Lisatud: 22. märts 2013

Viimati muudetud: 22. märts 2013

A A A
Prindi rss

PRIA Uudised

22Mar2013 Ettevõtjate rahulolu PRIA e-kanalitega on kõrge

3. – 29. jaanuarini 2013 ettevõtjate seas läbiviidud uuringu „Ettevõtjate rahulolu riigi poolt pakutavate avalike e-teenustega 2012“ tulemusena selgus, et põllumajanduse valdkonnas on enamkasutatavad e-keskkonnad PRIA veebilehekülg ja e-PRIA portaal - mõlemaid oli oma töös kõige sagedamini kasutanud 12% vastanutest.

Oodatult on põllumajandusvaldkonna veebilehtede kasutamine kõige aktiivsem põllumajanduse/kalanduse/metsanduse sektori ettevõtjate hulgas. Näiteks kasutab selles sektoris kõige rohkem ettevõtjaid e-PRIAt (67%) ning teisel kohal on PRIA veebileht (54%). Sealhulgas FIE-d on põllumajandusvaldkonna veebilehti kasutanud aktiivsemalt kui ettevõtete esindajad. Kõikide valdkondade e-teenuste külastatavuse koondvõrdluses saavutas e-PRIA VI koha.

e-keskkondade külastatavuse võrdlusena küsiti ettevõtjatelt ka seda, milliseid teenindusbüroosid nad oma töös enim kasutavad. PRIA teenindusbüroode külastus on üldnimekirjas IV kohal ning seda on valimisse kuuluvatest ettevõtjatest  3,8% oma tööga seoses kõige rohkem kasutanud.

Ettevõtjatel paluti anda põllumajandusvaldkonna e-teenustele ka oma hinnang. Kõige kõrgemalt hinnati antud valdkonnas Veterinaar- ja Toiduameti veebilehekülge. Sellele järgnesid võrdse tulemusega e-PRIA portaal ning põllumajandusministeeriumi veebileht – keskmine tulemus 3,95 palli (5-palli skaalal).

 

Üldine hinnang Eesti avalikele e-teenustele

Kõige sagedamini on infot otsitud otsinguportaalidest (60%), millele järgnevad erinevate asutuste kodulehed (44%) ja internetipank (40%). Kõige vähem on infot küsitud infotelefonidelt – 13%. FIE-d on keskmisest sagedamini infot saanud sõpradelt ja tuttavatelt, muid infokanaleid on nad kasutanud ettevõtetest vähem. Infotelefone on teistest enam kasutanud vastajad vanuses alates 40 aastast.

Kõige sagedamini külastatakse riigi e-teenuste portaale aruannete esitamiseks. Järgnevad tööga seotud erialase info otsimine ja asutuste kontaktandmete otsimine. Põllumajandussektoris on riigi e-teenuseid teistest sagedamini kasutatud olemasolevate toetuste kohta info otsimiseks (36%).

Kuigi paljude riigi pakutavate e-teenuste osas nähakse veel arenguruumi, on ettevõtjate üldine rahulolu riigi e-teenustega kõrge: 96% hinnangul on need aidanud säästa aega, 93% hinnangul on asjaajamine muutunud mugavamaks, 87% hinnangul tagavad parema juurdepääsu informatsioonile. 76% vastajate hinnangul aitavad riigi e-teenused säästa ka raha. Eri vanuses vastajate puhul antud küsimuses olulist erinevust ei ilmnenud.

Kokkuvõttes on rahul 76% vastanutest, kes hindasid riigi e-teenuseid üldhindega „5“ või „4“. Keskmiseks hindeks riigi poolt pakutavatele e-teenustele 5-pallisel skaalal kujunes 3,92. Kõikide uuringus vaadeldud veebilehekülgede osas ületab rahulolevate vastajate osakaal rahulolematuid ning kokkuvõttes võib öelda, et ettevõtjad suhtuvad väga hästi riigi poolt pakutavatesse e-teenustesse ning kasutavad neid meelsasti.

Riigiga oleks nõus vaid e-kanalite kaudu suhtlema 60% vastanutest, neist 18% on täiesti nõus. 34% küsimusele vastanutest selleks veel valmis ei ole ja 6% ei oska seisukohta võtta.

Uuringu üldkogumi moodustasid Eestis tegutsevad äriühingud (aktsiaseltsid ja osaühingud) – 74% valimist, füüsilisest isikust ettevõtjad (edaspidi FIE-d) – 24% valimist ning välismaa äriühingute filiaalid – 2% valimist. Valimi suurus oli 502 vastajat.

 

Uuringuga on võimalik lähemalt tutvuda Majanduse- ja Kommunikatsiooniministeeriumi koduleheküljel http://www.mkm.ee/public/Aruanne_loplik_2702.pdf.

 

 

Uudised

Eile lõppes maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise investeeringutoetuse taotlusvoor. Ettevõtjatel oli võimalus taotleda PRIA vahendusel investeeringutoetust projektidele, mis aitavad mitmekesistada maapiirkondade majandustegevust väljaspool põllumajandustootmist.

Kõik uudised »

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Arvamuse bänner bronn-vaike Infokeskus