Lisatud: 26. november 2015

Viimati muudetud: 16. veebruar 2009

A A A
Prindi rss

PRIA Uudised

26Nov2015 Läheneb põllumajandusettevõtete tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetuse taotlusvoor

14.-18. detsembrini võtab PRIA vastu taotlusi põllumajandusettevõtete tulemuslikkuse parandamiseks. Tutvustame meedet ja muudatusi taotlemisel.

Meetme eelarve kogu perioodiks on 146 miljonit eurot. Eeloleva kolmanda taotlusvooru eelarveks on planeeritud 24 miljonit eurot.

 

Mis on uutmoodi?

Olulisim muudatus on see, et taotlusi saab esitada ainult elektroonselt PRIA e-teenuste keskkonna kaudu.

Lisaks muutuvad reeglid liisingu kui abikõlbliku finantseerimisviisi kasutamisel – täpsemalt palume selle kohta lugeda kõrvalolevast loost.

Kui toetuse taotlejaks on väikese või keskmise suurusega ettevõtja (VKE), siis muutub investeeringu kasutamise järelevalveperioodi pikkus. VKE ettevõtja kohustub investeeringuobjekti võtma sihtotstarbeliselt kasutusse kahe aasta jooksul arvates taotluse rahuldamise otsuse tegemisest ning objekti säilitama ja sihipäraselt kasutama vähemalt kolm aastat pärast PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmist. Kui tegemist ei ole VKE ettevõtjaga, siis on järelevalveperioodiks viis aastat alates viimase toetusosa väljamaksmisest.

Investeerimisel ehitustegevusse lisandub võrreldes varasemaga kasutusloa või kasutusteatise esitamise kohustuslikkus.

Toetuse andmise ja kasutamise tingimused

Tingimused on sätestatud põllumajandusministri 9. veebruari 2015 määruse nr 15 “Põllumajandusettevõtete tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetuse andmise ja kasutamise tingimused ning kord” muutmise määrusega, mis ilmub Riigi Teatajas 26.novembril.

Toetust saab taotleda ettevõtja, kes on tegutsenud vähemalt kaks majandusaastat ning oli vähemalt mõlemal eelnenud majandusaastal põllumajandustootja. Mõlemal majandusaastal peab põllumajanduslik müügitulu moodustama üle 50% taotleja kogu müügitulust. Lisaks peab taotleja omatoodetud põllumajandustoodete ja nende töötlemisel saadud toodete müügitulu olema taotlemise aastale vahetult eelnenud majandusaastal suurem kui 14 000 eurot ja vahetult eelnenud teisel majandusaastal suurem kui 1200 eurot.

Kui toetust taotleb hobusekasvatusega tegelevettevõtja, peab ta olema müünud omakasvatatud hobuseid või osutanud hobusekasvatusega seonduvaid teenuseid vähemalt kahel taotlemise aastale vahetult eelnenud majandusaastal. Omatoodetud põllumajandustoodete ja nende töötlemisel saadud toodete müügitulu peab moodustama kahel taotlemise aastale vahetult eelnenud majandusaastal üle 30% kogu müügitulust ning koos hobusekasvatusega seonduva müügituluga enam kui 50% kogu müügitulust.

Toetust saab taotleda ka ettevõtja, kes ei ole tegutsenud vahetult enne taotluse esitamise aastat vähemalt kahte majandusaastat, kuid on oma ettevõtlusvormi muutnud FIEst äriühinguks

ja on üle võtnud oma vanema või vanavanema (FIE) ettevõtte. Sel juhul peab ülevõetud ettevõte  ja toetuse taotleja koosvaadatuna vastama meetme tingimustele.

Kui toetuse taotlejaks on tulundusühistu (TÜ), kes on põllumajandussektori tunnustatud tootjarühm, peab ta vastama järgmistele nõuetele:

TÜ-l on vähemalt viis liiget, kes ei ole seotud ettevõtjad konkurentsiseaduse tähenduses, ning kellest igaühel ületas omatoodetud põllumajandustoodete ja nende töötlemisel saadud toodete müügitulu taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaastal 2 400 eurot ning moodustas üle 50% kogu müügitulust;

TÜ liikmete omatoodetud põllumajandustoodete ja nende töötlemisel saadud toodete müügitulu kokku ületas taotlemisele vahetult eelnenud majandusaastal 14 000 eurot;

TÜ põhikirjas sätestatud eesmärk ja tegutsemisvaldkond on seotud tema liikmete põllumajandusliku tegevusega.

Tootjarühma sõltumatud liikmed ei tohi olla teise tootjarühma sõltumatuteks liikmeteks.

Mille jaoks saab toetust?

  • Põllumajandusliku tootmishoone ja rajatise ehitamiseks ning sinna statsionaarse seadme ostmiseks või paigaldamiseks. See hõlmab ka loomade pidamiseks mõeldud paigaldisi ja muud vajalikku sisseseadet;
  • biomassist elektri, soojuse, vedelkütuse või gaasi tootmiseks vajaliku hoone ja rajatise ehitamiseks  ning sellesse statsionaarse seadme ja muu vajaliku sisseseade ostmiseks või paigaldamiseks;
  • põllumajandusmasina ümberehitamiseks biogaasi või biokütuse tarbimisele;
  • viljapuuaedade ja marjaistandike rajamiseks ning laiendamiseks vajaliku paljundusmaterjali ostmiseks või istutamiseks;
  • istandike piirdeaedade ning istandike konstruktsioonide ostmiseks ja paigaldamiseks;
  • mesindus- ja seenekasvatusinventari ja -seadmete ostmiseks või paigaldamiseks;
  • põllumajandussaaduste tootmiseks, säilitamiseks ja toodangu esmamüügi eelseks ettevalmistuseks vajalike mobiilsete masinate ja seadmete ostmiseks.

 

Toetatava tegevuse osaks võib hoone või rajatise korral olla ka mitmesuguseid muid asju. Näiteks projekteerimine ja selleks vajalikud uuringud, omanikujärelevalve, objekti juurde kuuluvad erateed ja platsid, taristud ja võrkudega liitumine, IT lahendused jne (täpsemalt vt määrusest). 

Põhitegevustega kaasnevate tegevuste abikõlbulik maksumus kokku ei või moodustada rohkem kui 30% abikõlblikest kuludest.

Mobiilsete masinate või seadmete ostmine on abikõlblik siis, kui need on kantud võrdlushindade kataloogi. Masina/seadme piirhind peab olema kataloogis valideeritud staatuses. Taotlemisel on vaja masina või seadme unikaalset koodi.

Hinnapakkumustest ja lubadest

Kui investeeringuobjekti käibemaksuta maksumus ületab 5000 eurot, peab taotleja olema saanud vähemalt kolmelt asjakohast teenust osutavalt isikult võrreldavad hinnapakkumused.

Kui käibemaksuta maksumus ei ületa 5000 eurot, piisab ühest hinnapakkumusest.

Mobiilsete masinate ja seadmete ostmisel ei ole vaja hinnapakkumust  PRIAle esitada.

Ehitustegevuse hinnapakkumuse vorm on uuendatud. Ülesehituselt on vorm jäänud samaks, kuid see on tehtud kompaktsemaks. Enam ei ole vaja pakkumust loomagruppide järgi „tükeldada“ – edaspidi arvestatakse ehitist kui tervikut. Kui investeering näeb ette mitme ehitise ehitamist, siis tuleb iga objekt siiski eraldi hinnapakkumusena vormistada.

Eelmistes taotlusvoorudes võis  ehitisse paigaldatavad seadmed ühe reana kirjutada, alates III taotlusvoorust tuleb iga seade eraldi välja tuua selleks kohandatud vormil.

Uuenduskuuri on saanud ka vormi täitmise juhend „hinnapakkumuse selgitused“, kus on eraldi välja toodud kuluridade täitmise selgitused ning tegevuse liik (põhitegevus, kaasnev tegevus).

Mis puutub kohaliku omavalituse poolt väljastatavatesse lubadesse (ehitusluba, ehitusteatis, kasutusluba ja -teatis), siis PRIA lähtub ehitusseadustikus (EHS) välja toodud loakohustuslikkuse sätetest. Kui EHS lisas 1 ei ole ehitisele määratud loakohustust, siis on KOVil siiski õigus ehitustegevuse korral luba nõuda. Sel juhul ootab PRIA taotlejalt KOVi poolset kirjalikku kinnitust, et nad on tegevusest teadlikud ning ei näe vajadust rakendada EHS kohast loamenetlust.

Kohaliku omavalitsusega puutub taotleja kindlasti kokku kasutusloa menetluse ajal, sest hiljemalt viimase maksetaotluse ajal peab riiklikus ehitisregistris olema luba ehitise kasutamiseks (kasutusluba, kasutusteatis).

 Toetuse määr ja suurus

Maksimaalselt saab üks taotleja programmiperioodil 500 000 eurot toetust.

Toetust antakse kuni 40% toetatava tegevuse abikõlbliku kulu maksumusest, v.a  traktorite puhul, mille ostmisel on toetus kuni 30% abikõlbliku kulu maksumusest. Kui toetust taotleb noor ettevõtja või tulundusühistu, siis on toetuse määr kuni 5% suurem.

Infokeskus Arvamuse bänner bronn-vaike