4 mln eurot ühisinvesteeringuks) ning Atria Farmid OÜ (1,58 mln eurot – erakorraline toetus sealihatootjale, MAK loomade heaolu toetus ja põllumajandusettevõtte investeeringutoetus);
  • …maakondade lõikes läks suurim  summa - 37,8 mln eurot - Viljandimaale, kus asub ka toetusesaajate TOPi tipus olev Maaelu Edendamise SA.
  • PRIAs oli detsembrikuu lõpuks 348 teenistujat keskmine tööstaažiga 9 aastat ja 8 kuud. 31 teenistujat kvalifitseerusid ümber, tööjõu vabatahtlik voolavus oli sel aastal 6,9%.
  • PRIA töötajad saatsid välja üle poole miljoni e-kirja. Sisse tuli kuus korda rohkem e-kirju, neist umbes 70% oli tellimata reklaam jm spämm.
  • Osaleti 12 000 tundi koolitustel, neist 8000 tundi olid sisekoolitused.
  • PRIA doonorid annetasid verepangale 28 800 milliliitrit verd.
Infokeskus Arvamuse bänner bronn-vaike